Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 oktober 2015
gepubliceerd op 14 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015148
pub.
14/10/2015
prom.
02/10/2015
ELI
eli/besluit/2015/10/02/2015015148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière sluiten tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière sluiten tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière;

Gelet op het advies van het Directiecomité, gegeven op 31 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 november 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, gegeven op 16 maart 2015;

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr. 21/1 van het Sectorcomité VII - Buitenlandse Zaken, gesloten op 25 maart 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 mei 2015;

Gelet op artikel 8, § 1, 4° van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies nr. 58.091/4 van de Raad van State, gegeven op 16 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 4 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière sluiten tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière wordt een artikel 127/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 127/1.Voor de eerste vergelijkende selectie voor de toelating tot het eerste deel van de stage na de inwerkingtreding van dit besluit, stelt de afgevaardigd bestuurder de datum vast waarop de kandidaat moet voldoen aan de toelaatbaarheidsvereiste bepaald in artikel 7, § 1, 7°.

De afgevaardigd bestuurder gaat na of de kandidaat aan de toelaatbaarheidsvereiste vermeld in het eerste lid voldoet.

Zodra de afgevaardigd bestuurder, in de loop van de eerste vergelijkende selectie bedoeld in eerste lid, vaststelt dat een kandidaat niet voldoet of niet zal kunnen voldoen aan de toelaatbaarheidsvereiste vermeld in het eerste lid, sluit hij deze van de vergelijkende selectie uit en geeft hij hem kennis van zijn beslissing."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2014.

Art. 3.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, DIDIER REYNDERS De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, ALEXANDER DE CROO

^