Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2018
gepubliceerd op 24 juli 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018202077
pub.
24/07/2018
prom.
03/07/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

3 JULI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 12 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013800 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan spelotheken sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 12 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013800 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan spelotheken sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier Collectieve arbeids overeenkomst van 12 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/10/2017 pub. 26/10/2017 numac 2017013800 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening betreffende de toekenning van subsidies aan spelotheken sluiten Syndicale premie (Overeenkomst geregistreerd op 28 november 2017 onder het nummer 143046/CO/142.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier.

Onder "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke werklieden verstaan. HOOFDSTUK II. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikelen 12, 13 en 20 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, hebben de bij artikel 1 bedoelde werklieden, die lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, recht op een syndicale premie ten laste van het fonds, voor zover zij ingeschreven zijn in het personeelsregister van de bij hetzelfde artikel bedoelde werkgevers in functie van hun tewerkstelling in het dienstjaar waarop de betaling betrekking heeft.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de bij artikel 2 bedoelde syndicale premie wordt vastgesteld op 135 EUR op voorstel van de raad van bestuur van het fonds. § 2. De werklieden hebben recht op de syndicale premie pro rata, per maand tewerkstelling of een gedeelte ervan. Werklieden die genieten van een ontslagcompensatievergoeding hebben ook recht op de syndicale premie pro rata, per maand of een gedeelte ervan, gedekt door de ontslagcompensatievergoeding. Dit vanaf de premie 2017.

De verplichting van het lidmaatschap van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal niveau verbonden zijn, is eveneens aan dezelfde verhouding onderworpen.

Art. 4.§ 1. Elk jaar worden de in artikel 1, lid 1 bedoelde werkgevers ten laatste op 30 november door het fonds in bezit gesteld van de nodige attesten om de syndicale premie uit te betalen.

Dit attest, met vermelding van het aantal gewerkte maanden of gedeeltelijke maanden tijdens het werkjaar wordt ingevuld door de werkgever op naam van elk lid van het personeel dat was ingeschreven in het personeelsregister in het dienstjaar waarop de betaling betrekking heeft.

De attesten van sociaal voordeel worden door de werkgevers aan elke individuele arbeider bezorgd, alsook aan de rechthebbenden die het bedrijf verlieten, ten laatste op 31 oktober. § 2. Bij voorlegging van het door het sociaal fonds afgeleverde attest vullen de representatieve nationale interprofessionele werknemersorganisaties het attest voor de uitbetaling in waarbij ze de aansluiting van de arbeider bij hun organisatie bevestigen. Ze betalen de syndicale premie uit aan de rechthebbende leden of aan hun wettelijke erfgenamen in geval van overlijden tijdens het werkjaar.

De aanvragen tot terugbetaling van de aanvullende uitkeringen moeten door de werknemersorganisaties bij het secretariaat van het sociaal fonds worden ingediend binnen een termijn van drie jaar. Elk door de werknemersorganisatie terdege ingevuld attest voor uitbetaling moet worden gevoegd bij de aanvragen. § 3. Een systeem van voorschotten die aan de representatieve werknemersorganisaties zouden worden gestort, is opgericht door de raad van bestuur van het sociaal fonds opdat deze de uitbetaling van de syndicale premie kunnen waarborgen. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008 betreffende de syndicale premie, geregistreerd op 28 juli 2008 onder het nummer 88942/CO/142.03 ( koninklijk besluit van 19 januari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 februari 2009), en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009 betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008 betreffende de syndicale premie, geregistreerd op 12 augustus 2009 onder het nummer 93658/CO/142.03 ( koninklijk besluit van 19 april 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010201527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid en inspanningen inzake vorming en opleiding van risicogroepen voor 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/04/2010 pub. 06/07/2010 numac 2010201883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 30 maart 1989, 21 maart 1991, 30 juni 1993, 12 mei 1995, 16 juni 1997, 29 juni 1999, 11 juni 2001, 7 mei 2003, 16 juni 2005 en 3 juli 2007, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen voor de jaren 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 juni 2010).

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, ingaande op de eerste dag van het burgerlijk kwartaal dat volgt op de opzegging.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^