Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 oktober 2021
gepubliceerd op 01 december 2021

Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

bron
vlaamse overheid
numac
2021022400
pub.
01/12/2021
prom.
22/10/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2019/1936 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingsbepalingen

Art. 3.In artikel 3 van het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011035520 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur sluiten betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Dit decreet is van toepassing op de volgende wegen: 1° wegen die deel uitmaken van het trans-Europese wegennet, autosnelwegen en andere hoofdwegen.Daarmee worden wegen in de ontwerp- of aanlegfase en wegen die al in gebruik zijn bedoeld; 2° wegen die geen wegen als vermeld in punt 1° zijn en weginfrastructuurprojecten die zich buiten stedelijke gebieden bevinden, geen toegangen naar aanliggende percelen omvatten en met financiering van de Europese Unie worden gerealiseerd, met uitzondering van wegen die niet toegankelijk zijn voor algemeen verkeer met motorvoertuigen, zoals fietspaden, of wegen die niet voor algemeen verkeer zijn ontworpen, zoals toegangswegen naar industriële, landbouw- of boslocaties."; 2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Op basis van naar behoren gemotiveerde redenen die verband houden met verkeersvolumes en ongevallenstatistieken, kan de Vlaamse Regering hoofdwegen met een laag veiligheidsrisico uitsluiten van het toepassingsgebied van dit decreet.".

Art. 4.In artikel 4 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er worden een punt 1° /1 tot en met 1° /3 ingevoegd, die luiden als volgt: "1° /1 trans-Europese wegennet: het wegennet, vermeld in verordening (EU) nr.1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU; 1° /2 autosnelweg: een weg die speciaal is ontworpen en aangelegd voor verkeer met motorvoertuigen, zonder toegangen naar aanliggende percelen, en die aan al de volgende voorwaarden voldoet: a) behalve op bepaalde plaatsen of bepaalde tijden, voorzien zijn van gescheiden rijbanen voor beide verkeersrichtingen, die van elkaar gescheiden zijn door een strook die niet voor het verkeer bestemd is of bij uitzondering op andere wijze;b) geen andere wegen, trein- of tramsporen, fietspaden of voetpaden gelijkvloers kruisen;c) door specifieke verkeerstekens als autosnelweg zijn aangeduid; 1° /3 hoofdweg: een weg buiten stedelijke gebieden die grote steden of regio's, of beide, verbindt en die in de op 26 november 2019 geldende wegcategorisering behoort tot de hoogste wegcategorie onder de categorie autosnelweg;"; 2° punt 6° wordt opgeheven; 3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° veiligheidsclassificatie: de indeling van delen van het bestaande wegennet in categorieën op basis van hun objectief gemeten ingebouwde veiligheid;"; 4° punt 8° wordt vervangen door wat volgt: "8° gerichte verkeersveiligheidsinspectie: een gericht onderzoek via een bezoek ter plaatse aan een bestaande weg of een weggedeelte om gevaarlijke omstandigheden, gebreken en problemen op te sporen die het risico op ongevallen en verwondingen verhogen;"; 5° er wordt een punt 8° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "8° /1 periodieke verkeersveiligheidsinspectie: een gewone periodieke beoordeling van de kenmerken en gebreken waarvoor onderhoudswerkzaamheden nodig zijn met het oog op de verkeersveiligheid;"; 6° er wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt: "10° kwetsbare weggebruikers: niet-gemotoriseerde weggebruikers, waaronder fietsers en voetgangers, en gebruikers van gemotoriseerde tweewielers.".

Art. 5.Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 8.Ten minste om de vijf jaar voert de bevoegde instantie een verkeersveiligheidsbeoordeling uit op het volledige wegennet dat in gebruik is en dat onder de toepassing van dit decreet valt. De eerste verkeersveiligheidsbeoordeling van het wegennet wordt uiterlijk in 2024 uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van de verkeersveiligheidsbeoordeling, vermeld in het eerste lid, kan de bevoegde instantie rekening houden met de vastgestelde indicatieve elementen, vermeld in bijlage III bij de richtlijn 2008/96/EG. Op basis van de verkeersveiligheidsbeoordeling, vermeld in het eerste lid, en met het oog op de prioritering van de behoeften aan verdere maatregelen, worden alle gedeelten van het wegennet ingedeeld naar veiligheidsniveau in minstens drie categorieën.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de verkeersveiligheidsbeoordelingen, vermeld in het eerste lid, en de veiligheidsclassificaties, vermeld in het derde lid.".

