Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2003

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003351 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Floreffe, 2 e type wet prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003349 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : (...) Gemeente Fauvillers - 2 e afdeling - Hollange Een oppervlakte van 12 a 35 ca, niet ge(...) type wet prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003009407 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2003, is machtiging verleend aan de heer **** ****, Fidèle, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 22 april 2003, is machtiging verleend aan de heer **** ****, (...) type wet prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009477 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 05/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap type wet prom. 05/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke Staats-secretarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type wet prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid type wet prom. 21/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003015081 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende internationale akten :

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003054130 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Stappaerts, Gaston Gaston Charles Maria Stappaerts, ongehuwd, geboren te Lier op 4 a Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de BTW, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003000030 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 21/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie type koninklijk besluit prom. 05/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003003298 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 06/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003003309 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-04-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de sociale programmatie, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, het resultaat van het contradictoir debat over de politiezones en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003009516 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2003, dat in werking treedt op 1 juli 2003, is aan de heer De Beule, D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. B - is de heer Lange, B., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003009515 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2003 : - is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Bruyninckx, M., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, met ingang van 31 maart 2003 's avonds. Betrokkene mag haar aanspr - uitwerking hebbend, met ingang van 1 november 2001, is aan Mevr. Pantélis, E., op haar verzoek, o(...) type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de inspanningen ten voordele van de risicogroepen voor het jaar 2001 in de subsector voor de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld door de werkgevers tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012311 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 94octies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003012220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 27/05/2002 pub. 12/06/2003 numac 2003014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 16/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de oprichtingsmodaliteiten van het financieringsfiliaal van het Participatiefonds genaamd « Startersfonds » bedoeld in artikel 74, § 4, van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003022588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verandering van zetel De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , openbare instelling van sociale zekerheid beoogd bij artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabiliserin(...) type koninklijk besluit prom. 28/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003200174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de nachtrust

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003009498 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de leidinggevende ambtenaar van het Fonds ter bestrijding van de Overmatige Schuldenlast type ministerieel besluit prom. 14/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 100 van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van de spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003022541 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning, schrapping en fusie van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 16 april 2003, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit van 1 - wordt erkend als tariferingsdienst opgericht in het verband van een verplegingsinrichting : « (...) type ministerieel besluit prom. 22/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003022650 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die benzathinebenzylpenicilline bevatten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003027407 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 2 april 2003 wordt de S.A. Trace erkend overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus. Deze erkenning heeft het nummer W.2003.117 en geldt voo

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003200631 bron arbitragehof Arrest nr. 51/2003 van 30 april 2003 Rolnummers 2303, 2304, 2431 en 2432 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging : - van het decreet van het Waalse Gewest van 8 juni 2001 houdende wijziging van artikel 1bis va - het decreet van het Waalse Gewest van 25 oktober 2001 tot wijziging van artikel 1bis van de wet (...)

decreet

type decreet prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003035579 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie type decreet prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003035587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de openbaarheid van de vergaderingen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 27/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003003356 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het bank- en financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003027413 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een tijdelijke administratieve cel voor het beheer van de Waalse fiscaliteit type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003027412 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de personeelsleden overgeplaatst van de federale ministeries of overheidsdiensten en van de federale wetenschappelijke instellingen naar de diensten van de Waalse Regering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of voertuigonderdelen die gebruik maken van oplosmiddelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003035588 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2001 betreffende de voorwaarden en de procedure tot toekenning, wijziging en intrekking van projectgebonden subsidies uit het Europees Sociaal Fonds met betrekking tot doelstelling 3, zwaartepunten 1 en 2 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003035604 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel

erratum

type erratum prom. 13/02/2003 pub. 12/06/2003 numac 2003002124 bron regie der gebouwen Ministerieel besluit tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen en tot regeling van de bevoegdheden van de diensten. - Errata

document

type document prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003334 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 mei 2003, wordt de heer De Greef, H., administrateur-generaal van de belastingen, met ingang van 1 april 2003, voorlopig belast met de leiding van de interne audit-cel van De beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 2 januari 2003 wordt opgeheven. type document prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003333 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 20 mei 2003, wordt de heer Delporte, J.-M., administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering, met ingang van 1 mei 2003, gedurende het bestaan van de voorlopige c type document prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003340 bron federale overheidsdienst financien Beslissing Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 23 mei 2003, wordt de heer De Ron, R., directeur-generaal, met ingang van 1 januari 2003, voorlopig belast met de directie van de Algemene Boekhouding en de Betalingen, onde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003003341 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 januari 2003, wordt de heer De Ron, R.A., auditeur-generaal van financiën bij de Administratie der thesaurie, met ingang van 1 juni 2003, er benoemd tot de graad van directe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003035595 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003 wordt de heer Robrecht Alfons Dewitte, stichter en organisator van het festival Musica Antiqua Brugge, met ingang van 15 november 2002 benoemd tot de graad van Officier in de O Bij koninklijk besluit van 6 mei 2003 wordt Mevr. Alice Marie Dens, medeorganisator van het fes(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003009514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - eerste voorzitter van het Hof van Cassatie . In toepassing van artikel 102 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelij(...) Bovendien, in toepassing van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003012412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk-Ieper-Veurne. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 207 van 5 juni 2003, tweede uitgave, bl . 30796, berich(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003012417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 207 van 5 juni 2003, pagina 30795, in de Nederlandse tekst dient te worden toegevoeg(...) 3° bewijs leveren van de kennis van beide landstalen overeenkomstig de bepalingen van artikel 53 va(...)

document

type document prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003021150 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Bij besluit van 28 april 2003, wordt de heer Philippe Vignaux, informaticus bij het Ministerie van Landsverdediging, met ingang van 1 mei 2003 in de graad van informaticus overgeplaatst naar het Koninklijk M Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type document prom. -- pub. 12/06/2003 numac 2003031283 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van controleurs bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Bij besluit van 7 april 2003 van de Leidend ambtenaar van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » worden : - de heer Boelpijp, Christophe - de heer Corneille, Pascal, geboren op 6 september 1962; - de heer Gabriels, Ivan, geboren op 1(...)
^