Etaamb.openjustice.be
Document van 31 januari 2019
gepubliceerd op 22 maart 2019

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2019201393
pub.
22/03/2019
prom.
31/01/2019
ELI
eli/besluit/2019/01/31/2019201393/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


31 JANUARI 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 69, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 51, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2019;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel, Begroting en Financiën;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - In artikel 10 van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "12 en 74 van het programma 00 van de organisatieafdeling 20" vervangen door de woorden "12 van het programma 00 van organisatieafdeling 20, alsook 74 van programma 01 en 26 van de organisatieafdeling 70".

Art. 2 - Artikel 13 van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 21 februari 2017 en bij het besluit van de Regering van 30 mei 2017, wordt aangevuld met een derde lid, luidende: "Dezelfde plaatsvervangende secretaris-generaal wordt gemachtigd om, in overeenstemming met de geldende wetgeving, te beslissen over stageovereenkomsten, studentenovereenkomsten en opleidingsovereenkomsten en die overeenkomsten te ondertekenen." Art. 3 - In het opschrift van hoofdstuk 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "departementshoofden" vervangen door de woorden "departementshoofden van het Ministerie".

Art. 4 - Artikel 21, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " § 1 - Het departementshoofd bevoegd voor het departement Werkgelegenheid wordt gemachtigd om, in het kader van artikel 16 van het besluit van de Regering van 28 september 2018 betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, te beslissen over aanvragen om een subsidie voor de indienstneming van AktiF- of AktiF PLUS-gerechtigden te ontvangen." Art. 5 - Artikel 25 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 21 februari 2017, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de toekenning van de middelen vermeld in artikel 6bis, § 2, van het decreet van 9 mei 1988 betreffende het Fonds voor bijzondere hulp aan kinderen en jongeren." Art. 6 - In artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 21 februari 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 28 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragrafen 9 en 10 worden hersteld als volgt: " § 9 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de schorsing van de erkenning van de zelfstandige onthaalouders bedoeld in artikel 40, § 1, van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders, alsook over de duur van die erkenning. § 10 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de intrekking van de erkenning van de zelfstandige onthaalouders bedoeld in artikel 43 van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de zelfstandige onthaalouders." 2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 14 tot 18, luidende: " § 14 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over afwijkingen inzake wijziging van de gegevens voor de erkenning van de taalcursussen bepaald in artikel 5, § 6, derde lid, artikel 13, § 6, derde lid, en artikel 20, § 5, vijfde lid, van het besluit van de Regering van 4 oktober 2018 tot uitvoering van het decreet van 11 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit sluiten betreffende integratie en samenleven in diversiteit. § 15 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijkingen inzake diploma bepaald in artikel 25, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, van het besluit van de Regering van 4 oktober 2018 tot uitvoering van het decreet van 11 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2017 pub. 20/12/2017 numac 2017206644 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit sluiten betreffende integratie en samenleven in diversiteit. § 16 - Wat de vastleggingen, juridische verbintenissen en de betaalbaarstelling van de uitgaven overeenkomstig artikel 24, § § 2 tot 4, van het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap betreft, wordt hetzelfde departementshoofd in het kader van de uitvoering van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen aangewezen als gedelegeerde ordonnateur voor de in de uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap bepaalde uitgaven voor de basisallocaties 34.31 van het programma 11 van de organisatieafdeling 50. § 17 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betrefffende de gezinsbijslagen te beslissen over het recht op gezinsbijslagen. § 18 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 53 van het decreet van 23 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/04/2018 pub. 12/06/2018 numac 2018202523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de gezinsbijslagen sluiten betreffende de gezinsbijslagen vast te stellen dat er ernstige en eensluidende aanwijzingen zijn dat arglist, bedrog, bedrieglijke handelingen of valse informatie tot de uitbetaling van de gezinsbijslagen geleid hebben." Art. 7 - Geldt alleen voor de Duitse tekst.

Art. 8 - Artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 21 februari 2017, wordt aangevuld met de paragrafen 7 tot 9, luidende: " § 7 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijking inzake nationaliteit bepaald in artikel 5.15, § 1, 1°, a), en in artikel 5.31, eerste lid, 1°, a), van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool. § 8 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijking inzake nationaliteit bepaald in artikel 17, eerste lid, 1°, a), van het decreet van 25 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/06/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012203997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling sluiten over de onderwijsinspectie en het adviespunt voor schoolontwikkeling. § 9 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om te beslissen over de afwijkingen inzake nationaliteit bepaald in artikel 6.15, eerste lid, 1°, a), en in artikel 6.32, eerste lid, 1°, a), van het decreet van 31 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/03/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014203218 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren sluiten betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren." Art. 9 - In artikel 37 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Regering van 21 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1, 14°, wordt opgeheven;2° paragraaf 2, 6°, wordt opgeheven; 3° in paragraaf 4, bepaling 14.1°, worden de woorden "artikel 5.48, § 1, tweede lid," vervangen door de woorden "artikel 5.45, § 2"; 4° in paragraaf 5 wordt een bepaling 7.1° ingevoegd, luidende: "7.1° de goedkeuring vermeld in artikel 5.48 van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van een autonome hogeschool;" Art. 10 - In hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 28 september 2017, wordt een hoofdstuk 5.1 ingevoegd, dat artikel 44.3 bevat, luidende: "Hoofdstuk 5.1 - Bevoegdheden gedelegeerd aan de departementshoofden van bepaalde diensten met afzonderlijk beheer" Art. 11 - In hoofdstuk 5.1 van hetzelfde besluit wordt een artikel 44.3 ingevoegd, luidende: "Art. 44.3 - Gemeenschapscentra - Algemene en bijzondere delegaties Onverminderd de algemene en bijzondere delegaties van de directeur van de dienst met afzonderlijk beheer "Gemeenschapscentra" worden de delegaties vermeld in de artikelen 39 tot 44 toegekend aan de departementshoofden van de dienst met afzonderlijk beheer "Gemeenschapscentra".

Art. 12 - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 13 - De ministers zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 31 januari 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^