Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 februari 2019
gepubliceerd op 12 februari 2019

Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019010832
pub.
12/02/2019
prom.
03/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/03/2019010832/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit waarvan wij de eer hebben het ter ondertekening aan Uwe Majesteit voor te leggen wordt genomen krachtens de artikelen 3, § 2, 7, § 3 en 54 van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van de passagiersgegevens.

De kennis die door overleg binnen de internationale Taskforce voor de implementatie van het PNR-project binnen de HST-sector, waar België, Nederland, Frankrijk en UK deel van uitmaken en waar de operatoren Thalys, Eurostar, NMBS, NS en SNCF aan deelnemen, werd verworven, vormt de basis voor huidig besluit. Duitsland heeft de werkzaamheden van de Taskforce als observator gevolgd. Binnen de Taskforce werden common guidelines ("common roadmap") ontwikkeld inzake de manier waarop een PNR-systeem ontwikkeld kan worden voor de HST-sector, alsook de verplichtingen die opgelegd zullen worden aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers.

Het besluit heeft als doel om, in uitvoering van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten en in navolging van de common guidelines uitgewerkt binnen voormelde Taskforce, verplichtingen uit te werken ten aanzien van de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers. De HST-ticketverdelers worden binnen de scope van huidig besluit betrokken volgens de aanbeveling van het VIAS-instituut, die een studie van de commerciële processen van de HST-operatoren heeft uitgevoerd voor de Taskforce.

In het eerste hoofdstuk zijn een aantal definities opgenomen van begrippen die in huidig koninklijk besluit aan bod komen. Inzake de definitie van HST-ticketverdelers dient gespecificeerd te worden dat een HST-ticketverdeler een contract heeft met de HST-vervoerder gericht op het verkopen van reisdocumenten voor het vervoer uitgevoerd door de betrokken HST-vervoerder. Bijgevolg neemt de HST-ticketverdeler een bemiddelingsrol op tussen de vervoerder en de passagier en is de passagier hierdoor contractueel verbonden met de HST-ticketverdeler en niet met de vervoerder. Wat betreft de definitie van identiteitsdocumenten kan opgemerkt worden dat dit identiteitsdocumenten betreffen die in de diverse landen worden aanvaard en die uitgevaardigd worden door de overheden van deze landen.

Het tweede hoofdstuk behandelt de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers. Zo wordt beschreven welke gegevens doorgegeven moeten worden, in de mate dat de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers hierover beschikken.

Tevens worden de tijdstippen bepaald waarop de passagiersgegevens, waarover de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers op die tijdstippen beschikken, doorgegeven worden aan de PIE. Dit verhindert op geen enkele manier de lastminuteboekingen of de lastminutewijzigingen aangezien bij de laatste doorgifte de meest actuele informatie wordt doorgestuurd, zeker niet omdat het besluit voorziet in de mogelijkheid om net voor de aankomst van de hogesnelheidstrein nog bijkomende passagiersgegevens door te geven o.a. voor de tickets die nog op de trein zelf verkocht worden of om fouten die vastgesteld zijn tijdens de treinrit te verbeteren.

Zowel de door te sturen gegevens als de tijdstippen werden overeengekomen binnen de Taskforce en zijn alzo opgenomen in de common roadmap. De derde en de vierde push die in huidig koninklijk besluit voorzien werden voor de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers zijn er dus om het akkoord op dit punt binnen de Taskforce te eerbiedigen.

In paragraaf vier van artikel 2 van huidig koninklijk besluit wordt melding gemaakt van een toegang tot de passagiersgegevens ingeval dit noodzakelijk zou zijn om te reageren op een specifieke en concrete dreiging die verband houdt met terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit. Zowel het Comité I als het COC hebben aangegeven in hun adviezen enerzijds dat deze terminologie te vaag is en ruimte laat voor interpretatie en anderzijds dat verwezen dient te worden naar de doelstellingen die voorkomen in artikel 8 van de PNR-wet. Deze opmerkingen van het Comité I en het COC kunnen niet gevolgd worden daar de gehanteerde terminologie in paragraaf 4 degene is die afkomstig is uit de PNR Richtlijn en alzo werd omgezet in het Koninklijk Besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030879 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen sluiten ter uitvoering van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen.

Vervolgens is uitvoering gegeven aan de verplichting, opgenomen in artikel 7, §§ 1 en 2 van de wet, om de overeenstemming tussen de identiteit en de reisdocumenten van de passagier na te gaan: de conformiteitscheck. De conformiteitscheck, beschreven in artikel 4 van huidig koninklijk besluit is erop gericht om na te gaan of de persoon die over het reisdocument beschikt voor een bepaald vervoer effectief de persoon is die aan boord van het hogesnelheidstrein gaat. Dit zal gedaan worden door de naam en voornaam, indien vermeld, op het reisdocument, te vergelijken met de naam en voornaam op het identiteitsdocument. Het laten doorsturen van passagiersgegevens en het verwerken hiervan heeft geen zin als er geen zekerheid bestaat of de passagiers al dan niet aan boord gaan van het hogesnelheidstrein.

