Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 oktober 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 28/10/2021 numac 2021022330 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 10/11/2021 numac 2021033694 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021033724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van een woning voor de verwarming dat gebruikt moet worden voor de berekening van de huurtoeslag voor de passieve, lage energie of zeer lage energiewoning in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2021 pub. 24/11/2021 numac 2021043141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 30 mei 2016 tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs in uitgaven en ontvangsten bij de Directie facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

decreet

type decreet prom. 22/10/2021 pub. 16/11/2021 numac 2021022414 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten type decreet prom. 22/10/2021 pub. 19/11/2021 numac 2021022409 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft type decreet prom. 22/10/2021 pub. 22/11/2021 numac 2021022370 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 2.10 en 2.11 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de definitie betreft van leegstaande gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische functie type decreet prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022354 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot erkenning van MIA-infrastructuurwerken als specifieke situatie inzake experimentregelgeving en regelluwe zone voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur type decreet prom. 22/10/2021 pub. 23/11/2021 numac 2021022355 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens type decreet prom. 22/10/2021 pub. 01/12/2021 numac 2021022400 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 26/10/2021 numac 2021022328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de VLAREME van 28 oktober 2016, wat betreft de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N116a Herentalsebaan tussen kilometerpunt 0,0 en 1,725 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021022402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021043148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de bijzondere sociale leningen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 01/12/2021 numac 2021033861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot regeling van sommige verloven voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool en van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties, gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, wat betreft de uitbreiding van het omstandigheidsverlof bij overlijden van een partner of een kind type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021022663 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 21/01/2022 numac 2021034273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de private geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 27/01/2022 numac 2021043278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder van bosexploitatiemachines type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie psychologisch consulent type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gecertificeerd accountant type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatser sign en belettering type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031472 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator print- en freesmachines type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie gecertificeerd belastingadviseur type besluit van de vlaamse regering prom. 22/10/2021 pub. 20/05/2022 numac 2022031473 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie houthakker

erratum

type erratum prom. 22/10/2021 pub. 18/01/2022 numac 2021043348 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Erratum

document

type document prom. 22/10/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021022486 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004
^