Etaamb.openjustice.be
Document van 27 april 2017
gepubliceerd op 07 juni 2017

Besluit van de Regering betreffende de financiering van infrastructuurprojecten van ziekenhuizen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017202872
pub.
07/06/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/27/2017202872/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


27 APRIL 2017. - Besluit van de Regering betreffende de financiering van infrastructuurprojecten van ziekenhuizen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7;

Gelet op het decreet van 18 maart 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/03/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de Infrastructuur sluiten betreffende de Infrastructuur, artikel 44, artikel 44.2 en artikel 44.3, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 20 januari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 27 april 2017;

Gelet op advies 60.978/3 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet: het decreet betreffende de Infrastructuur van 18 maart 2002;2° het departement: het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor Gezondheid. Art. 2 - De samenwerkingsovereenkomst vermeld in artikel 44 van het decreet omvat ten minste : 1° de samenwerking met een strategische partner die tot doel heeft : a) de continuïteit van de zorg voor de patiënten te waarborgen door het zorgaanbod uit te breiden;b) de toegang tot bepaalde hooggespecialiseerde behandelingen voor de bevolking te vergemakkelijken;c) de ontwikkeling van de activiteiten van de ziekenhuizen te ondersteunen;d) kwalitatieve ondersteunende structuren voor aanneembare kosten op te bouwen;2° een of meer overeenkomsten tussen ziekenhuizen in de Duitstalige Gemeenschap over gedeelde diensten op minstens drie van de volgende gebieden : a) informatica;b) radiologie;c) laboratorium;d) apotheek;e) codificatie van de All Patient Refined Diagnosis Related Groups (APR-DRG's);f) sterilisatie;g) kwaliteitsmanagement en hygiëne;h) boekhouding en facturatie. Gedeelde diensten zorgen ervoor dat de ziekenhuizen in de Duitstalige Gemeenschap middelen op lange termijn bundelen om voordelen op economisch en zorgkundig gebied te bereiken. Die diensten kunnen ook als autonome rechtspersonen georganiseerd worden of op één vestigingsplaats gecentraliseerd zijn, voor zover gewaarborgd is dat op redelijke wijze rekening wordt gehouden met de behoeften van alle betrokkenen.

De inhoudspunten vermeld in het eerste en het tweede lid kunnen in afzonderlijke overeenkomsten vastgelegd werden.

Art. 3 - De instaatstellingswerken vermeld in artikel 44.2 van het decreet omvatten alle werkzaamheden die tot doel hebben een object zo in stand te houden dat het zijn functie kan vervullen, zonder dat het karakter van het object daardoor gewijzigd wordt of de waarde ervan substantieel verhoogd wordt.

Als aanneembare kosten gelden de kosten die geboekt moeten worden op de algemene rekening 613 - Onderhoud en herstellingen - van het minimaal genormaliseerd boekhoudkundig plan van het ziekenhuis.

Art. 4 - Als verantwoording voor de aanwending van de subsidie voor instaatstellingswerken leggen de ziekenhuizen alle rekeningsbewijzen en alle nuttige documenten, zoals de boekhouding of jaarrekeningen, op eenvoudig verzoek voor aan het departement. Ze laten toe dat het departement, het Rekenhof of een door de Regering gemachtigde accountant hun boekhouding en hun activiteiten ter plaats controleert.

De bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven worden tot zes jaar na ontvangst van de subsidie bewaard en ter inzage ter beschikking gehouden.

Art. 5 - § 1 - Het gemeenschappelijk investeringsplan voor de uitrusting vermeld in artikel 44.3 van het decreet bevat ten minste de volgende gegevens : 1° identiteit van de koper en, naargelang van het geval, vermelding of het om een gemeenschappelijke aankoop gaat;2° beschrijving van de uitrustingsvoorwerpen;3° geraamde prijs van de uitrustingsvoorwerpen;4° in voorkomend geval, de vermelding van de gedeelde dienst bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, waarvoor de uitrusting bestemd is. § 2 - De ziekenhuizen dienen het gemeenschappelijk investeringsplan voor de uitrusting jaarlijks vóór 28 februari bij het departement in.

Nadat de Minister bevoegd voor Gezondheid dat plan heeft goedgekeurd, kunnen de ziekenhuizen krachtens artikel 24 van het decreet subsidies aanvragen.

Art. 6 - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2017.

Art. 7 - De minister bevoegd voor Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 27 april 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden A. ANTONIADIS

^