Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juni 2010
gepubliceerd op 09 september 2010

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010204557
pub.
09/09/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010204557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs, artikel 24;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 maart 2010;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 11 maart 2010;

Gelet op het advies nr. 48.173/2 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister bevoegd inzake Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister bevoegd inzake Onderwijs wordt belast met de uitvoering van voorliggend besluit.

Eupen, 3 juni 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH Bijlage bij het besluit van de Regering 908/EX/VII/B/II van 3 juni 2010 tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs Bijlage bij het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs Aan de Heer Minister van Onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap Gospertstrasse 1, 4700 EUPEN Verzoek om erkenning Schooljaar Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs verzoek ik, ondergetekende, ....................................................................... vertegenwoordiger van de inrichtende macht ....................................................................... met zetel in ....................................................................... om de erkenning van de school .......................................................................

Ik verklaar dat bovengenoemde school 1° onder mijn verantwoordelijkheid staat;2° zich in lokalen bevindt die aan de criteria inzake hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid voldoen;3° uit een lagere school of uit een lagere school en een kleuterafdeling bestaat, gestructureerd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 31 augustus 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 31/08/1998 pub. 24/11/1998 numac 1998033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor het gewoon onderwijs sluiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inrichtende machten en aan het schoolpersoneel en houdende algemene pedagogische en organisatorische bepalingen voor de gewone en gespecialiseerde scholen en van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs;4° een pedagogische eenheid vormt;5° over voldoende leermiddelen en over een aangepaste onderwijsvoorziening beschikt;6° aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake taalregeling in het onderwijs voldoet; 7° aan de bepalingen m.b.t. de verloven en de cursussen voldoet; 8° een activiteitenplan of een studieprogramma volgt die door de Regering goedgekeurd zijn;9° het maatschappelijk project verwezenlijkt en de ontwikkelingsdoelen en bevoegdheden bereikt die beschreven zijn in de referentiekaders voor de vakken "onderwijstaal", "eerste vreemde taal" en "wiskunde";10° zich aan het toezicht van het Ministerie onderwerpt wat de naleving der voorwaarden van de punten 1 tot 9 betreft;11° zich aan het toezicht onderwerpt dat georganiseerd wordt krachtens het decreet van 24 maart 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van de pedagogische inspectie-begeleiding voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten ervan sluiten houdende oprichting van de pedagogische inspectie-begeleiding voor het onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap en tot vastlegging van de opdrachten ervan. Ik verklaar dat alle nuttige bescheiden als bijlage zijn gevoegd.

Datum en handtekening Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering 908/EX/VII/B/II van 3 juni 2010 tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/04/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999033086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende het gewoon basisonderwijs Eupen, 3 juni 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

^