Het uitvoeren van de conformiteitscheck draagt bij aan de accuraatheid van de gegevens. Bovendien heeft de conformiteitscheck een zeer groot `safety' voordeel zodanig dat de vervoerders weten wie er aan boord is hetgeen bijvoorbeeld in geval van een ongeval van belang is. Dit gegeven werd als dusdanig ook erkend door de operatoren. Inzake de conformiteitscheck dient benadrukt te worden dat dit voor wat betreft de HST-ticketverdelers, een middelenverbintenis is.

Indien de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers tenslotte vaststellen dat de passagiersgegevens, zoals bedoeld in artikel 9, § 1, 18° van de wet, waarover zij beschikken, niet juist, niet volledig of niet actueel zijn, nemen zij ten laatste naar aanleiding van de laatste doorgifte de noodzakelijke maatregelen teneinde deze te verbeteren. Met de passagiersgegevens zoals bedoeld in artikel 9, § 1, 18° van de wet worden de gegevens bedoeld die in artikel 9, § 2 van de wet zijn opgesomd, met name de check-in en de boarding gegevens, waarover de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers beschikken.De gegevens zoals bedoeld in artikel 9, § 1, 18° viseren eveneens de gelijkaardige velden die zijn opgenomen in dezelfde paragraaf (zoals de naam en voornaam in artikel 9, § 1, 4° van de wet).

Het besluit hanteert het systeem van de dubbele notificatie waarbij de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers een eerste notificatiebrief, ondertekend door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en door de Minister van Mobiliteit en begeleid door een document `Implementatie Richtlijnen' zullen ontvangen. De HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers zullen vervolgens een tweede notificatiebrief ontvangen voor het uitvoeren van de conformiteitscheck. Ook deze notificatiebrief zal ondertekend worden door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en door de Minister van Mobiliteit en zal worden begeleid door een document `Implementatie Richtlijnen'.

Deze tweede notificatiebrief zal ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd worden. De datum waarop de verplichting, bepaald in artikel 3, start voor de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers zal bepaald worden rekening houdende met het proportionaliteitsbeginsel ten aanzien van de doelstellingen van de wet alsook met het beginsel van gelijke behandeling tussen de economische operatoren van de verschillende vervoersmodi en van de landen verbonden met België door een internationale reizigersvervoerdienst per hogesnelheidstrein.

Deze gefaseerde aanpak is erop gericht om de betrokken HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers in staat te stellen om de nodige voorbereidingen te treffen teneinde aan de verplichtingen voorgeschreven in de wet en onderhavig besluit te kunnen voldoen.

Gelet op de huidige organisatie van de HST-sector, heeft de Taskforce in haar common roadmap beslist om voorrang te geven aan de doorgifte van de gegevens op zich en om de conformiteitscheck naar een volgende fase uit te stellen. Deze tweede fase van de notificatie zal niet alleen in overleg tussen de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit bepaald worden maar ook volgens een aanpak die overlegd is tussen de leden van de Taskforce. In afwachting daarvan bevelen wij aan de HST-sector aan dat zij elke mogelijke oplossing onderzoekt, alsook elke maatregel die genomen kan worden, met het oog op het bereiken van de doelstelling van het verbeteren van de accuraatheid en de kwaliteit van de gegevens die verstuurd worden aan de autoriteiten. Voormelde mogelijkheden van oplossingen zullen ook regelmatig besproken worden tussen de sector en de PIE, zowel binnen de Taskforce als bilateraal.

Het derde hoofdstuk bevat de modaliteiten van doorgifte van de passagiersgegevens, zoals de mogelijkheid tot het versturen van de delta (zoals beschreven in artikel 6), alsook de veiligheidsvereisten van de doorgifte van de passagiersgegevens. In artikel 7 wordt bepaald dat de elektronische middelen waarmee de HST-vervoerder of de HST-ticketverdeler de passagiersgegevens naar de PIE verstuurt bilateraal overeengekomen worden tussen de PIE en de betrokken vervoerder of ticketverdeler, dit overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, na advies van de betrokken functionarissen voor gegevensbescherming. Overeenkomstig artikel 22 moet de beslissing om alsnog door te gaan met de doorgifte van de passagiersgegevens via de overeengekomen elektronische middelen tegen advies van de functionaris(sen) voor gegevensbescherming in, met redenen omkleed worden. In deze motivering dienen eveneens de redenen gegeven te worden voor het niet volgen van het advies. Het akkoord betreffende de elektronische middelen zal ter beschikking gehouden worden van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Het laatste hoofdstuk verduidelijkt de inwerkingtreding van de wet ten aanzien van de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers.

