Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 mei 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012018246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1998 houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die ingezet worden in de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012027138 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012202558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de externe bijzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203623 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool René Bouchat te Gesves ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Montegnée-Grâce-Hollogne" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203627 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Waremme" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Rixensart" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de basisschool van Gentinnes ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 03/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het "Athénée royal de Beaumont" ertoe wordt gemachtigd het taalbadonderwijs te organiseren

decreet

type decreet prom. 03/05/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203159 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs inzonderheid inzake klassengrootte type decreet prom. 03/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203244 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202613 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202634 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Confort mosan, SC », te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202639 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012202961 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de machtiging van de waarnemers afkomstig van internationale organisaties erkend door België of afgevaardigd door andere landen om alle kiesverrichtingen te volgen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/05/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012203166 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/145 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende reglementering inzake parkoerskosten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203260 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het validatiecentrum voor de bekwaamheden « Centre P.M.E. - Formation de Charleroi » voor de bekrachtiging van het beroep bestuursbediende goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203426 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het validatiecentrum voor de bekwaamheden « Centre Formation P.M.E. Huy-Waremme » voor de bekrachtiging van het beroep tuinier goedgekeurd wordt

erratum

type erratum prom. 03/05/2012 pub. 05/07/2012 numac 2012031536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk. - Erratum

document

type document prom. 03/05/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012031308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stelplaats Schone Bussen
^