Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2021
gepubliceerd op 07 april 2021

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021030894
pub.
07/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/02/2021030894/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10/2 van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, artikel 10/2, ingevoegd bij de wet van 2 april 2021;

Gelet op het Koninklijk besluit van 24 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021030861 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de omstandigheid dat dit ontwerp betrekking heeft op een buitengewone crisissituatie, namelijk de gevolgen van de COVID-19-pandemie die momenteel in België heerst, wat bijzondere en ernstige problemen oplevert in termen van de volksgezondheid;

Overwegende dat het van vitaal belang is voor de volksgezondheid en voor het vermijden van een heropflakkering van de COVID-19-pandemie, dat de nodige maatregelen inzake de zelftesten kunnen worden genomen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "zelftest": een zelftest zoals bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie;2° "apotheker" : een persoon die gemachtigd is geneesmiddelen voor menselijk gebruik aan het publiek af te leveren overeenkomstig artikel 6 van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015;

Art. 2.De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verleent een tegemoetkoming voor zelftesten voor rechthebbenden die de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor zelftesten wordt beperkt tot 2 zelftesten per rechthebbende per week en tot een aflevering van maximaal 4 zelftesten per rechthebbende per aflevering (bijgevolg voor een periode van 14 kalenderdagen).

Art. 3.Een apotheker kan zelftesten afgeleverd aan rechthebbenden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 24 maart 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/2021 pub. 25/03/2021 numac 2021030861 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020044633 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie sluiten houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie aanrekenen aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, overeenkomstig de daarvoor bedoelde tariferingsinstructies op voorwaarde dat: 1° de apotheker de identiteit van de rechthebbende en het feit dat deze van een verhoogde tegemoetkoming geniet verifieert;2° de apotheker vergewist zich ervan dat hij de toestemming heeft van de betrokken rechthebbende om de informatie over de aflevering van zelftesten te delen via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier;3° de apotheker de afgeleverde zelftesten registreert in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier van de rechthebbende;4° de apotheker respecteert de beperkingen voor wat betreft het maximaal aantal afgeleverde zelftesten voor dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een tegemoetkoming verleent. De zelftesten worden in derdebetalersregeling door de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen gefactureerd volgens de instructies aan de tariferingsdiensten betreffende de gegevensinzameling van de farmaceutische verstrekkingen (Farmanet), gepubliceerd op de website van het RIZIV.

Art. 4.De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor zelftesten wordt beperkt tot 7 euro, gebaseerd op volgende bedragen per afgeleverde zelftest: 1° een bedrag van maximaal 4,5 euro per zelftest, ter compensatie van de aankoopprijs van de zelftest;2° een bedrag van maximaal 0,5 euro per zelftest, bij wijze van compensatie voor de marge voor de groothandelaars-verdelers en distributeurs in het groot;3° een bedrag van maximaal 2 euro per zelftest, bij wijze van afleveringshonorarium voor de apotheker.

Art. 5.De rechthebbenden bedoeld in artikel 2 zijn voor de zelftesten waarvoor een tegemoetkoming wordt verleend door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een persoonlijk aandeel verschuldigd van 1 euro per test.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Fr. VANDENBROUCKE

^