3 FEBRUARI 2019. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens, de artikelen 3, § 2, 7, § 3 en 54;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 22 juni 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 juli 2018;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies 64.077/2/V van de Raad van State gegeven op 10 september 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Gelet op het advies 85/2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 26 september 2018;

Gelet op het advies 001/VCI-BTA/2018 van het Comité I, gegeven op 26 september 2018;

Gelet op het advies COC-DPA-A n° 005/2018 van het Controleorgaan op de politionele informatie, gegeven op 1 oktober 2018;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit koninklijk besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen inzake nationale veiligheid en van openbare orde betreft;

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Minister van Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder: 1° "de wet": de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens sluiten betreffende de verwerking van passagiersgegevens;2° "HST-vervoerder": de internationale reizigersvervoersdienst zoals bedoeld in artikel 4, 5° van de wet;3° "HST-ticketverdeler": de reisbemiddelaar zoals bedoeld in artikel 4, 2° van de wet, die een contract heeft met een HST-vervoerder, zoals bedoeld in 2°, voor de verkoop van reisdocumenten;4° "push-methode": de methode waarop de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers de passagiersgegevens doorgeven aan de PIE;5° "reisdocumenten": documenten die de passagier een titel verschaffen voor het vervoer zoals bedoeld in artikel 4, 5° van de wet;6° "identiteitsdocumenten": documenten uitgevaardigd door een officiële instantie, op basis waarvan de identiteit van de passagiers kan vastgesteld worden, zijnde nationale identiteitskaarten, internationaal erkende paspoorten of rechtsgeldige vervangende documenten;7° "document "Implementatierichtlijnen"": document uitgevaardigd door de PIE dat de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers informatie verschaft betreffende de uitvoering van de verplichtingen opgelegd in de wet en huidig koninklijk besluit. HOOFDSTUK 2. - Verplichtingen van de HST-vervoerders en van de HST-ticketsverdelers

Art. 2.§ 1. De HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers sturen alle in artikel 9, § 1 van de wet opgesomde passagiersgegevens, waarover zij beschikken, door naar de PIE. § 2. De HST-vervoerders sturen de in § 1 opgesomde passagiersgegevens, waarover zij beschikken, via de push-methode door naar de PIE op volgende tijdstippen: 1° 48 uur voor de geplande vertrektijd van de hogesnelheidstrein;en 2° 24 uur voor de geplande vertrektijd van de hogesnelheidstrein;en 3° onmiddellijk na het afsluiten van de hogesnelheidstrein, dat wil zeggen wanneer de passagiers aan boord zijn gegaan van de hogesnelheidstrein die klaar staat voor vertrek en er geen passagiers meer aan of van boord kunnen gaan;4° op het moment van aankomst op de eindbestemming, indien tijdens de treinrit aangepaste en/of aangevulde passagiersgegevens beschikbaar zijn geworden. § 3. De HST-ticketverdelers sturen de in § 1 opgesomde passagiersgegevens, waarover zij beschikken, via de push-methode, door naar de PIE op volgende tijdstippen: 1° 48 uur voor de geplande vertrektijd van de hogesnelheidstrein;en 2° 24 uur voor de geplande vertrektijd van de hogesnelheidstrein;en 3° onmiddellijk na het afsluiten van de hogesnelheidstrein, dat wil zeggen wanneer de passagiers aan boord zijn gegaan van de hogesnelheidstrein die klaar staat voor vertrek en er geen passagiers meer aan of van boord kunnen gaan. § 4. Indien toegang tot passagiersgegevens noodzakelijk is om te kunnen reageren op een specifieke en concrete dreiging die verband houdt met terroristische misdrijven of ernstige criminaliteit, worden door de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers, per geval, en op verzoek van de PIE, passagiersgegevens verstrekt op andere dan de in paragrafen 2 en 3 vermelde tijdstippen.

Art. 3.§ 1. In het kader van de doorgifte van de passagiersgegevens zoals bedoeld in artikel 2, § 2, controleren de HST-vervoerders, in uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet, op het moment dat de passagiers aan boord gaan van de hogesnelheidstrein, of de identiteit van elke passagier, zoals vermeld op diens identiteitsdocument overeenstemt met diens persoonsgegevens, zoals vermeld op het reisdocument. § 2. In het kader van de doorgifte van de passagiersgegevens zoals bedoeld in artikel 2, § 3 nemen de HST-ticketverdelers in uitvoering van artikel 7, § 2 van de wet, op het moment van de verkoop van een reisdocument voor een HST-vervoer, de noodzakelijke maatregelen teneinde te controleren of de identiteit van elke passagier, zoals vermeld op diens identiteitsdocument overeenstemt met diens persoonsgegevens, zoals vermeld op het reisdocument.

