Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 april 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van boek IX « Veiligheid van producten en diensten » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek IX in boek I van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 24/10/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden. - Duitse vertaling type wet prom. 15/12/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 15/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 20140115. - Wet. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de Federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid. - Duitse vertaling type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor h Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet . - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 01/04/2014 numac 2014000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014009149 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer ELEBAUT, Dominiek, geboren op 26 oktober 1962 - Mevr. HENRIS, Marie-Hélène, geboren op 25 januari 1980, te Moeskroen, Franstalig taalkader, vakri(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014027106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 11 november 2013 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de Intercommunales Tecteo, AISH en ISPPC : Voor 35 jaar dienstactivite Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan : Mevr. Iginia Antonacci, bestuurschef; De heer Philippe (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014027104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 11 november 2013, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde O.C.M.W.'s: Om 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van eerste Mevr. Marie-Louise Colleye, kantoorchef, O.C.M.W. van Oupeye; Mevr. Marie-Hélène Gritten, maatsc(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014027114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 september 2010 dat uitwerking heeft op 2 juni 2010, wordt het koninklijk besluit van 2 juni 2010 gewijzigd, waarbij een eervolle onderscheidingen in de Orde van Leopold II wo Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 dat uitwerking heeft op 20 mei 2011, wordt het koninklijk(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024100 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 november 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de geriatrie type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014024105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2013 houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de oftalmologie type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031220 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 06/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031219 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanluiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031221 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 25/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014035364 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende nadere regels tot uitvoering van artikel 27/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement type ministerieel besluit prom. 19/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014201672 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014202147 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 25 maart 2014 : - is Mevr. Boven, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, benoemd tot gerechtelijk stagiair voor het nieuwe gerechtelijk arrondissement Antwe - is de heer Feyaerts, J., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Mechelen, ben(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014201939 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 226.469 van 19 februari 2014 in zake de nv « Vastned Retail Belgium » tegen de gemeente Ans en de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie va « Schendt artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in samenhang g(...)

decreet

type decreet prom. 13/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014027105 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Canada, opgemaakt te Brussel op 17 december 2009 type decreet prom. 28/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014035362 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting type decreet prom. 28/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014035363 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type decreet prom. 21/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014201650 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Huishoudelijke reglementen betreffende de rectorale verkiezingen van de « Université de Liège » en de « Université de Mons ». - Goedkeuring Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2014 worden de huishoudelijke reglem

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2013 pub. 01/04/2014 numac 2014031170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 483 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031216 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031223 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/350 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 maart 1999 betreffende de loopbaan van de ambtenaren en het personeelsreglement van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014202017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duits Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 maart 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 27 feb(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022120 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 17/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 29 december 1986 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 34quater, vierde lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014018105 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV T-POWER, die woonplaats kiest bij Mrs. David HAVERBE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW HORECA LIMBURG en de NV HET BORRELHUIS, die beiden Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013. Deze zaken zijn in(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014018104 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA B & C VAN HULLE, die woonplaats kiest bij Mr. Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.635/XII-7588. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV T-POWER, die woonplaats kiest bij Mrs. David HAVERBE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2013. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014018109 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Herman SEGERS en Victorina BELMANS hebben op 26 februari Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.773/XII-7610. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014201958 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 februari 2014 in zake L.K. tegen F.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februari 2014, heeft de Rechtbank van eerste « Schendt artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het voorschrijft dat de vordering van (...) type bericht prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014201967 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 februari 2014 in zake Mohammed Ailane en Fatma Amari, in aanwezigheid van de FMBS/NVSM en van de RVA, alsook in aanwezigheid van Mr. Jill Van Eecke « Schenden de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek de(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2014, nr. 80, akte nr. 2014/00210, bladzijde 22244, dient "7 maart 2014" gelezen te worden in plaats van "7 maa type erratum prom. 21/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014003125 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014202141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten projectbeheer en personeelsplanning De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten projectbeheer en personeelsplanning (niveau B) voor de FOD Personeel en Organisatie (AN(...) Er zijn 4 geslaagden. type document prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014202140 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen expertise De vergelijkende selectie van Nederlandstalige psychologen expertise (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG13158) werd afgesloten op 6 februari 2013. Er zijn 25 geslaagde(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014202139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** diensthoofden pensioenen De vergelijkende selectie van **** diensthoofden pensioenen (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****) (****13102) werd ****(...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 01/04/2014 numac 2014201968 bron waalse overheidsdienst Openbare bestuursschool van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. - Beheerscontract Het beheerscontract 2014-2019 van de Openbare bestuursschool van de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest werd op 28 februari 2014 gesloten tussen de Wa Om een afschrift van het ondertekend exemplaar te bekomen, kan contact opgenomen worden met Mevr. I(...)
^