Etaamb.openjustice.be
Decreet van 30 april 2009
gepubliceerd op 24 november 2009

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2005

bron
vlaamse overheid
numac
2009036051
pub.
24/11/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/decreet/2009/04/30/2009036051/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2005 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2005 TITEL I. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling I. - Vaststelling van de vastleggingen

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2005 bedragen, voor de gesplitste kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 3.695.752.994,08.

Art. 2.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2005 bedragen, voor de variabele kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 73.210.864,48. Afdeling II. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 3.De vastleggingskredieten - gesplitste kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2005 in totaal EUR 3.739.428.781,65 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag werd omgedeeld bij de begrotingsdecreten en bij herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering en is als volgt samengesteld : a) oorspronkelijke begroting ( decreet van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036883 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004036907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004 sluiten, Belgisch Staatsblad 06/07/2005) :

EUR

3.706.850.000,00


b) aanpassing van de begroting t.g.v. het aanpassingsdecreet 2005 ( decreet van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 sluiten, Belgisch Staatsblad 27/12/2005) :

EUR

7.173.000,00


c) herverdeling van kredieten bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend in Brussel op 24 januari 1996, 2. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 27 maart 1996, 3. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 15 oktober 1997 sluiten1 houdende herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 41.01, zijnde « Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven » :

EUR

- 25.230.528,46


d) herverdeling van kredieten op basis van besluiten van de Vlaamse Regering :

EUR

5.904.000,00


e) overdracht van kredieten ingevolge artikel 7 van het tweede aanpassings decreet van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036883 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004036907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004 sluiten (Belgisch Staatsblad 22/04/2005) :

EUR

44.732.310,11


(tabel A, kolommen 1, 2, 3 en 4).

Art. 4.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2005 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van : - artikel 10, § 2, van het decreet van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 sluiten houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (Belgisch Staatsblad 27/12/2005); - artikel 11, § 8, van het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend in Brussel op 24 januari 1996, 2. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 27 maart 1996, 3. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 15 oktober 1997 sluiten0 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 (Belgisch Staatsblad 21/09/2006)

EUR

43.626.081,93


II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 :

EUR

49.705,64


(tabel A, kolommen 9 en 10).

Art. 5.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 3 en 4, worden de definitieve, omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld op EUR 3.695.752.994,08; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2005 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).

Art. 6.De vastleggingskredieten - variabele kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2005 in het totaal EUR 442.869.895,21 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a) overeenkomstig de ontvangsten op de middelenbegroting :

EUR

299.067.856,98


b) de kredietoverdracht overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 :

EUR

143.802.038,23


(tabel A, kolommen 1 en 4).

Art. 7.De in totaal voor het begrotingsjaar 2005 omgedeelde vastleggingskredieten - variabele kredieten - worden verminderd met een bedrag van EUR 370.575.178,07 dat, bij toepassing van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar het volgende begrotingsjaar wordt overgedragen (tabel A, kolom 9).

Art. 8.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 6 en 7 worden de definitieve vastleggingskredieten - variabele kredieten - voor het begrotingsjaar 2005 vastgesteld op EUR 73.210.864,48; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2005 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).

Art. 9.In afwijking van artikel 18 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden voor onderstaande basisallocaties de vastleggingen verminderd : Algemene diensten : gesplitste kredieten :

AFD

OA

PR

BA

Bedrag

1

62

4

53.06

2.553,79

1

63

1

14.08

1.049,61

1

63

2

70.28

10.684,21

1

64

1

14.06

1.282,47


Art. 10.In afwijking van artikel 18 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden voor onderstaande basisallocaties de vastleggingen verhoogd : Algemene diensten : gesplitste kredieten :

AFD

OA

PR

BA

Bedrag

1

63

1

73.25

9.178,21


HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling I. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 11.De op het begrotingsjaar 2005 vastgestelde rechten ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van EUR 20.025.398.404,52.

