Etaamb.openjustice.be
Erratum van 06 juli 2017
gepubliceerd op 22 juni 2018

Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn. - Errata

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018203172
pub.
22/06/2018
prom.
06/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn. - Errata


De nummering van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2017, blz. 85047, dient als volgt te worden gewijzigd : "

Art. 18.In artikel 5 wordt § 1, lid 2, vervangen als volgt : "Het totaal van de ter plaatse te consigneren sommen ten laste van een zelfde overtreder mag 3.500 EUR niet overschrijden. Dat totaal bedraagt 7000 EUR voor de overtredingen waarvan sprake in 4° en 5° van bijlage 2.".

Art. 19.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Addendum sluiten en vervangen door het koninklijk besluit van 19 juli 2013, vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.

Art. 20.Het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 17/01/2008 numac 2007001063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland. - Duitse vertaling sluiten betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn, wordt opgeheven, artikel 5 ervan uitgezonderd, dat ingetrokken wordt op 1 januari 2021.

Art. 21.Dit besluit treedt in werking op 20 mei 2018, uitgezonderd artikel 5, dat in werking treedt op 20 mei 2019.

Art. 22.De Minister tot wiens bevoegdheden de verkeersveiligheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.".

In de Nederlandse vertaling van hetzelfde besluit dient artikel 18 als volgt te worden gelezen : "

Art. 18.In artikel 5 wordt § 1, lid 2, vervangen als volgt : "Het totaal van de ter plaatse te consigneren sommen ten laste van een zelfde overtreder mag 3.500 EUR niet overschrijden. Dat totaal bedraagt 7.000 EUR voor de overtredingen waarvan sprake in 4° en 5° van bijlage 2.".

^