Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Decreet met betrekking tot de communicatie in verband met de hernieuwing en verwaarlozing van graven

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206275
pub.
05/12/2017
prom.
16/11/2017
ELI
eli/decreet/2017/11/16/2017206275/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2017. - Decreet met betrekking tot de communicatie in verband met de hernieuwing en verwaarlozing van graven (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel L1232-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wordt vervangen als volgt : « § 1. De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het autonome gemeentebedrijf of van de intercommunale kan concessies toekennen in de traditionele begraafplaatsen of in de asbegraafplaatsen. De concessies kunnen betrekking hebben op : 1° een perceel in volle grond;2° een perceel met grafkelder;3° een oud graf waaraan een einde wordt gemaakt overeenkomstig artikelen L1232-8 of L1232-12 en dat, na afloop van de aanplaktermijn, het voorwerp heeft uitgemaakt van een sanering door de gemeentelijke beheerder;4° een columbariumcel. De concessies zijn onoverdraagbaar.

Wanneer het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, kan de gemeenteraad die bevoegdheid aan het gemeentecollege overdragen. § 2. Tijdens de administratieve procedure van concessiegunning bewaart de openbare beheerder het e-mailadres en het adres van de woonplaats van de concessiehouder en van zijn rechthebbenden.

Tijdens de administratieve procedure van gunning van het niet-geconcedeerd graf bedoeld in artikel L1232-21 bewaart de openbare beheerder het e-mailadres en het adres van de woonplaats van de persoon die de aanvraag van het desbetreffend graf ingediend heeft.

De familie wordt verondersteld elke wijziging of aanvulling van deze informatie in de gemeenteregisters mee te delen. § 3. De titularis van de concessie kan tijdens zijn leven of bij schriftelijke of testamentaire beschikkingen de lijst van de begunstigden van de concessie opmaken en wijzigen. Deze lijst wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur om in het register van de begraafplaatsen te worden opgenomen.

Na het overlijden van de titularis van de concessie kunnen de begunstigden in onderlinge overeenstemming de bestemming van de niet-aangeduide plaatsen of van de aangeduide plaatsen die vrijgekomen zijn, bepalen. Bij gebreke van overeenstemming kunnen de rechthebbenden van de titularis van de concessie de bestemming van de niet-aangeduide plaatsen of van de aangeduide plaatsen die vrijgekomen zijn, bepalen.

De rechthebbenden van de overledenen die in het als grafkelder geconcedeerde graf rusten, kunnen het stoffelijk overschot van verschillende lijken die al meer dan dertig jaar begraven zijn, in éénzelfde doodskist te ruste laten leggen. Ze kunnen ook as die al meer dan tien jaar begraven is, laten verzamelen.

In beide gevallen wordt de toestemming van de Burgemeester vereist en wordt ze in het register van de begraafplaatsen overgeschreven.

Bij gebreke van een lijst van de begunstigden van de concessie mag éénzelfde concessie slechts dienen voor de titularis, zijn echtgenoot, zijn wettelijke samenwonende en zijn bloed- of aanverwanten.

Eenzelfde concessie mag dienen voor de leden van een of meer religieuze gemeenschappen of voor de personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen.

De concessieaanvraag mag worden ingediend ten behoeve van derden. ».

Art. 2.In lid 1 van artikel L1232-8, § 2 van hetzelfde Wetboek worden de woorden "een jaar" vervangen door de woorden "dertien maanden".

Art. 3.Leden 2 en 3 van artikel L1232-8, § 2 van hetzelfde Wetboek worden vervangen als volgt: Een afschrift van de akte wordt per post of e-mail toegezonden aan de titularis van de concessie of, als hij overleden is, aan zijn rechthebbenden.

Bij gebreke van antwoord van de titularis van de concessie binnen de maand of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden, wordt een afschrift van de akte minstens een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Wordt in het register van concessies bewaard : de verzending van het afschrift van de akte alsook het antwoord of het gebrek aan antwoord van de titularis van de concessie of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden.

