Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010009743 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2010 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 19 augustus 2010 is machtiging verleend aan de genaamde ****-****,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010003499 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 27 januari 2008, nr. 2, wordt eervol ontslag uit hun ambt verleend aan de hiernavolgende ambtenaren : Administratie der directe belastingen De heer PAG(...) Administratie van de btw, registratie en domeinen Sector van de btw (Buitendiensten) De heer (...) type koninklijk besluit prom. 30/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2010 van zilveren herdenkingsmuntstukken van 20 EURO met als thema het boek « A Dog of Flanders » type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chicoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010012237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de aardappelverwerkende nijverheid en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaardigden in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk en voor de vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het koopkrachtmenu type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 augustus 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanvullende uitkering wegens ziekte in de subsector van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van de ondernemingen die zich inlaten met de uitbating van "besteldiensten" type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidstijd type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een financiële vergoeding voor nachtarbeid voor de leden van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 30/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010203815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de anciënniteitstoeslag voor het rijdend en het niet-rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010003514 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 20 euro, met als thema het boek « A Dog of Flanders » type ministerieel besluit prom. 15/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010 tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra type ministerieel besluit prom. 25/05/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204561 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad type ministerieel besluit prom. 23/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204603 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de Rederscentrale als producentenorganisatie in de sector visserijproducten

decreet

type decreet prom. 03/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204557 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 mei 2000 tot uitvoering van de artikelen 24 en 25 van het decreet van 26 april 1999 betreffende het gewoon basisonderwijs type decreet prom. 28/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204572 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010029495 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad voor de niet-klassieke muziek. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2010, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juli 2007 tot benoeming van de leden van de Raa 1° punt 1° wordt vervangen door : « - Daniel DENIS; - Claire MONVILLE; - Sylvie NAWASADIO;(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010031405 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/237 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 2 april 2009 houdende toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010031406 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/236 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010027191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van de gewestplannen Thuin-Chimay en Philippeville-Couvin met het oog op de opneming van twee ontginningsgebieden ter uitbreiding van de steengroeve van Lompret, van een groengebied op het grondgebied van de gemeente Chimay (Lompret) en op de herbestemming als landbouwgebied, bij wijze van planologische compensatie, van gronden gelegen in het oostelijke deel van het bestaande ontginningsgebied op het grondgebied van de gemeenten Chimay (Lompret) en Couvin (Aublain) type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204617 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204618 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers, wat betreft de looptijd van het experiment type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen

document

type document prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-10/0020 : Apax Partners SA - Altamir Amboise SCA/ BNP Paribas Personal Finance Belgium SA/NV Zaak die in aanmerking kan k Op 23 augustus 2010, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een (...) type document prom. 03/06/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204556 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 december 1995 betreffende het inschrijvings- en het schoolgeld in het onderwijs type document prom. 27/05/2010 pub. 09/09/2010 numac 2010204555 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010204740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attachés ****. - Uitslag De (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (****10007) werd afgesloten op 1 september 2010. Er zijn 5 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/09/2010 numac 2010027190 bron waalse overheidsdienst Schoolvervoer Provinciaal en penetratietarief op 1 september 2010 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^