Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040370 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benamingen en de kenmerken van de gasolie bestemd voor verwarming type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018012954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018030944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 01/08/2018 numac 2018040427 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040448 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn alsook betreffende de overgangsmaatregel in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018203416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018204039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 237quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 24/07/2018 numac 2018202457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de stoffering en de houtbewerking type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 15/04/2019 numac 2019030337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 18/06/2020 numac 2020021192 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/07/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021020207 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018013111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Total van de Gouverneur van de provincie Luik. type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten wat betreft de toetsingswaarde van de fysische verontreiniging type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013300 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het gebruiken en het vervreemden van deze wapens en munitie type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018031569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Orica van de Gouverneur van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secundair onderwijs" aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift van "Technicus digitale domotica" dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en van het Getuigschrift van "Aanvullende algemene opleiding voor het verkrijgen van het bekwaamheidsbewijs dat overeenstemt met het getuigschrift hoger secundair onderwijs" type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werking van de beroepscommissie taaltesten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Liège Tank Storage van de Gouverneur van de provincie Luik

erratum

type erratum prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum type erratum prom. 03/07/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014135 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum type erratum prom. 03/07/2018 pub. 14/09/2018 numac 2018031856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming. - Erratum
^