Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 juli 2012
gepubliceerd op 30 juli 2012

Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling

bron
vlaamse overheid
numac
2012035872
pub.
30/07/2012
prom.
13/07/2012
ELI
eli/decreet/2012/07/13/2012035872/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In de plaats van artikel 3, 1°, c), van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling, vernietigd bij het arrest nummer 75/2012 van 14 juni 2012 van het Grondwettelijk Hof, komt een nieuw artikel 3, 1°, c), dat luidt als volgt : « c) het in dienst nemen van werknemers om hen ter beschikking te stellen met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid zoals bepaald bij of krachtens de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers; ».

Art. 3.In de plaats van artikel 3, 4°, van hetzelfde decreet, vernietigd bij het arrest nummer 75/2012 van 14 juni 2012 van het Grondwettelijk Hof, komt een nieuw artikel 3, 4°, dat luidt als volgt : « 4° uitzendactiviteiten : het geheel van diensten als vermeld in punt 1°, c); ».

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 13 juli 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS _______ Nota (1) Zitting 2011-2012. Stukken. - Voorstel van decreet, 1696 - Nr. 1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 1696 - Nr. 2.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Middagvergadering van 5 juli 2012.

^