Art. 4.Indien de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers vaststellen dat de passagiersgegevens, bedoeld in artikel 9, § 1, 18° van de wet, waarover zij beschikken, niet actueel, niet juist of niet volledig zijn, nemen zij de noodzakelijke maatregelen teneinde deze gegevens uiterlijk op het ogenblik van de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 3° en artikel 2, § 3, 3°, te corrigeren.

Art. 5.§ 1. De verplichtingen voorzien in de artikelen 2 en 4, ter uitvoering van artikel 7 van de wet, nemen aanvang op de datum vermeld in de notificatiebrief vanwege de Ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Mobiliteit. Deze notificatiebrief zal begeleid worden door het document "Implementatierichtlijnen". § 2. De verplichting voorzien in artikel 3, ter uitvoering van artikel 7 van de wet, neemt aanvang op de datum vermeld in de notificatiebrief vanwege de Ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en Mobiliteit.

Deze datum zal bepaald worden rekening houdende met het proportionaliteitsbeginsel ten aanzien van de doelstellingen van de wet alsook met het beginsel van gelijke behandeling tussen de economische operatoren van de verschillende vervoersmodi en van de landen verbonden met België door een internationale reizigersvervoerdienst per hogesnelheidstrein.

Voornoemde notificatiebrief zal ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd worden en zal begeleid worden door het document "Implementatierichtlijnen. HOOFDSTUK 3. - Modaliteiten van doorgiften van de passagiersgegevens

Art. 6.§ 1. Indien de passagiersgegevens verstuurd tijdens de doorgiften, bedoeld in artikel 2, § 2, 2° en 3° en in artikel 2, § 3, 2° en 3° identiek zijn aan de passagiersgegevens, verstuurd tijdens de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 1° en artikel 2, § 3, 1°, kunnen de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers hetzij alle passagiersgegevens opnieuw doorgeven, hetzij zich beperken tot het versturen van een boodschap die het identieke karakter van de passagiersgegevens bevestigt. Indien de passagiersgegevens verstuurd tijdens de doorgifte, bedoeld in artikel 2, § 2, 3° en in artikel 2, § 3, 3° identiek zijn aan de passagiersgegevens, verstuurd tijdens de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 2° en artikel 2, § 3, 2°, kunnen de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers hetzij alle passagiersgegevens opnieuw doorgeven, hetzij zich beperken tot het versturen van een boodschap die het identieke karakter van de passagiersgegevens bevestigt. § 2. Indien de passagiersgegevens verstuurd tijdens de doorgiften, bedoeld in artikel 2, § 2, 2° en 3° en in artikel 2, § 3, 2° en 3° niet identiek zijn aan de passagiersgegevens, verstuurd tijdens de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 1°, kunnen de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers hetzij alle passagiersgegevens opnieuw doorgeven, hetzij de doorgiften bedoeld in artikel 2, § 2, 2° en 3° beperken tot de wijzigingen van de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 1°.

Indien de passagiersgegevens verstuurd tijdens de doorgifte, bedoeld in artikel 2, § 2, 3° en artikel 2, § 3, 3°, niet identiek zijn aan de passagiersgegevens, verstuurd tijdens de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 2°, kunnen de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers hetzij alle passagiersgegevens opnieuw doorgeven, hetzij de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 3° beperken tot de wijzigingen van de doorgifte bedoeld in artikel 2, § 2, 2°.

Art. 7.De HST-vervoerder of de HST-ticketverdeler verstuurt de passagiersgegevens naar de PIE via elektronische weg door gebruik te maken van bilateraal overeen te komen elektronische middelen die voldoende waarborgen bieden wat de technische beveiligingsmaatregelen betreft. Deze elektronische middelen worden overeengekomen na advies van de functionaris voor gegevensbescherming van de PIE en van de betrokken HST-vervoerder of HST-ticketverdeler, en dit overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Het akkoord betreffende de elektronische middelen wordt ter beschikking gehouden van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Art. 8.De HST-vervoerder of de HST-ticketverdeler staat in voor de technische organisatie van het doorzenden van de passagiersgegevens.

Art. 9.In geval van een technische storing maken de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers gebruik van andere passende middelen die een passend niveau van gegevensbeveiliging garanderen om de passagiersgegevens door te sturen na overleg hierover met de PIE. HOOFDSTUK 4. - Diverse bepalingen

Art. 10.De wet treedt ten aanzien van de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers in werking op dezelfde dag als huidig koninklijk besluit.

Art. 11.De minister bevoegd voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 3 februari 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

^