Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 juli 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/07/2018 numac 2018012934 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018013054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie. - Planning en Selectie. - Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A4 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijksperson - 1 betrekking van Adviseur-generaal in de klasse A4 - Adviseur-generaal/Directeur Asiel - Algemene(...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018031436 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018031437 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040309 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040462 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040484 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten en bezwaar, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn alsook betreffende de overgangsmaatregel in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de stoffering en de houtbewerking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbreiding van de erkenning van Inspect Belgium vzw als een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 12 juli 2018 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk INSPECT BELGIUM gevestigd te

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203838 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6873 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 68 en 69 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruim Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 22/06/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018013015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen type decreet prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018203827 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993

beschikking

type beschikking prom. 19/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018013091 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type beschikking prom. 12/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040414 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type beschikking prom. 12/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040413 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen type beschikking prom. 12/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type beschikking prom. 12/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de uitvoering van de verordening nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 26 juni 2018 werd de heer DELLISSE Raymond, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rech

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018013042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 juli 2018, wordt beschermd als landschap een deel van de Huart Hamoirlaan vanwege het historische, esthetische en wetenschappelijke belang ervan, en wordt ni Conform artikel 222, § 6, lid 2 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, worden volg(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018040295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2018 voor het Instituut ter bevordering van het Wettenschappelijk Onderzoek en de Innovatie in Brussel - INNOVIRIS

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018203760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van het "Agence du Numérique" , (afgekort AdN)

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018013031 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DE VAART INVEST, die woonplaats kiest bij Mrs. Yves Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2018. Deze zaak is ingeschr(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als examencentrum in de koeltechniek Bij beslissing van de Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 15/12/2017, werd het "Centre de technologies avancées Serge Jou De erkenning draagt het nummer AGRCE/0009.

erratum

type erratum prom. 11/07/2017 pub. 24/07/2018 numac 2018013034 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040468 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij beslissing van 26/06/2017 van de leidende ambtenaren van LB, werd de onderneming PPR-VIBED NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het num(...) Bij beslissing van 17/07/2017 van de leidende ambtenaren van LB, werd de onderneming PPR-TOPAZ (...) type registratie prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 06/09/2017, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming BECLIM - KPETIGO Dodji gelegen, Vleurgatsteenweg 320 te 1050 BRUSSEL geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De regist Bij beslissing van 13/09/2017, van de leidende ambtenaren van LB werd de onderneming BRACQ ALAI(...)

document

type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java ontwikkelaars (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectie-nummer : ANG18167 Solliciteren kan tot 10/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeuren van de directie Stedenbouw (niveau A3) voor Brussel Stedenbouw en Erfgoed. - Selectienummer : ANB18005 Deze selectie werd afgesloten op 16/07/2018. Er zijn 0 lau(...) type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203794 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java Experten A2 (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18168 Solliciteren kan tot Kies de uiterste inschrijvingsdatum via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203795 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten P&O (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18016 Deze selectie werd afgesloten op 5/06(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203797 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** ****- en **** (niveau ****), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de **** (****). - **** : ****18104 Deze selectie ****(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018203806 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG18079 Deze selectie werd afgesloten op 06/07/2018.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018013025 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. ABBAS Zakir, geboren op 24.03.1986, met ingang van 15.11.2017 M. MODART Pierre-Alexandre, geb(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018013027 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti M. MARTENS Frederik M.-M., geboren op 24.06.1984, met ingang van 15.10.2017 M. HAMELINCKX Pieter(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040465 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 1 betrekking van Attaché Mandaten niveau **** in de **** **** **** selectie, via ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 0. type aanwerving prom. -- pub. 24/07/2018 numac 2018040464 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gewestelijke **** **** **** Ambt. - Aanwerving via **** en externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor 2 betrekkingen van Attachés Selectie niveau **** in de **** **** **** selectie, via ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 0.
^