Etaamb.openjustice.be
Document van 22 maart 2022
gepubliceerd op 19 september 2022

Besluit van de Regering tot vaststelling van een coëfficiënt voor de subsidiëring in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor het jaar 2022

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022204371
pub.
19/09/2022
prom.
22/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2022. - Besluit van de Regering tot vaststelling van een coëfficiënt voor de subsidiëring in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor het jaar 2022


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 4, § 2;

Gelet op het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 14, § 2, derde lid, en § 3, artikel 22, artikel 25, eerste lid, artikel 26, § 4, 1°, artikel 55, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020, en artikel 57, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco's) aangesteld voor de exploitatie van containerparken;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 november 2018 tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2022;

Gelet op de akkoord van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, gegeven op 15 maart 2022;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd wordt door het feit dat de inflatie in België op zeer korte tijd zeer sterk stijgt; dat het Federaal Planbureau in zijn publicatie van 1 februari 2022 uitgaat van een inflatie van 5,8 % voor het jaar 2022; dat dit ook invloed heeft op de lonen van de openbare instellingen en besturen; dat de spilindex reeds in december 2021 werd overschreden, zodat de lonen met ingang van januari of februari 2022 met 2 % stijgen en aan de kosten van levensonderhoud worden aangepast; dat het Federaal Planbureau er voorts van uitgaat dat de spilindex dit jaar nogmaals zal worden overschreden, namelijk in februari, met gevolgen voor de lonen in maart of april; dat de Regering van de Duitstalige Gemeenschap daarom besloten heeft om gesubsidieerde bedragen vanaf 2022 periodiek met twee procent te verhogen om de algemene ontwikkeling van de prijzen - en vooral de algemene ontwikkeling van de lonen - op te vangen voor de door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerde instellingen die personeel tewerkstellen; dat die subsidies ook de werkgelegenheidssubsidies omvatten en dat deze zo snel mogelijk moeten worden toegepast;

Overwegende artikel 47 van het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid;

Overwegende dat de Regering op 21 februari 2022 besloten heeft om de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid vanaf 2022 periodiek met 2 % te verhogen;

Overwegende dat de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor het jaar 2022 vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt 1,02;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- De subsidies vermeld in artikel 11, § § 1 tot 3, in artikel 13, § § 1 en 2, in artikel 21, § § 1 en 2, in artikel 26, § § 1 en 2, in artikel 55, tweede lid, en in artikel 57, tweede lid, van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid worden voor het jaar 2022 vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02.

De minister bevoegd voor Werkgelegenheid vermenigvuldigt de subsidies vermeld in het eerste lid met de daarin vermelde coëfficiënt.

Art. 2.- De dotaties vermeld in de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Regering van 22 november 2018 tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid worden voor het jaar 2022 vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02.

De minister bevoegd voor Werkgelegenheid vermenigvuldigt de subsidies vermeld in het eerste lid met de daarin vermelde coëfficiënt.

Art. 3.- De subsidie vermeld In artikel 4, § 3, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco's) aangesteld voor de exploitatie van containerparken wordt voor het jaar 2022 vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,02.

De minister bevoegd voor Werkgelegenheid vermenigvuldigt de subsidies vermeld in het eerste lid met de daarin vermelde coëfficiënt.

Art. 4.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 5.- De minister bevoegd voor Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 22 maart 2022.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën O. PAASCH De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media I. WEYKMANS

^