Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 november 2015
gepubliceerd op 30 december 2015

Decreet tot omzetting van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015205735
pub.
30/12/2015
prom.
23/11/2015
ELI
eli/decreet/2015/11/23/2015205735/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Decreet tot omzetting van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet strekt tot omzetting van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.

Art. 2.Artikel 4, 11°, van het decreet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen sluiten betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen wordt vervangen als volgt : « 11° "automatische uitwisseling", de systematische verstrekking van vooraf bepaalde inlichtingen over ingezetenen van andere lidstaten aan de betrokken lidstaat van verblijf, zonder voorafgaand verzoek, met regelmatige, vooraf vastgestelde tussenpozen. In de context van artikel 10 betekent "beschikbare inlichtingen" inlichtingen die zich in de belastingdossiers van de inlichtingen verstrekkende lidstaat bevinden en die opvraagbaar zijn overeenkomstig de procedures voor het verzamelen en verwerken van inlichtingen in die lidstaat. »

Art. 3.Artikel 27 van hetzelfde decreet wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « De Regering zorgt ervoor dat haar systemen zodanig worden aangepast dat de inlichtingen met behulp van het CCN-netwerk kunnen worden uitgewisseld en zorgt voor de beveiliging van haar systemen. Elke te rapporteren natuurlijke persoon wordt in kennis gesteld van een schending van de beveiliging van zijn gegevens wanneer die schending afbreuk kan doen aan de bescherming van zijn persoonsgegevens of persoonlijke levenssfeer. » Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 23 november 2015.

O. PAASCH De Minister-President Mevr. I. WEYKMANS De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme A. ANTONIADIS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden H. MOLLERS De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota (1) Zitting 2015-2016. Parlementair stuk : 86 (2015-2016), nr. 1. Ontwerpdecreet.

Integraal verslag : 23 november 2015, nr. 19. Bespreking en aanneming.

^