Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 november 2015
gepubliceerd op 26 januari 2016

Decreet tot wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015205736
pub.
26/01/2016
prom.
23/11/2015
ELI
eli/decreet/2015/11/23/2015205736/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Decreet tot wijziging van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 4 van het decreet van 6 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011206334 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter ondersteuning van het jeugdwerk sluiten ter ondersteuning van het jeugdwerk wordt vervangen als volgt :

Art. 4.Strategisch plan De Regering keurt voor elke regeerperiode een sectoroverschrijdend strategisch plan goed dat bestaat uit centrale thema's, een evaluatie en een actieplan en voert dit plan uit. In het strategisch plan worden de leefruimten van jonge mensen in de Duitstalige Gemeenschap geregistreerd en worden nadere doelstellingen en taken bepaald die de situatie van jonge mensen kunnen verbeteren.

In oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap plaatsvinden, maakt de Regering een jeugdverslag over de levenssituatie van de jongeren in de Duitstalige Gemeenschap bekend als voorbereiding op het strategisch plan voor de volgende regeerperiode. Dat jeugdverslag is gebaseerd op een studie daaromtrent die door een wetenschappelijk instituut wordt uitgevoerd. De Regering betrekt de ondersteunde jeugdvoorzieningen en de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap bij de opmaak van het jeugdverslag.

In januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap hebben plaatsgevonden, legt de Regering de centrale thema's voor het strategisch plan van de nieuwe regeerperiode vast. De Regering betrekt de ondersteunde jeugdvoorzieningen, de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap en jonge mensen bij het vastleggen van de centrale thema's van het strategisch plan. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de resultaten van het jeugdverslag, alsook met de sociaal-ruimtelijke analyse die de aanbieders van open jeugdwerk moeten opstellen. De Regering legt de centrale thema's van het strategisch plan ter goedkeuring voor aan het Parlement.

In het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap plaatsvinden, evalueert de Regering het strategisch plan van de vorige regeerperiode en werkt ze het actieplan van het strategisch plan van de nieuwe regeerperiode uit op grond van de vastgelegde centrale thema's. De Regering betrekt de ondersteunde jeugdvoorzieningen, de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap en jonge mensen bij de evaluatie van het strategisch plan en bij de uitwerking van het actieplan. De Regering legt de evaluatie ter kennisneming voor aan het Parlement; het actieplan legt ze ter goedkeuring voor aan het Parlement. De uitvoering van het actieplan eindigt uiterlijk in het jaar waarin de volgende verkiezingen voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap plaatsvinden. »

Art. 2.In artikel 17, tweede lid, 3°, van hetzelfde decreet worden de woorden "de sociaal-ruimtelijke analysen van het open jeugdwerk van het betrokken kanton;" vervangen door de woorden "het jeugdverslag en de sociaal-ruimtelijke analyse;"

Art. 3.In artikel 30, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden na de woorden "de sociaal-ruimtelijke analyse van het open jeugdwerk van de betrokken gemeente" de woorden "en het jeugdverslag" ingevoegd.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 23 november 2015.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota Zitting 2015-2016.

Parlementaire stukken : 63 (2014-2015), nr. 1. Voorstel van decreet. 63 (2015-2016), nr. 2. Voorstellen tot wijziging. 63 (2015-2016), nr. 3. Verslag.

Integraal verslag : 23 november 2015, nr. 19. Bespreking en aanneming.

^