Art. 6.In artikel 9 van hetzelfde decreet worden het eerste tot en met het vierde lid vervangen door wat volgt: "De bevoegde instantie voert periodieke verkeersveiligheidsinspecties uit, die voldoende frequent plaatsvinden om een toereikend veiligheidsniveau voor de weginfrastructuur in kwestie te waarborgen.

De bevoegde instantie ziet toe op de veiligheid van gedeelten van het wegennet die grenzen aan wegtunnels die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 1 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/06/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007036014 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet sluiten betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet, via verkeersveiligheidsinspecties die de bevoegde instantie en de inspectie-instantie, vermeld in het voormelde decreet, samen uitvoeren.

De gezamenlijke verkeersveiligheidsinspecties, vermeld in het tweede lid, vinden voldoende frequent plaats om een toereikend veiligheidsniveau te waarborgen, en minstens om de zes jaar.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de verkeersveiligheidsinspecties, vermeld in het eerste en het tweede lid.".

Art. 7.In hetzelfde decreet wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/1.De bevoegde instanties zien erop toe dat de bevindingen van de verkeersveiligheidsbeoordelingen van het wegennet, vermeld in artikel 8, gevolgd worden door gerichte verkeersveiligheidsinspecties of directe remediërende maatregelen.

Als gerichte verkeersveiligheidsinspecties worden uitgevoerd, kan de bevoegde instantie rekening houden met de indicatieve elementen, vermeld in bijlage IIbis van de richtlijn 2008/96/EG. De bevoegde instantie stelt een actieplan op van de prioriteiten die bepaald worden op basis van de risico's voor de verkeersveiligheid.

Het actieplan, vermeld in het derde lid, volgt de uitvoering van de remedierende maatregelen op. Dat actieplan wordt regelmatig geactualiseerd door de bevoegde instantie.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de gerichte verkeersveiligheidsinspecties en de directe remediërende maatregelen, vermeld in het eerste lid, en om het actieplan, vermeld in het derde lid, op te stellen en te actualiseren.".

Art. 8.In hetzelfde decreet wordt een artikel 9/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/2.Bij de toepassing van de procedures, vermeld in artikel 5, 6, 8, 9 en 9/1, wordt rekening gehouden met de behoeften van kwetsbare weggebruikers.".

Art. 9.In hetzelfde decreet wordt een artikel 9/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 9/3.De bevoegde instantie besteedt in haar bestaande en toekomstige procedures voor wegmarkeringen en verkeersborden bijzondere aandacht aan de leesbaarheid en detecteerbaarheid daarvan voor menselijke bestuurders en geautomatiseerde rijhulpsystemen.".

Art. 10.Aan artikel 11, eerste lid, van hetzelfde decreet, wordt de volgende zin toegevoegd: "Voor verkeersveiligheidsauditoren die hun opleiding volgen met ingang van 17 december 2024 omvatten de opleidingscurricula voor verkeersveiligheidsauditoren aspecten die betrekking hebben op kwetsbare weggebruikers en de infrastructuur voor die gebruikers.". HOOFDSTUK 3. - Inwerkingtreding

Art. 11.Dit decreet treedt in werking op een datum die de Vlaamse Regering vaststelt en uiterlijk op 17 december 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 22 oktober 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, L. PEETERS _______ Nota (1) Zitting 2020-2021 Documenten: - Ontwerp van decreet : 890 - Nr.1 Zitting 2021-2022 Documenten: - Verslag : 890 - Nr. 2 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 890 - Nr. 3 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 20 oktober 2021.

^