Art. 4.Artikel L1232-12 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : « Art. L1232-12. § 1. Het onderhoud van de graven op geconcedeerde grond behoort tot elke belanghebbende bedoeld in artikel L1232-1,9°.

De verwaarlozing wordt vastgesteld in een akte van de burgemeester of diens gemachtigde, of van het bevoegde orgaan van het autonome gemeentebedrijf of van de intercommunale. Een afschrift van de akte wordt per post of e-mail toegezonden aan de titularis van de concessie of, als hij overleden is, aan zijn rechthebbenden. Bij gebreke van antwoord van de titularis van de concessie binnen de maand of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden, wordt een afschrift van de akte minstens een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt.

Wordt in het register van de concessies bewaard : de verzending van het afschrift van de akte alsook het antwoord of het gebrek aan antwoord van de titularis van de concessie of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden. § 3. Bij niet-herstelling bij het verstrijken van die termijn komt het graf aan de openbare beheerder toe, die daarover opnieuw kan beschikken. ".

Art. 5.Artikel L1232-21 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : « Art. L1232-21. § 1. Een niet-geconcedeerd graf wordt gedurende minstens vijf jaar bewaard. § 2. Minstens dertien maanden voor het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, maakt de burgemeester of diens gemachtigde, of het bevoegde orgaan van het autonome gemeentebedrijf of van de intercommunale een akte van beslissing tot wegneming op.

Een afschrift van de akte wordt per post of e-mail aan de persoon bedoeld in artikel L1232-7, § 2, lid 2 toegestuurd. Bij gebreke van haar antwoord binnen de maand wordt een afschrift van de akte minstens een jaar lang bij het niet-geconcedeerd graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Het afschrift van de akte geeft kennis dat de hernieuwing van een niet-geconcedeerde plaats strikt verboden is.

Het niet-geconcedeerde graf mag alleen na het verstrijken van deze termijn weggenomen worden.

Wordt in het register van de concessies bewaard : de verzending van het afschrift van de akte alsook het antwoord of het gebrek aan antwoord van de titularis van de concessie of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden. § 3. Bij gebruik van niet-geconcedeerde grondpercelen voor nieuwe begravingen en als er ten minste vijf jaar zijn verlopen na de laatste begraving op deze begraafplaats, wordt een bericht per post of e-mail aan de persoon bedoeld in artikel L1232-7, § 2, lid 2, verzonden. Bij gebreke van haar antwoord binnen de maand, wordt gedurende een jaar een bericht aangeplakt aan de toegangen tot die gronden en aan de ingang van de begraafplaats, en wordt het per e-mail verzonden.

Dit bericht geeft kennis van de termijn gedurende welke graftekens weggenomen mogen worden.

Wordt in het register van de concessies bewaard : de verzending van het bericht alsook het antwoord of het gebrek aan antwoord van de titularis van de concessie of, als hij overleden is, van zijn rechthebbenden.

Bij het verstrijken van de termijn bedoeld in lid 1 of van de verlenging besloten door het gemeentecollege, het bevoegde orgaan van het autonome gemeentebedrijf of van de intercommunale, worden de materialen eigendom van de openbare beheerder. § 4. Onverminderd de akte van de laatste wilsbeschikking bedoeld in artikel L1232-17, of, bij gebreke van zulke akte, het bericht van de persoon bedoeld in artikel L1232-7, lid 2, beslist de gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het autonome gemeentebedrijf of van de intercommunale welke bestemming dient gegeven te worden aan binnen de omheining van de begraafplaats aangetroffen stoffelijke resten. De stoffelijke resten worden ofwel in een doodsbeenderhuisje neergelegd, ofwel gecremeerd en de as wordt ofwel in het daartoe bestemde perceel verstrooid ofwel in een doodsbeenderhuisje neergelegd. De gemeente vermeldt deze verrichtingen in het register van de begraafplaatsen. ".

Art. 6.Dit decreet treedt in werking zes maanden nadat het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 16 november 2017.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2017-2018. Stukken van het Waalse Parlement 612, (2016-2017) Nrs. 1 tot 8.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 16 november 2017.

Bespreking.

Stemming.

^