Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 01 april 2014

Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014035363
pub.
01/04/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/28/2014035363/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid sluiten houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid sluiten houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijziging van het decreet van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid sluiten houdende

bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid

Art. 2.Artikel 7 van het decreet van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/08/2007 numac 2007036224 bron vlaamse overheid Decreet houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid sluiten houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 7.De Vlaamse Regering brengt tweejaarlijks, telkens uiterlijk op 11 november, verslag uit aan het Vlaams Parlement over de uitvoering van dit decreet. Het eerste verslag wordt uitzonderlijk ingediend op uiterlijk 31 december 2014.". Afdeling 2. - Wijzigingen van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende

een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

Art. 3.Aan artikel 3, eerste lid, van het decreet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid sluiten houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : "5° richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking).".

Art. 4.Aan artikel 3, tweede lid, van hetzelfde decreet, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt : "3° Verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap.".

Art. 5.In artikel 6, § 2, van hetzelfde decreet wordt punt 1° vervangen door wat volgt : "1° ongeacht gender, inclusief geslacht, genderidentiteit en genderexpressie;".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "voorwaarde, vermeld in artikel 6, § 2, 1° " vervangen door de zinsnede "voorwaarden, vermeld in artikel 6, § 2, 1° en 3° ".

Art. 7.In artikel 11 van hetzelfde decreet, wordt het woord "tweejaarlijks" vervangen door de woorden "na twee jaar".

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde decreet wordt paragraaf 4 vervangen door wat volgt : " § 4. De commissie rapporteert aan de Vlaamse Regering over de realisatie van het voorgaande actieplan naar aanleiding van het opstellen van de strategische en operationele doelstellingen, vermeld in artikel 8. Daarnaast rapporteert de commissie aan de Vlaamse Regering over de realisatie en de voortgang van het gevoerde beleid naar aanleiding van de actualisering van het actieplan, vermeld in artikel 11. Die rapporten worden door de Vlaamse Regering meegedeeld aan het Vlaams Parlement.".

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 12bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 12bis.De Vlaamse Regering kan een of meer advies- of beleidsparticipatieraden oprichten met het oog op de bevordering van de deskundigheid, vermeld in artikel 6, § 1, 4°, met betrekking tot de voorwaarden, vermeld in artikel 6, § 2. De Vlaamse Regering regelt de erkenning, opdracht, samenstelling en werking van die advies- en beleidsparticipatieraden.".

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt een artikel 13bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 13bis.De provincies nemen het gelijkekansenperspectief als vermeld in artikel 6, § 2, in acht in het kader van de beleidsvoorbereiding, beleidsplanning, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van de uitoefening van hun provinciale bevoegdheden.

De provincies bevorderen daarbij, binnen het kader van de uitoefening van hun provinciale bevoegdheden, de integrale toegankelijkheid van infrastructuur en informatie die voor een publiek toegankelijk is.

De Vlaamse Regering wijst een of meer organen aan waarbij de provincies advies moeten inwinnen in het kader van de bevordering van de integrale toegankelijkheid. De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin het advies moet worden ingewonnen, alsook de modaliteiten ervan.".

Art. 11.Artikel 14 van hetzelfde decreet wordt opgeheven.

Art. 12.In artikel 16, § 3, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de zinsnede "geslacht," en het woord "leeftijd" wordt de zinsnede "genderidentiteit, genderexpressie," ingevoegd;2° tussen de zinsnede "politieke overtuiging," en het woord "taal" wordt de zinsnede "syndicale overtuiging," ingevoegd.

Art. 13.In artikel 20 van hetzelfde decreet, wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Onder de term `beloning' uit het eerste lid, 1°, wordt het volgende begrepen : het gewone basis- of minimumloon of -salaris en alle overige voordelen in geld of in natura die de werknemer direct of indirect, uit hoofde van zijn arbeidsbetrekking, van zijn werkgever ontvangt.".

Art. 14.In artikel 20 van hetzelfde decreet, wordt tussen het vroegere tweede lid, dat het derde lid wordt, en het vroegere derde lid, dat het vijfde lid wordt, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "Wanneer voor de vaststelling van de beloning gebruik gemaakt wordt van een systeem van werkclassificatie, moet dit systeem berusten op criteria die voor mannelijke en vrouwelijke werknemers hetzelfde zijn, en zodanig zijn opgezet dat elke discriminatie op grond van geslacht is uitgesloten.".

