Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 22/11/2017 numac 2017031537 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

arrest

type arrest prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017031553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit tot aanduiding van de statutaire of contractuele ambtenaren die belast zijn met het toezicht bedoeld in artikel 13, § 2, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering

decreet

type decreet prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206134 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt type decreet prom. 16/11/2017 pub. 05/12/2017 numac 2017206275 bron waalse overheidsdienst Decreet met betrekking tot de communicatie in verband met de hernieuwing en verwaarlozing van graven type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206316 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.V.1 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206317 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen D.II.23, D.II.64, D.VI.17, D.VI.49 en D.VII.1 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en waarin een artikel D.II.25bis wordt ingevoegd type decreet prom. 16/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206318 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel D.IV.99 en Boek VII van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling met het oog om er een artikel D.VII.1bis in te voegen tot invoering van een stedenbouwkundig conformiteitsvermoeden voor sommige overtredingen type decreet prom. 16/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200754 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officiers van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport

beschikking

type beschikking prom. 16/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014113 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 12/02/2018 numac 2017014355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens met betrekking tot de voorwaarden voor het plaatsen van de verkeersborden B22 en B23 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031552 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Weststation" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het programma voor het "Stadsvernieuwingscontract - Citroën - Vergote" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regeling van de samenstelling en de werking van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 29/11/2017 numac 2017031557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de rekeningnummers waar de rechten en retributies betreffende de bescherming en het welzijn der dieren worden gestort type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 06/12/2017 numac 2017031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040863 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de sanctionerende ambtenaren en van de instantie die belast is met de inning bedoeld in artikel 14, § 6, van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 04/12/2017 numac 2017040864 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct-leidend ambtenaar van het Brussels Planningsbureau

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017206030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling, in 2017, van een steun ter compensatie van de buitengewone daling van de prijzen van de landbouwproducten in de fokkerijsector type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van TEC-Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van « Société régionale wallonne du Transport »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 03/05/2018 numac 2018011834 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende de oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 16/11/2017 pub. 02/05/2019 numac 2019041060 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/570 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

erratum

type erratum prom. 16/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct - leidend ambtenaar van het Brussels Planningsbureau. - Erratum

document

type document prom. 16/11/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018010271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
^