Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 oktober 2022
gepubliceerd op 13 januari 2023

Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de voorrangsgroepen voor leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig basisonderwijs bij de inschrijvingen in het gewoon secundair onderwijs betreft

bron
vlaamse overheid
numac
2022042793
pub.
13/01/2023
prom.
28/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 OKTOBER 2022. - Decreet tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de voorrangsgroepen voor leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig basisonderwijs bij de inschrijvingen in het gewoon secundair onderwijs betreft (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat de voorrangsgroepen voor leerlingen met een voortraject in het Nederlandstalig basisonderwijs bij de inschrijvingen in het gewoon secundair onderwijs betreft

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 253/15/1, § 1, eerste lid, en § 3, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, ingevoegd bij het decreet van 18 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/02/2022 pub. 11/05/2022 numac 2022040615 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het inschrijvingsrecht in het gewoon onderwijs in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad sluiten, worden de woorden "de leeftijd van drie jaar" telkens vervangen door de woorden "de start van de leerplicht".

Art. 3.Artikel 253/45 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten en vernietigd bij arrest 96/2022 van het Grondwettelijk Hof van 14 juli 2022, wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "

Art. 253/45.§ 1. Uiterlijk voor de aanmeldingen voor inschrijvingen in het schooljaar 2023-2024 verleent een schoolbestuur, met behoud van de toepassing van artikel 253/43 en artikel 253/44, voor zijn scholen die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad liggen, voorrang aan leerlingen die vanaf de start van de leerplicht ieder jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd in een school voor Nederlandstalig basisonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Een leerling die gebruikmaakt van de voorrangsgroep, vermeld in artikel 253/44, kan geen gebruikmaken van de voorrang, vermeld in het eerste lid. § 2. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop wordt aangetoond dat een leerling tot de voorrangsgroep, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, behoort. § 3. Een schoolbestuur bepaalt voor zijn scholen die in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad liggen, het aantal leerlingen voor de inschrijving bij voorrang van leerlingen die minstens vanaf de start van de leerplicht ieder jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd in een school voor Nederlandstalig basisonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, is gericht op de verwerving of het behoud in de school van 15% leerlingen die vanaf de start van de leerplicht ieder jaar Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd in een school voor Nederlandstalig basisonderwijs die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is.

Het aantal leerlingen, vermeld in het eerste lid, kan door een schoolbestuur bepaald worden tot op de niveaus, vermeld in artikel 253/42, § 1, eerste lid.".

Art. 4.In artikel 253/47, § 1, eerste lid, 4°, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/05/2019 pub. 26/07/2019 numac 2019041360 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, wat het inschrijvingsrecht betreft sluiten, worden de woorden "negen jaar" vervangen door de woorden "vanaf de start van de leerplicht ieder jaar".

Art. 5.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2022.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 oktober 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2022-2023 Documenten: - Voorstel van decreet : 1443 - Nr.1 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1443 - Nr. 2 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 26 oktober 2022.

^