Art. 15.In hetzelfde decreet wordt een artikel 22bis ingevoegd, dat luidt als volgt : "

Art. 22bis.Een ouder die zich in een arbeidsbetrekking bevindt en die zwangerschaps- en bevallingsverlof, vaderschapsverlof of adoptieverlof heeft, heeft het recht om onder voor haar/hem niet minder gunstige voorwaarden en omstandigheden naar haar/zijn functie of een gelijkwaardige functie terug te keren en te profiteren van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop zij/hij tijdens haar/zijn afwezigheid aanspraak kan maken.".

Art. 16.In artikel 26 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen de zinsnede "geslacht," en het woord "leeftijd" wordt de zinsnede "genderidentiteit, genderexpressie," ingevoegd;2° tussen de zinsnede "politieke overtuiging," en het woord "taal" wordt de zinsnede "syndicale overtuiging," ingevoegd.

Art. 17.In artikel 37, § 2, tweede en derde streepje, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "of artikel 43" opgeheven.

Art. 18.In artikel 40 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de zinsnede "geslacht," en het woord "leeftijd" de zinsnede "genderidentiteit, genderexpressie," ingevoegd;2° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de zinsnede "politieke overtuiging," en het woord "taal" de zinsnede "syndicale overtuiging," ingevoegd;3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt : " § 2.De organen, vermeld in paragraaf 1, zijn voor de beschermde kenmerken waarvoor ze bevoegd zijn, eveneens bevoegd voor : 1° het ontvangen en behandelen van meldingen en het uitvoeren van elke bemiddelings- of verzoeningsopdracht die het orgaan nuttig acht, onverminderd de bevoegdheid van de ombudsdiensten waarvan de bevoegdheid wordt bepaald door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie en onverminderd de bevoegdheid van de bemiddelaars die de betrokkenen hebben aangewezen;2° het verrichten van onafhankelijke studies en onderzoeken over discriminatie, alsook het verrichten van alle overige studies en onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in deze paragraaf;3° het verstrekken van onafhankelijke adviezen en aanbevelingen aan elke overheid ter verbetering van de reglementering en de wetgeving;4° het verstrekken van onafhankelijke adviezen en aanbevelingen aan elke overheid, privé-instelling of -persoon naar aanleiding van de resultaten van de studies en onderzoeken, vermeld in punt 2° ;5° het verlenen van bijstand aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en verplichtingen.Die bijstand bestaat in het verstrekken van inlichtingen en raadgevingen aan de betrokkenen, onder meer over de middelen die eenieder kan aanwenden om de rechten die door dit decreet gegarandeerd worden, te kunnen afdwingen; 6° het ondersteunen en begeleiden van instellingen, organisaties en rechtshulpverleners;7° het vragen aan overheden om, als het orgaan feiten aandraagt die wijzen op een vermoeden van discriminatie als vermeld in artikel 36, zich te informeren en het orgaan op de hoogte te houden van de resultaten van de desbetreffende feiten;8° het organiseren van sensibiliseringsacties;9° het organiseren, naast een centraal meldpunt, van lokale meldpunten waar een melding kan worden gedaan, in samenwerking met de gewesten, de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten;10° het bevorderen van de gelijkheid van kansen en de omgang met de diversiteit in onze samenleving, en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of voorkeur op grond van een beschermd kenmerk; 11° het vervullen van taken als vermeld in artikel 33, 2, van het verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap.".

Art. 19.In hoofdstuk IV van hetzelfde decreet, wordt afdeling VIII, die bestaat uit artikel 42 en 43, opgeheven.

Art. 20.Artikel 49 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 49.De Vlaamse Regering brengt jaarlijks, in het kader van de indiening van de beleidsbrief Gelijke Kansen, verslag uit aan het Vlaams Parlement over de toepassing van hoofdstuk III en IV.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 21.Artikel 17 en 19 van dit decreet treden in werking op een door de Vlaamse Regering te bepalen datum.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET _______ Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. - Ontwerp van decreet, 2413 - Nr. 1. - Verslag, 2413 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2413 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 19 maart 2014.

^