Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 12 juni 2003

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014106
pub.
12/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/besluit/2003/05/03/2003014106/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 4, § 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2002 tot vaststelling van de statuten van de Nationale Loterij, inzonderheid op de artikelen 7 en 54 van de bij dit besluit gevoegde bijlage;

Gelet op de uitgifte van een proces-verbaal in authentieke vorm van 27 maart 2003, opgemaakt door de notaris Herwig VAN DE VELDE, te Brussel, van de besluiten van de Algemene Vergadering van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, houdende wijziging van de statuten van deze vennootschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 maart 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 1 april 2003;

Overwegende dat de Nationale Loterij bij algemene vergadering van 27 maart 2003 besloten heeft haar kapitaal te verhogen tot beloop van 16.760,00 euro in kapitaal, om het te brengen van 62.000,00 euro op 78.760,00 euro , tot een uitgiftepremie vastgesteld op 97.983.240,00 euro , door inbreng in speciën, en tot de creatie van 16.760 nieuwe aandelen op naam en zonder aanduiding van nominale waarde, derwijze dat de uitgifteprijs vastgesteld is op 98.000.000,00 euro ;

Overwegende dat dezelfde algemene vergadering besloten heeft om een deel van de uitgiftepremie, ten bedrage van 29.921.240,00 euro , te incorporeren bij het kapitaal, om dit aldus te brengen van 78.760,00 euro op 30.000.000,00 euro , zonder creatie van nieuwe aandelen;

Overwegende dat deze beslissingen pas hun uitwerking zullen hebben op de dag van de vaststelling, door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders, van de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten, die uit deze beslissingen voortvloeien, door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, dit teneinde geen afbreuk te doen aan de vennootschapsrechtelijke bepalingen welke een kapitaalsverhoging onder ontbindende voorwaarde niet toelaten;

Overwegende dat dezelfde algemene vergadering derhalve machtiging heeft verleend aan de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door twee bestuurders, om de wijzigingen van de statuten te vervolledigen met de datum van de vaststelling door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders van de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten door koninklijk besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad. Dat derhalve op heden deze datum nog niet bekend is;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht, opgenomen in bijlage van dit besluit worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van haar ondertekening.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, R. DAEMS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 mei 2003 Wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht 1. Artikel 7, eerste lid, wordt vervangen als volgt : « Het geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal bedraagt 30.000.000,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 78.760 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met stemrecht. » 2. Een artikel 7bis wordt ingevoegd onder de ondertitel Kapitaal van Titel II, luidende : « Art.7bis . Op zevenentwintig maart tweeduizend en drie heeft de Belgische Staat, in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de Nationale Loterij, beslist tot het verhogen van het kapitaal door uitgifte van 16.760 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en genietend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, tegen een fractiewaarde van 16.760,00 euro en een uitgiftepremie vastgesteld op 97.983.240,00 euro , derwijze dat de uitgifteprijs vastgesteld werd op 98.000.000,00 euro .

De Belgische Staat heeft eveneens op voormelde datum beslist om een deel van de uitgiftepremie, ten bedrage van 29.921.240,00 euro , te incorporeren bij het kapitaal om dit aldus te brengen van 78.760,00 euro op 30.000.000,00 euro .

Voormelde beslissingen hebben uitwerking gekregen op de dag van de vaststelling, door de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door twee bestuurders, van de goedkeuring van de wijzigingen van de statuten door een Koninklijk Besluit vastgesteld na overleg in Ministerraad, te weten op ..... 2003. » Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met de Middenstand, R. DAEMS

^