Etaamb.openjustice.be
Decreet van 25 maart 2011
gepubliceerd op 14 april 2011

Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

bron
vlaamse overheid
numac
2011035289
pub.
14/04/2011
prom.
25/03/2011
ELI
eli/decreet/2011/03/25/2011035289/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 MAART 2011. - Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 2 van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, wordt punt 9° vervangen door wat volgt : « 9° Verordening (EG) nr. 883/04 : Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels; ».

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden « uit eigen recht » opgeheven;2° in paragraaf 1, derde lid, en in paragraaf 2, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, worden de woorden « Verordening (EEG) nr. 1408/71 » vervangen door de woorden « Verordening (EG) nr. 883/04 »; 3° in paragraaf 2, zevende lid, worden de woorden « als zij geen recht hebben op gelijkaardige prestaties uit hoofde van de wetgeving van de staat op het grondgebied waarvan zij wonen » opgeheven;4° aan paragraaf 5 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « Voor personen bij wie de ledenbijdrage niet kon worden opgevraagd bij gebrek aan gegevens over de vervulling van de aansluitingsvoorwaarden, is het opvragen van de ledenbijdragen beperkt tot vijf jaar, voorafgaand aan en met inbegrip van de ledenbijdrage voor het lopende jaar.De regering bepaalt de nadere regels betreffende de voorwaarden voor de toepassing van die beperking. »

Art. 4.In artikel 8, § 1, van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De regering bepaalt de omstandigheden waarin van de termijn van zestig dagen, vermeld in het eerste lid, afgeweken kan worden. »

Art. 5.In hetzelfde decreet wordt een artikel 8bis ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 8bis.Na uitputting van de bezwaarprocedure, vermeld in artikel 8, § 4, kan bij de arbeidsrechtbank beroep aangetekend worden. Deze vordering wordt, op straffe van niet- ontvankelijkheid, ingediend binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de bestreden beslissing. »

Art. 6.In artikel 10, § 3, van hetzelfde decreet wordt tussen het eerste en het tweede lid, een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De opschorting met verlies van rechten, vermeld in het eerste lid, wordt niet toegepast voor de jaren waarvoor de bijdrage, vermeld in artikel 4, § 6, slechts gedeeltelijk of laattijdig werd betaald. »

Art. 7.In artikel 21bis, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2000 pub. 13/01/2001 numac 2001035012 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen bij het decreet van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 30 april 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid worden de woorden « niet, slechts gedeeltelijk of laattijdig » vervangen door de woorden « niet of slechts gedeeltelijk »;2° tussen paragraaf 2 en 3 wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, die luidt als volgt : « § 2bis.De regering regelt de bezwaarprocedure tegen de administratieve geldboete. »

Art. 8.In artikel 23ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001035665 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, worden de woorden « artikel 10, § 1, tweede lid » vervangen door de woorden « artikel 10, § 3 ».

Art. 9.In artikel 23quater, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 19 december 2008 en 30 april 2009, worden de woorden « artikel 10, § 1, tweede lid » vervangen door de woorden « artikel 10, § 3 ».

Art. 10.Aan artikel 582, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft gewijzigd bij de decreten van 12 november 1997, 7 mei 2004 en 21 november 2008, worden volgende woorden toegevoegd : « en van de geschillen betreffende het recht op tenlastenemingen, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de organisatie van de zorgverzekering ».

Art. 11.Vorderingen over beslissingen die ter kennis werden gebracht vóór de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 5 en 9 kunnen bij de arbeidsrechtbank ingeleid worden tot uiterlijk twee maanden na de bekendmaking van dit decreet.

Deze mogelijkheid bestaat niet wanneer de bij de beslissing meegedeelde beroepstermijn verstreken is zonder dat een beroepsprocedure werd ingezet.

Art. 12.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2011.

De artikelen 2 en 3, 1° tot en met 3°, hebben uitwerking vanaf 1 mei 2010, artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2006, artikel 7, 1°, heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2006, de artikelen 8 en 9 hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 maart 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011 Stukken.- Ontwerp van decreet : 880 - Nr. 1. - Verslag : 880 - Nr. 2. - Amendement : 880 - Nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 880 - Nr. 4.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 16 maart 2011.

^