Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2009 pub. 21/06/2012 numac 2009015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Bosnië-Herzegovina, ondertekend te Brussel op 6 maart 2006 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012003174 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « POKER » genaamd Overeenkomstig artikel 10, van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « POKER », een door de Nati - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr. 1 (spelnummer 810), op 9 juni 2012 v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012003175 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « BLING BLING 1 euro » genaamd Overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 28 april 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare - van de verkoop van de biljetten die behoren tot uitgifte nr.1 (spelnummer 892 en 893), op 9 juni (...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012003177 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenningsnummer van de omkaderingsinstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erkenningsnummer van het opleidingscentrum N(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. Erkenningsnummer van de instelling die instaat v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2010 Bij koninklijke besluiten van 16 janvier 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Kroonorde Ridder de heer Chalanton Georges-Alain, bestuurschef ; Mevr. Vandersmissen Arlet(...) Mevr. Versteegen Solange, technisch assistent. Gouden Palmen Mevr. Daix Chantal, administrati(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2010 Bij koninklijke besluiten van 16 januari 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur Mevr. Robijns Marie-Claire, klasse A3, titel van adviseur. Ridder Mev Kroonorde Officier de heer Blomme Patrick, klasse A1, titel van attaché. Ridder de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 15 november 2010 Bij koninklijke besluiten van 24 janvier 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Branckotte, Eddy, klasse A1, titel van attaché; De heer Brotcorn De heer Demilie, Laurent, klasse A1, titel van attaché. Orde van Leopold II Officier Mevr.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 15 november 2010 Bij koninklijke besluiten van 24 januari 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer Danneels, Marc, klasse A3, titel van adviseur; De heer Janss Ridder De heer Bruijn, Lode, technisch deskundige; Mevr. Cornand-Van Elsen, Caroline, klasse (...) type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 04/06/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/24565negen Een koninklijk besluit van 12 juni 2012 kent een wegvergunning toe aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een bovengrondse omleidi type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2012, dat in werking treedt op 31 mei 2012, is het aan de heer Muylle, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eershalve te voe Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 is de heer De Meulder, J., erenotaris ter standplaats Antwerpen , benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012003191 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 18 juni 2012 wordt de heer De Meester, Eddy B.M., directeur bij een fiscaal bestuur bij de gewestelijke directie van de registratie te Antwerpen, bi type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203181 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal Paul Delvaux » te Ottignies toegelaten wordt om taalbadonderwijs te organiseren type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203180 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée royal Paul Delvaux » te Ottignies toegelaten wordt om taalbadonderwijs te organiseren

decreet

type decreet prom. 03/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203244 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en andere museale instellingen type decreet prom. 19/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203279 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitbreiding van de voorwaarden inzake nationaliteit voor de toegang tot de betrekkingen van het Openbaar Ambt van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 19/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203316 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord inzake cultuur, opleiding en wetenschappelijk onderzoek tussen de Regering van de Franse Gemeenschap, de Waalse Regering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enerzijds, en de Republiek Turkije, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 7 juni 2011 type decreet prom. 19/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203317 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000, en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en Slotakte, ondertekend te Ouagadougou op 22 juni 2010

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203458 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Hasselt Bij beschikking van 19 april 2012 werd de heer Gerets, E., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Hasselt aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 21 juni 2012,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die door de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en door de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2012-2013 aangewend kunnen worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op meso-niveau, voor het schooljaar 2012-2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012203278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de PMS-centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net, voor het schooljaar 2012-2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012018278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De gemeente Pont-à-Celles heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het Waals ministe(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014203 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijsch(...) type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijschool (...) type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014207 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijsch(...) type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenning van de rijsch(...) type erkenning prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse ****, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de **** **** heer ****, ****, wonende te 1170 ****, **** **** 97, wordt erkend als deskundige ****(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012020029 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 22 juni 2012 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Interpellaties - Interpellatie van Mevr. Elke VAN den BRANDT tot Mev(...) Toegevoegde interpellatie van Mevr. Anne HERSCOVICI betreffende « de evaluatie van de winteropvang (...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012020028 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 22 juni 2012, om 9 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van ordonnantie (van Vincent DE WOLF en Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL) betreffen(...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Danielle CARON, Mevr. Annemie MAES, Mevr. Catherine MOUREAUX, d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012 wordt Mevr. Kerstin DAUMANN vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012 wordt Dhr. Thomas DANNEMARK vast benoemd in de klasse A2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair Comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Cock, Kevin, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 juni 2012 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aan Mevr. CEULEMANS, Estelle, eervol ontsl - wordt Mevr. PANNEELS, Anne, benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van voornoemde(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203396 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van effectieve leden en plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 4 juni 2012 dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - Wordt eervol ontslag uit haar - Wordt de heer Jef MAES benoemd ten titel van effectief lid van hetzelfde Beheerscomité van de soc(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203459 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch deskundige **** vergelijkende selectie van **** technisch deskundige (verpleegkundige) (****/****) (niveau ****) voor de penitentiaire instellingen van(...) Er zijn 49 geslaagden.

document

type document prom. 15/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012000384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Impact van de pensioenhervorming op de lopende stelsels van verlof voorafgaand aan het pensioen voor de beroepsbrandweerlieden type document prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012018277 bron wetgevende kamers SENAAT Benoeming van de leden en plaatsvervangers van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro Tijdens zijn plenaire vergadering van 14 juni 2012 is de Senaat, overeenkomstig artikel 9, § 3, v Effectieve leden Membres effectifs Plaatsver(...) type document prom. -- pub. 21/06/2012 numac 2012203169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen Bij besluit van de directeur-generaal van 25 mei 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen : 1(...)
^