Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 mei 2012
gepubliceerd op 21 juni 2012

Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012203244
pub.
21/06/2012
prom.
03/05/2012
ELI
eli/decreet/2012/05/03/2012203244/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In artikel 4 van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen sluiten betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen, na punt 4°, wordt de volgende bepaling ingevoegd : « 5° eenmaal erkend, zich ertoe verbinden gratis toegang te verlenen aan alle bezoekers de eerste zondag van elke maand. »

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde decreet, na punt 4°, worden de volgende bepalingen ingevoegd : « 5° over een permanente, geïnventariseerde collectie beschikken, die een wetenschappelijke en culturele waarde heeft, zoals bepaald door de Regering; 6° voor het publiek toegankelijk zijn volgens op voorhand door de museale instelling bepaalde nadere regels en mits inachtneming van de door de Regering bepaalde voorwaarden;7° over een persoon beschikken die bevoegd is om voor de vereiste museale bevoegdheden te zorgen, overeenkomstig de door de Regering bepaalde voorwaarden;8° samenwerken met andere instellingen op de culturele, opvoedende, maatschappelijke, economische en toeristische gebieden;9° eenmaal erkend, zich ertoe verbinden gratis toegang te verlenen aan alle bezoekers de eerste zondag van elke maand.»

Art. 3.In artikel 8, 5° van hetzelfde decreet worden de woorden « of de museale instelling » geschrapt.

Art. 4.In artikel 14 van hetzelfde decreet, tussen het eerste lid en het tweede lid, wordt een lid, luidend als volgt, ingevoegd : « De toelage bedoeld bij het eerste lid wordt aan de instellingen toegekend die gratis toegang verlenen aan alle bezoekers de eerste zondag van elke maand. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 mei 2012.

De Minister-president, R. DEMOTTE De Vicepresident en Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE De Vicepresident en Minister van Hoger Onderwijs, J.-C. MARCOURT De Minister van Jeugd, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. F. LAANAN De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET _______ Nota (1) Zitting 2011-2012 Stukken van het Parlement.- Ontwerp van decreet, nr. 321-1. - Verslag nr. 321-2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 2 mei 2012.

^