Etaamb.openjustice.be
Decreet van 07 mei 2004
gepubliceerd op 25 mei 2004

Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035791
pub.
25/05/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decreet/2004/05/07/2004035791/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2004. - Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.De volgende stedenbouwkundige vergunningen, verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004, worden bekrachtigd : 1° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanpassen van de uitvoeringsmethode voor de gedeeltelijke opvulling van het Doeldok, voorzien in het project B waarvoor door de Vlaamse regering op 18 maart 2002 een stedenbouwkundige vergunning werd verleend;2° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van weidevogelgebied Putten West, van de Zoetwaterkreek in het ecologisch deel buffer Zuid-West B, en de verbetering van de ecologische kwaliteit polder in overig deel buffer Zuid-West B;3° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van het natuurcompensatiegebied Drydijck;4° de stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen en inrichten van het natuurcompensatiegebied Vlakte van Zwijndrecht. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN _______ Nota (1) Zitting 2003-2004. Stukken. - Voorstel van decreet : 2262, nr. 1. - Verslag : 2262, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 2262, nr.3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : middagvergadering van 28 april 2004 en vergadering van 29 april 2004.

^