Deze som is als volgt samengesteld :

- algemene ontvangsten :

EUR

19.529.105.146,71

- toegewezen ontvangsten :

EUR

496.293.257,81

- opbrengst van leningen :

EUR

0,00


Art. 12.De op hetzelfde begrotingsjaar 2005 aangerekende ontvangsten worden vastgesteld op EUR 19.649.633.568,51.

Deze som is als volgt samengesteld :

- algemene ontvangsten :

EUR

19.350.565.711,53

- toegewezen ontvangsten :

EUR

299.067.856,98

- opbrengst van leningen :

EUR

0,00


(tabel B, kolom 4).

Art. 13.De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar 2005 bedragen EUR 375.764.836,01.

Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten :

- algemene ontvangsten :

EUR

19.387.614,88

- toegewezen ontvangsten :

EUR

21.311.754,25


b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten :

- algemene ontvangsten :

EUR

159.151.820,30

- toegewezen ontvangsten :

EUR

175.913.646,58


(tabel B, kolommen 5, 6 en 7). Afdeling II. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 14.De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

18.604.619.382,98

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

14.918.141.137,75

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.686.478.245,23

b) begrotingsfondsen :

EUR

75.985.969,90

c) Titel III :

EUR

283.809.936,70


(tabel C, kolom 7).

Art. 15.De ten laste van het begrotingsjaar 2005 uitgevoerde betalingen, verantwoord of geregulariseerd, bedragen :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

18.604.588.233,38

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

14.918.118.241,26

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.686.469.992,12

b) begrotingsfondsen :

EUR

75.985.969,90

c) titel III :

EUR

283.809.936,70


(tabel C, kolommen 7-9).

Art. 16.De ten laste van de begroting 2005 aangerekende betalingen, waarvan, bij toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de verantwoording of de regularisatie naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

31.149,60

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

22.896,49

- ordonnanceringskredieten :

EUR

8.253,11

b) begrotingsfondsen :

EUR

0,00

c) titel III :

EUR

0,00


(tabel C, kolom 9). Afdeling III. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 17.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2005 :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

20.027.604.713,71

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

16.196.184.773,75

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.831.419.939,96

b) begrotingsfondsen :

EUR

480.623.118,04

c) titel III :

EUR

361.299.000,00


(tabel C, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. Oorspronkelijke begroting :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

18.386.660.000,00

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

14.645.645.000,00

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.741.015.000,00

b) begrotingsfondsen :

EUR

83.239.000,00

c) titel III :

EUR

179.437.000,00


(tabel C, kolom 2). 2. Aanpassingen van de kredieten (inclusief herverdelingen) : Vermeerderingen :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

237.437.528,46

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

127.645.528,46

- ordonnanceringskredieten :

EUR

109.792.000,00

b) begrotingsfondsen :

EUR

54.877.000,00

c) titel III :

EUR

181.862.000,00


Verminderingen :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

107.434.528,46

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

84.998.000,00

- ordonnanceringskredieten :

EUR

22.436.528,46

b) begrotingsfondsen :

EUR

0,00

c) titel III :

EUR

0,00


(tabel C, kolommen 3 en 4). II. De betalingskredieten voor de begrotingsfondsen overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, aangepast aan de op de overeenkomstige posten van de middelenbegroting aangerekende ontvangsten, bedragen voor het begrotingsjaar 2005

EUR

299.067.856,98


(tabel C, kolom 2).

III. De overdrachten van betalingskredieten bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en van speciale bepalingen, als volgt samengesteld :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

1.510.941.713,71

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

1.507.892.245,29

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.049.468,42

b) begrotingsfondsen :

EUR

181.555.261,06

c) titel III :

EUR

0,00


In afwijking van artikel 4, § 4, van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 25/05/2004 numac 2004035791 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse regering op 2 april 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden type decreet prom. 07/05/2004 pub. 08/06/2004 numac 2004035855 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot omvorming van het "Vlaams Zorgfonds" tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 07/05/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004036307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 werd de overdracht van betalingskredieten van onderstaande basisallocaties verminderd tot het bedrag van de openstaande encours 2004. AFD

