Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 januari 2014
gepubliceerd op 11 februari 2014

Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

bron
vlaamse overheid
numac
2014200758
pub.
11/02/2014
prom.
17/01/2014
ELI
eli/decreet/2014/01/17/2014200758/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2014. - Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.In deel III, titel IV, hoofdstuk I, van het decreet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009035356 bron vlaamse overheid Decreet betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende radio-omroep en televisie, gewijzigd bij de decreten van 24 juli 2009, 18 december 2009, 8 juli 2011 en 13 juli 2012, wordt voor afdeling I, die afdeling 1/1 wordt, een nieuwe afdeling I ingevoegd, die luidt als volgt : « Afdeling I. Televisieomroeporganisaties die vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap ».

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt in afdeling I, ingevoegd bij artikel 2, een artikel 150/1 ingevoegd, dat luidt als volgt : «

Art. 150/1.§ 1. Een televisieomroeporganisatie valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet : 1° ze is gevestigd in het Nederlandse taalgebied;2° ze is gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en de activiteiten behoren uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap. § 2. Een televisieomroeporganisatie is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet : 1° het hoofdkantoor is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen;2° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar het hoofdkantoor is gevestigd, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie;3° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen, terwijl het hoofdkantoor gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie;4° het hoofdkantoor is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een andere lidstaat van de Europese Unie, waar ook een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt;5° er is geen aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie dat werkt in het Nederlandse taalgebied, in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of in een andere lidstaat van de Europese Unie, maar de televisieomroeporganisatie is het eerst begonnen met het aanbieden van televisiediensten in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad overeenkomstig het recht van de Vlaamse Gemeenschap en de televisieomroeporganisatie heeft een duurzame en reële band met de economie van de Vlaamse Gemeenschap;6° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar het hoofdkantoor is gevestigd, terwijl de redactionele beslissingen worden genomen in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie;7° een aanzienlijk deel van het personeel van de televisieomroeporganisatie werkt in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, waar de redactionele beslissingen worden genomen, terwijl het hoofdkantoor gevestigd is in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie. § 3. Een televisieomroeporganisatie die niet voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze aan een van de onderstaande voorwaarden voldoet : 1° ze maakt gebruik van een aarde-satellietverbinding vanuit het Nederlandse taalgebied of van een aarde-satellietverbinding vanuit het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die uitsluitend behoort tot de Vlaamse Gemeenschap;2° ze maakt gebruik van satellietcapaciteit die behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap hoewel ze geen gebruikmaakt van een aarde-satellietverbinding als vermeld in punt 1°. § 4. Een televisieomroeporganisatie die niet voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2 of paragraaf 3, valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap als ze gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad volgens artikel 49 tot en met 55 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. § 5. Dit decreet is niet van toepassing op televisiediensten die uitsluitend bestemd zijn voor ontvangst in een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie, en die niet rechtstreeks of onrechtstreeks met standaardapparatuur voor de consument door het publiek in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of elders in de Europese Unie worden ontvangen. ».

Art. 4.Aan artikel 153, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 17/08/2012 numac 2012035981 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt : « Televisieomroeporganisaties die niet voldoen aan de bepalingen van het tweede lid, 1° of 2°, en die exclusieve uitzendrechten verwerven om evenementen die worden geacht van aanzienlijk belang voor de samenleving te zijn, uit te zenden in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, kunnen die rechten alleen uitoefenen als ze via gesloten overeenkomsten kunnen waarborgen dat een belangrijk deel van het publiek in de Vlaamse Gemeenschap niet verhinderd wordt die evenementen te volgen op televisie, zoals bepaald in het tweede lid.

Televisieomroeporganisaties die exclusieve uitzendrechten hebben, kunnen sublicenties verlenen tegen redelijke marktprijzen en binnen termijnen die tussen de televisieomroeporganisaties in onderling overleg afgesproken moeten worden aan televisieomroeporganisaties die voldoen aan de voorwaarden van het tweede lid, 1° en 2°. Als geen enkele televisieomroeporganisatie bereid wordt gevonden om onder die voorwaarden sublicenties te nemen, mag de betrokken televisieomroeporganisatie in afwijking van de bepalingen van het tweede lid, alsnog gebruikmaken van de verworven uitzendrechten. ».

Art. 5.In artikel 153, § 2, van hetzelfde decreet worden de woorden "De televisieomroeporganisatie van de Vlaamse Gemeenschap en de aanbieders van televisiediensten" vervangen door de woorden "De televisieomroeporganisaties".

Art. 6.Aan artikel 184 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De beperking waarvan sprake in het eerste lid is niet van toepassing op de digitale capaciteit van dat netwerk die bestemd is voor het aanbod van vrij te ontvangen radio-omroepprogramma's. »

Art. 7.Artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004036327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving sluiten houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving worden opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 januari 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, I. LIETEN _______ Nota

(1) Zitting 2013-2014. Stukken:

-

Ontwerp van decreet

:

2293 - Nr. 1

-

Verslag

:

2293 - Nr. 2

-

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

:

2293 - Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : vergadering van 8 januari 2014.

^