Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 1 maart 2016 en in uitvoering van artikel 22, 4° Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 21 van de nomenclatuur van de geneesk(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017010032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2009 tot vaststelling van de loonvoorwaarden vanaf 1 januari 2009 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 betreffende het secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017 wordt het mandaat van de heer Pascal NEYMAN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone NIVELLES-GENAPPE, met ingang van 22 februari type koninklijk besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030299 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 van de 167e promotie polytechniek en de 152e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017201131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017201288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de vaststelling van de banksluitingsdagen in de sector van de openbare kredietinstellingen voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 13/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202700 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 2 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2017, wordt de heer Geens, Yves, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in het ka Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017011824 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "H. Gynaecologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012128 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Wallonië » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012129 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Brussel » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012127 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Belgische gewestelijke specifieke patrimonia : Vlaanderen » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 03/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012156 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de registratie van wapens van natuurlijke personen wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017012174 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 8 mei 2017 dat uitwerking heeft op 1 mei 2017 wordt Mevr. Lammens, Sara geboren op 17 december 1978, Directeur van de ondersteunende diensten bij de Koninklijke B(...) De uitoefening van de functie ad interim waarmee de betrokkene is belast, eindigt op de datum waaro(...) type ministerieel besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017020348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "C. Oto-rhino-laryngologie" van de lijst, gevoegd als bijlagen 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040305 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 november 2011 tot benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 05/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040303 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 30/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040302 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2016 tot aanwijzing van leden van de Pedagogische raad van de Haute Ecole Bruxelles-Brabant type ministerieel besluit prom. 16/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202785 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting, in het gebied van Sectorcomité XX , van een Basisoverlegcomité voor het Federaal agentschap voor de beroepsrisico's (FEDRIS) en houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het geheel van de personeelsleden van FEDRIS

decreet

type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012121 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Staten van Guernsey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 24 april 2014 en Saint Peter Port op 7 mei 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012123 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012124 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Warschau op 20 augustus 2001 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012125 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met : 1) de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, gedaan te Doha op 6 november 2007 en met 2) het Protocol, gedaan te Doha op 22 maart 2015, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Staat Qatar tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Doha op 6 november 2007 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012126 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 10 april 2014 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012130 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid, ondertekend te Brussel op 14 maart 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030330 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Montevideo op 23 augustus 2013 type decreet prom. 27/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030326 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van huiswerkinstituten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012060 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017012120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2017-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017040308 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oriëntatietest in de gezondheidssector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017070081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34055 - « Vallée du Ruisseau de Breuvanne » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017070082 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34057 - « Marais de la Haute-Semois et Bois de Heinsch » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017070083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34058 - « Camp militaire de Lagland » type besluit van de waalse regering prom. 11/05/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017202697 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Tellin

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/02/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 20/03/2017 pub. 24/05/2017 numac 2017030393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0877.001.051 LOGISTIQUE SERVICES Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202651 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0414.780.116 BURFO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/04/201(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017092405 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand mei 2017    Indice mai 2017 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202753 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige cyber security experts (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging. - Selectienummer: ANG17039 Deze selectie werd afgesloten op 15 mei 2017. Er zijn 4 laureaten. type document prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202782 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs spoorveiligheid voor de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG295 De(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202800 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeurs (niveau A) voor de Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken. - Selectienummer: ANG17119 Solliciteren kan tot 12 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na het afsluiten van(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017, is de heer BORREMANS Friso benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer ROMBAUTS Gerrit w type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202699 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2017 wordt de heer Callewaert, Simon, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2017 numac 2017202310 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^