OA

PR

BA

Bedrag van de vermindering

1

42

2

41.01

150,10

1

63

4

41.05

424.000,00

1

45

5

61.10

154.665,97

1

49

2

61.01

6.232.946,76

1

99

1

41.45

5.814,24

1

99

1

41.47

383.993,71

1

99

1

61.44

615,64

1

99

1

61.45

87.023,40


De overdrachten van betalingskredieten werden verhoogd ten gevolge van de rechtzetting van fouten van het verleden bij de basisallocaties 1 24 1 85.03 en 1 24 6 00.22 met een bedrag van respectievelijk 12.000.000,00 EUR en 3.326.000,00 EUR. Werden gedesaffecteerd, de bedragen van 120.391,17 EUR, 13.041,75 EUR en 82.835,93 EUR voor de respectievelijke basisallocaties 1 35 4 41.93, 1 35 4 43.93 en 1 35 4 44.93, zijnde de beschikbare saldi op het Fonds voor Navorming. (tabel C, kolom 5).

Art. 18.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2005 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van : - de artikelen 34, 35 en 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991; - artikel 11, § 1 en § 2, van het decreet van 24 december 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/12/2004 pub. 30/12/2004 numac 2004036883 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 18/02/2005 numac 2005035134 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004036907 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 type decreet prom. 24/12/2004 pub. 21/02/2005 numac 2005035133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004 sluiten, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (Belgisch Staatsblad 06/07/2005); - artikel 10, § 2, van het decreet van 24 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036062 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 sluiten houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 (Belgisch Staatsblad 27/12/2005); - artikel 11, §§ 1, 5, 6, 7 en 8, van het decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend in Brussel op 24 januari 1996, 2. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 27 maart 1996, 3. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 15 oktober 1997 sluiten0, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 (Belgisch Staatsblad 21/09/2006) :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

1.266.148.571,58

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

1.249.155.674,02

- ordonnanceringskredieten :

EUR

16.992.897,56

b) begrotingsfondsen :

EUR

404.637.148,14

c) titel III :

EUR

0,00


II.De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen voor :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

157.103.451,93

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

29.154.654,76

- ordonnanceringskredieten :

EUR

127.948.797,17

b) begrotingsfondsen :

EUR

0,00

c) titel III :

EUR

77.489.063,30


(tabel C, kolommen 12 en 13).

Art. 19.Voor het bedrag van de uitgaven gedaan boven de betalingskredieten worden er voor het begrotingsjaar 2005 aanvullende kredieten toegestaan voor wat betreft de niet-gesplitste kredieten van de algemene diensten ten belope van EUR 266.692,78 (tabel C, kolom 10).

Art. 20.Ingevolge de bepalingen vervat in artikel 17, worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld :

a) algemene diensten : ten laste van

EUR

18.604.619.382,98

- niet-gesplitste kredieten :

EUR

14.918.141.137,75

- ordonnanceringskredieten :

EUR

3.686.478.245,23

b) begrotingsfondsen :

EUR

75.985.969,90

c) titel III :

EUR

283.809.936,70


Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2005, overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 14. HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de Diensten met Afzonderlijk Beheer Afdeling I. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 21.De op het begrotingsjaar 2005 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer vastgestelde rechten bedragen, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 3, de som van EUR 1.396.512.727,13.

Art. 22.De op hetzelfde begrotingsjaar 2005 aangerekende ontvangsten worden, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4, vastgesteld op EUR 972.402.773,73.

Art. 23.De vastgestelde rechten nog te innen bij afsluiting van het begrotingsjaar 2005 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, bedragen EUR 424.109.953,40. (tabel E, kolom 5).

Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten :

EUR

22.362.474,20


b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten :

EUR

401.747.479,20


(tabel E, kolommen 6 en 7). Afdeling II. - Vaststelling van de vastleggingen

Art. 24.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2005 bedragen, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 6, de som van EUR 1.247.136.482,08. Afdeling III. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 25.De vastleggingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 5, voor het begrotingsjaar 2005 EUR 1.293.957.031,69.

