Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/07/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/02/2014 numac 2014000038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 30/07/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014009043 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 26 december 2013, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014009042 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 26 december 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 11/02/2014 numac 2013024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 euro aan VZW "Bien être des Salariés" betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 december 2013, wordt aan de heer Frans VAN ROMPUY eervol ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/09/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan "het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt de heer Henri MORAY, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juni 2014, eervol ontslag De heer Henri MORAY, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 juni 2014, zijn aanspraken op een rus(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014024032 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 8.000 EUR aan de VZW POSECO type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 EUR aan de VZW CARI type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 van 23.374.00 pond sterling aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van vervaardiging van gedraaide onderdelen, gelegen in Sprimont, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging en plaatsing van kozijnen, deuren, ramen en veranda's, gelegen in Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het UBPol inzake de arbeidstijdorganisatie en het jaarlijks vakantieverlof type ministerieel besluit prom. 26/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014018044 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 14 januari 2014 wordt met ingang van 1 januari 2014 eervol ontslag uit zijn functie van Attaché verleend aan de heer Maricau Daniël, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014031086 bron brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij ministerieel besluit van 05/12/2013 werd de NV GRONTMIJ , gelegen Kunstlaan 3/4/5, te 1210 Brussel, erkend als opdrachthouder voor de effectenstudies voor een periode van 15 jaar die loopt van(...) Bij ministerieel besluit van 19/12/2013 werd de BVBA UP&CIE (ondernemingsnummer 0807.580.72(...) type ministerieel besluit prom. 31/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014031112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen type ministerieel besluit prom. 06/02/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014035100 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014200966 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 225.782 van 11 december 2013 in zake Jacques Moes tegen de kerkfabriek Saint-Maurice te Berloz, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingeko « Schendt artikel 8, § 3, van afdeling 3 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burge(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014200967 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 december 2013 in zake het openbaar ministerie tegen Alexandre Chalaguine en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 « Schendt artikel 7 van de wet van 14 januari 2013 [houdende fiscale en andere bepalingen betreffen(...)

decreet

type decreet prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200758 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 23/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200855 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse wetboek voor sociale actie en gezondheid i.v.m. de centra en federaties voor levens- en gezinsvragen type decreet prom. 23/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200877 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van Hoofdstuk II, van Titel III, van Boek II, van Deel I, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging type decreet prom. 23/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200977 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning van een netwerk armoedebestrijding in Wallonië

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014031058 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2013 wordt de heer VAN DER PLAS Kurt benoemd tot de graad van eerste adjunct vanaf 20 december 2013. Bij besluit van de Brusselse H(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2013 wordt de heer CLEMEN(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014031094 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt Mevr. Machteld GRYSEELS aangesteld om vanaf 1 januari 2014 het mandaat van directeur-diensthoofd van de afdeling 'Kwaliteit van(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 wordt Mevr. Barbara (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200517 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de samenvoeging van de Watering der Twee Leyen, de Watering der Middelbeek en de Watering van Zichem tot een nieuwe watering met als naam Watering van de acht beken type besluit van de vlaamse regering prom. 10/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200573 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, wat betreft de gewijzigde taakstelling van de Vlaamse Diversiteitsambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014200690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de groentegewassen en het groentezaad met betrekking tot de botanische benaming van tomaten

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer via de weg van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen Bericht Onderwerp : nationale afwijkingen - de afwijking 16-2004 betreffende het vervoer van het vervoer van gevaarlijke stoffen in beperk type bericht prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014018048 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Yara Tertre en de NV Total Petrochemicals Feluy heb Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 november 2013. Die zaken zijn inge(...) type bericht prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014018047 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Ernest Herveg heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.247/XIII-6856. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014018049 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 211.268/XIII-6860. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014200969 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 december 2013 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 januari 2014, is beroep tot ve Die zaak is ingeschreven onder nummer 5798 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014031108 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 23/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd ND POLSKA SP Z.o.o., gelegen ul. Wolczanska 53, te 90-608 LODZ, POLAND, geregistreerd als vervoerder van n De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001258631. Bij de beslissing van 28/01/2014 van (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014201048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers-revisoren (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG13189). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 januari 2014. De toelaatbaarheidsvereisten werden gew(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2014 numac 2014200902 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Dienst voor Administratieve Controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, wordt de heer HOTAT Kevin, benoem Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^