Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 april 2017
gepubliceerd op 24 mei 2017

Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017030326
pub.
24/05/2017
prom.
27/04/2017
ELI
eli/decreet/2017/04/27/2017030326/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 APRIL 2017. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen, en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In het decreet van 28 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/04/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten sluiten betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten, wordt een artikel 18/1 ingevoegd, luidend als volgt: "

Artikel 18/1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten, geniet het huiswerkinstituut dat erkend werd overeenkomstig artikel 7, voor het jaar waarin het wordt erkend, een aanvangssubsidie waarvan het bedrag alsook de nadere regels van bepaling, storting en verantwoording, door de Regering vastgesteld worden.".

Art. 2.In artikel 28, vierde lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013029375 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten sluiten, worden de woorden "in de Algemene Adviescommissie" vervangen door de woorden "in de Commissie".

Art. 3.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 27 april 2017.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, Alda GREOLI De Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Jean-Claude MARCOURT De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Sport en Promotie van Brussel, Rachid MADRANE De Minister van Onderwijs, Marie-Martine SCHYNS De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, André FLAHAUT De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, Isabelle SIMONIS _______ Nota Zitting 2016-2017 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 424-1.- Verslag nr. 404-2.

Integraal verslag.- Bespreking en aanneming.- Vergadering van 26 april 2017.

^