Dit bedrag is als volgt samengesteld :

a) oorspronkelijke begroting :

EUR

1.363.391.000,00

b) aanpassing van de begroting

- vermeerdering :

EUR

19.600.031,69

- vermindering :

EUR

89.034.000,00

c) overdracht van vastleggingskredieten :

EUR

0,00


(tabel F, kolommen 1 tot 4).

Art. 26.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2005 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen :

EUR

0,00


II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd, bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 :

EUR

46.820.549,61


(tabel F, kolommen 9 en 10).

Art. 27.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 25 en 26, worden de definitieve, omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2005, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, vastgesteld op EUR 1.247.136.482,08; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2005 geboekte vastleggingen (tabel F, kolommen 6 en 11). Afdeling IV. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 28.De tijdens het begrotingsjaar 2005 aangerekende ordonnanceringen worden, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, als volgt vastgesteld :

EUR

1.363.923.788,82


(tabel G, kolom 7). Afdeling V. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 29.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2005 :

EUR

1.992.158.031,69


(tabel G, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. Oorspronkelijke begrotingen :

EUR

1.976.669.000,00


2. Aanpassing van de kredieten : Vermeerderingen :

EUR

56.962.031,69


Verminderingen :

EUR

41.473.000,00


(tabel G, kolommen 2, 3 en 4).

II. De overdrachten van betalingskredieten bedragen :

EUR

0,00


(tabel G, kolom 5).

Art. 30.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2005 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten wordt, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van speciale decreetsbepalingen :

EUR

0,00


II. De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen :

EUR

628.234.242,87


(tabel G, kolommen 11 en 12).

Art. 31.Er worden, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, geen aanvullende kredieten toegekend voor het begrotingsjaar 2005 (tabel G, kolom 9).

Art. 32.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 29, 30 en 31, worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2005, onder voorbehoud van de bevestiging van de cijfers van DAB Luchthaven Oostende, als volgt vastgesteld :

EUR

1.363.923.788,82


Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2005, overeenkomstig tabel G, kolommen 7 en 13. HOOFDSTUK IV. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van het begrotingsdecreet Afdeling I. - Vaststelling van de vastleggingsmachtigingen

Art. 33.De in toepassing van de artikelen 18, §§ 1 en 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, §§ 1 en 2, 128, 137 en 140, van het begrotingsdecreet 2005, van de artikelen 41, 50 en 53, van het aanpassingsdecreet van 2005, toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 2), de som van EUR 325.995.000,00.

Art. 34.De in toepassing van de artikelen 16, 25, §§ 1 en 2, 26, 104, 130, 132, 134, 135, 136 en 141, van het begrotingsdecreet 2005, van de artikelen 12 §§ 1 en 2, 17, 43, 45, 47, 48 en 49, van het aanpassingsdecreet 2005, toegewezen vastleggingsmachtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 2), de som van EUR 1.176.782.629,38.

Art. 35.De in toepassing van de artikelen 16 en 17 van het begrotingsdecreet 2005 toegewezen machtigingen tot het aangaan van verbintenissen strekkende tot betaling van de intrest en de aflossing van leningen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 2), de som van EUR 206.720.000,00. Afdeling II. - Vaststelling van de aanwending

Art. 36.De aanwendingen van de door de artikelen 18, §§ 1 en 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, §§ 1, en 2, 128, 137 en 140, van het begrotingsdecreet 2005, van de artikelen 41, 50 en 53, van het aanpassingsdecreet van 2005, toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 3) de som van EUR 321.582.472,12.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 6), de som van EUR 0,00.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze artikelen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 7), de som van EUR 4.412.527,88.

