Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/12/2016 pub. 12/02/2019 numac 2019010730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties. - Duitse vertaling type wet prom. 25/10/2016 pub. 12/02/2019 numac 2019010729 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019010731 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van economisch recht van 12 december 2016 Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen De respectievelijk in bijlagen 1 en 2 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling: - van de wet van 12 december 2016 tot wijziging van het wetboek va - van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het koninklijk be(...) type wet prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040242 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010523 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019010690 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 januari 2019, wordt aan de heer Matthias Wijnant, rijksambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010833 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019030126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019030125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040199 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, I, en 14, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010416 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 11/06/2001 pub. 12/02/2019 numac 2019010760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 28/05/2001 pub. 12/02/2019 numac 2019010759 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van tandarts-specialist in de orthodontie, alsook van stagemeesters en stagediensten in de orthodontie. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 29/03/2002 pub. 12/02/2019 numac 2019010758 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040155 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking tot het indienen van aanvragen voor projectsubsidies voor de oproep 2019 `iedereen verdient vakantie' type ministerieel besluit prom. 06/02/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040267 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 31/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040269 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 1,70 % - 22 juni 2050" type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200468 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de luchthavens Bij ministerieel besluit van 21 december 2018 wordt de heer Thomas De Maertelaere voor een termijn van tien jaar die ingaat op 21 december 2018 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de luchthaven Luik 1. de administratieve grondafhandeling en supervisie, met inbegrip van inzonderheid: 1.2. 1.2. t(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200471 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt de vzw « Maison médicale de l'Ernelle », voor een onbepaalde duur erkend als geïntegreerde gezondheidsvereniging, vanaf 1 januari 2019. Deze erkenning heeft het nummer 084. Bij ministerieel besluit van 20 december 2018 wordt de

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 12/02/2019 numac 2019040107 bron vlaamse overheid Decreet tot opheffing van artikel 3 van het decreet van 28 maart 2014 houdende instelling van het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 25/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040207 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/09/2018 pub. 12/02/2019 numac 2018014314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de tripartiete overeenkomst waarbij de nadere regels voor de administratieve en begrotingscontrole van de Inspectie van Financiën ten opzichte van het Overheidsbedrijf voor Digitale Informatie- en Communicatietechnologieën , bepaald worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019010599 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten voor de vervanging van oude en vervuilende individuele verwarmingssystemen op vaste brandstoffen in particuliere wooneenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 12/02/2019 numac 2019030056 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019040251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor individuele kosten in verband met de tenlasteneming van kinderen en jongeren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200464 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 dat in werking treedt op 1 januari 2019, wordt de heer Cédric Dresse, gekwalificeerd attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van directeur in de kade(...) Bij besluit van de secretaris-generaal van 12 december 2018 dat in werking treedt op 1 januari (...) type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 12/02/2019 numac 2019200469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een authentieke bron van de financiële gegevens van de plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200470 bron waalse overheidsdienst Commissariaat-generaal voor Toerisme. - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2019, dat in werking treedt op 1 februari 2019, wordt mevr. Caroline Mestré, directeur, bij verhoging in graad bevorderd naar de betrekking van a

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040210 bron brussels hoofdstedelijk gewest Sint-Pieters-Woluwe. - Zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe « plateau van Stokkel ». - Aanneming. - Goedkeuring Krachtens artikel 93 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening stelt de Bru

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200681 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business Analisten (niveau A2) voor de FOD BOSA - DG Digitale Transformatie. - Selectienummer : ANG18156 Solliciteren kan tot 06/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040258 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie . - Technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur Deze publicatie is voorgeschreven door artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit (...) Dit besluit werd gepubliceerd op de website van het BIPT (www.bipt.be).

document

type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200626 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Industriële ingenieurs elektromechanica (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18266 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2019. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Conservators/restorators (m/v/x) (BNG18162) Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd af(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019010673 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 6 december 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. WALTHERY Jessie, geboren op 28.07.1988, met ingang van 15.09.2018 M. RIDARD William R P, gebo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019010678 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar **** koninklijk besluit van 06 december 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse ****1, in een betrekking waaraan de ****. **** **** **** **** S, geboren op 20.12.1979, met ingang van 15.07.2018 ****. **** ****,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, worden benoemd bij de Nat 1° in de hoedanigheid van werkende leden : a) erkende huisartsen : de heer CREEMERS Michel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019040238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 januari 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019010794 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018, bladzijde 101067, akte nr. 2018/32521, Regel 40, lezen: "Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen bij In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2018, bladzijde 101068, akte nr. 2018/32521, Regel 2(...)

document

type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 januari 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars: 1. als verte(...) type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200463 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen Experts (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18277 Solliciteren kan tot 26/02/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200608 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Deskundigen logistiek (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18239 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200645 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers managementondersteuning - stafdienst van de Gedelegeerd bestuurder (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG19030. (...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2019. Het niveau van d(...) type document prom. -- pub. 12/02/2019 numac 2019200654 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs Interne audit (niveau A3) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB18001 Deze selectie werd afgesloten op 28/01/2019. Er is 1 laureaat.
^