Art. 37.De aanwendingen van de door de artikelen 16, 25, §§ 1 en 2, 26, 104, 130, 132, 134, 135, 136 en 141, van het begrotingsdecreet 2005, van de artikelen 12 §§ 1 en 2, 17, 43, 45, 47, 48 en 49, van het aanpassingsdecreet 2005, toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 3), de som van EUR 1.065.195.607,68.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 6), de som van EUR 27.637.083,13.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 7), de som van EUR 83.949.938,57.

Art. 38.De aanwendingen van de door de artikelen16 en 17 van het begrotingsdecreet 2005 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2005 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 3), de som van EUR 141.720.000,00.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 6), de som van EUR 0,00.

De niet-aangewende en te annuleren machtiging toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2005 beloopt, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 7), de som van EUR 65.000.000,00.

TITEL II. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Instellingen van Openbaar Nut van categorie A, opgesomd in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 HOOFDSTUK I. - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM), ingesteld bij decreet van 2 juli 1981 Belgisch Staatsblad van 25 juli 1981) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 39.De eindregeling van de begroting van OVAM is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 60.450.288; - de uitgaven op een bedrag van EUR 50.921.407 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 9.528.881, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 7.238.138, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 7.339.729, na opname uit het reservefonds van EUR 20.922.159 en toewijzing aan het reservefonds van EUR 30.349.449. HOOFDSTUK II. - Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD), ingesteld bij decreet van 21 december 1994 ( Belgisch Staatsblad van 3 1.12.1994) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 40.De eindregeling van de begroting van VFLD is, voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 18.033.898; - de uitgaven op een bedrag van EUR 41.436.714 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 23.402.816 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 46.118.195, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 vermindert tot EUR 22.715.379. HOOFDSTUK III. - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), ingesteld bij decreet van 23 februari 1994 ( Belgisch Staatsblad van 0 1.06.1994) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 41.De eindregeling van de begroting van het VIPA is, voor het begrotingsjaar 2005 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 149.734.996; - de uitgaven op een bedrag van EUR 138.372.410 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 11.362.586 dat, gevoegd bij het tekort op 31 december 2004 van EUR 2.200.787 en na toewijzing aan het reservefonds van EUR 687.701 het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 brengt op EUR 8.474.098. HOOFDSTUK IV. - Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds), ingesteld bij decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.2001) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 42.De eindregeling van de begroting van het Hermesfonds is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 220.802.260; - de uitgaven op een bedrag van EUR 233.156.130 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 12.353.870 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 57.453.656, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verlaagt tot EUR 45.099.786. HOOFDSTUK V. - Het Vlaams Zorgfonds, ingesteld bij decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren type decreet prom. 30/03/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999035594 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten ( Belgisch Staatsblad van 2 8.05.1999) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 43.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Zorgfonds is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 220.117.969; - de uitgaven op een bedrag van EUR 202.639.556 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een budgettair resultaat is van EUR 17.478.413 dat gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 39.854.088, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 brengt op EUR 15.913.616, na toewijzing aan het reservefonds van EUR 41.418.885. HOOFDSTUK VI. - Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant (Vlabinvest), ingesteld bij decreet van 25 juni 1992 ( Belgisch Staatsblad van 1 1.07.1992) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 44.De eindregeling van de begroting van het Vlabinvest is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 484.205; - de uitgaven op een bedrag van EUR 2.649.098 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 2.164.892 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 6.584.325, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 terugbrengt tot EUR 4.419.433. HOOFDSTUK VII. - Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, ingesteld bij decreet van 21 december 1990 ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.1990) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 45.De eindregeling van de begroting van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 224.768.734; - de uitgaven op een bedrag van EUR 225.229.148 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 460.414 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 818.134, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verlaagt tot EUR 357.720. HOOFDSTUK VIII. - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), ingesteld bij decreet van 12 december 1990 ( Belgisch Staatsblad van 2 1.12.1990) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 46.De eindregeling van de begroting van de VMM is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 68.321.159; - de uitgaven op een bedrag van EUR 62.595.504 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 5.725.654 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 700.349, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 6.426.003. HOOFDSTUK IX. - Grindfonds, ingesteld bij decreet van 14 juli 1993 ( Belgisch Staatsblad van 1 4.10.1993) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 47.De eindregeling van de begroting van het Grindfonds is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 3.279.881; - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.634.927 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 1.644.954 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 25.032.599, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 26.677.553. HOOFDSTUK X. - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), ingesteld bij decreet van 22 december 1993 ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.1993) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 48.De eindregeling van de begroting van het VLIF is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 47.098.208; - de uitgaven op een bedrag van EUR 50.140.785 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 3.042.577, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 3.078.182, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verlaagt tot EUR 35.605. HOOFDSTUK XI. - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA), ingesteld bij decreet van 13 mei 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/05/1997 pub. 17/06/1997 numac 1997035663 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector sluiten ( Belgisch Staatsblad van 1 7.06.1997) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 49.De eindregeling van de begroting van het Fonds voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 2.368.395; - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.483.037 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 885.358 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 261.169, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 1.146.527. HOOFDSTUK XII. - Fonds Culturele Infrastructuur, ingesteld bij decreet van 19 december 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/1998 pub. 09/02/1999 numac 1999035030 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de volgende internationale akten : 1. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Estland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen en Protocol, ondertekend in Brussel op 24 januari 1996, 2. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Letland inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 27 maart 1996, 3. Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Litouwen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 15 oktober 1997 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 3 1.12.1998) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 50.De eindregeling van de begroting van het Fonds Culturele Infrastructuur is, voor het begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 22.163.256; - de uitgaven op een bedrag van EUR 14.101.148 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 8.062.108, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 3.735.641, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 11.797.749. HOOFDSTUK XIII. - Herplaatsingsfonds, ingesteld bij decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 30/09/1999 numac 1999035822 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1997 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 2 4.09.1999) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 51.De eindregeling van de begroting van het Herplaatsingsfonds is, voor begrotingsjaar 2005, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 4.547.544; - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.990.389 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 2.557.155, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 1.592.114, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 4.149.269. HOOFDSTUK XIV. - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven, ingesteld bij decreet van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 type decreet prom. 22/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 3 0.12.2000) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 52.De eindregeling van de begroting van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven is voor het begrotingsjaar 2005, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 255.766; - de uitgaven op een bedrag van EUR 175.841.130 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een tekort is van EUR 175.585.364, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 570.735.863, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 terugbrengt tot EUR 395.150.499. HOOFDSTUK XV. - Vlaams Brusselfonds, ingesteld bij decreet van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2001 pub. 22/08/2002 numac 2002035711 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 21/02/2002 numac 2002035083 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 1 4.02.2002) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 53.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Brussel Fonds is voor het begrotingsjaar 2005, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 4.548.672; - de uitgaven op een bedrag van EUR 3.687.985 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 860.687, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 3.840.331, het gecumuleerd overschot op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 4.701.018. HOOFDSTUK XVI. - Toerisme Vlaanderen, ingesteld bij decreet van 19 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/03/2004 pub. 03/05/2004 numac 2004035621 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Belarus, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 9 april 2002 sluiten ( Belgisch Staatsblad van 2 9.04.2004) Afdeling I. - Lopend jaar

Art. 54.De eindregeling van de begroting van Toerisme Vlaanderen is voor het begrotingsjaar 2005, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 50.622.883; - de uitgaven op een bedrag van EUR 47.309.096 zodat er voor het begrotingsjaar 2005 een overschot is van EUR 3.313.787, gevoegd bij het overschot op 31 december 2004 van EUR 595.148, het gecumuleerd tekort op 31 december 2005 verhoogt tot EUR 3.606.764 na opname uit het reservefonds van EUR 6.050 en toewijzing aan het reservefonds van EUR 308.221.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 30 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN Nota's (1) Zitting 2008-2009 Stukken.- Ontwerp van decreet : 23 - Nr. 1.

Verslag : 23 - Nr. 2.

Tekst Aangenomen door de plenaire vergadering : 23 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 22 april 2009.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^