Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 23 juli 2019

Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203414
pub.
23/07/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/02/2019203414/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Decreet betreffende de uitoefening, door de Duitstalige Gemeenschap, van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake huisvesting (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Duitstalige Gemeenschap oefent op het grondgebied van het Duitse taalgebied alle bevoegdheden van het Waalse Gewest uit op het gebied van huisvesting, bedoeld in artikel 6, § 1, IV, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen.

Het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap oefenen de bevoegdheden van het Waalse Gewest uit die betrekking hebben op de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid.

Het beleid gevoerd inzake huisvesting maakt het voorwerp uit van een specifieke opvolging in het kader van een samenwerkingsakkoord gesloten tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.De onroerende goederen van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), gelegen op het grondgebied van het Duitse taalgebied, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden, worden zonder vergoeding overgedragen aan de Duitstalige Gemeenschap.

De voorwaarden en modaliteiten met betrekking tot deze overdracht worden vastgesteld bij besluit van de Waalse Regering, genomen met instemming van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

De overdrachten worden van rechtswege uitgevoerd. Ze zijn zonder andere formaliteit inroepbaar tegen derden zodra het besluit bedoeld in het tweede lid in werking treedt.

Art. 3.De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheid bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder personeelsoverdracht.

Art. 4.§ 1. Voor de overdracht van de aangelegenheid vermeld in artikel 1, wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een vanaf 2020 op de begroting van het Waals Gewest ingeschreven jaarlijkse dotatie toegekend. § 2. Het basisbedrag van de jaarlijkse dotatie vermeld in paragraaf 1 stemt overeen met een bedrag van 4.389.755 euro. § 3. Vanaf het begrotingsjaar 2021 wordt het voor het vorige begrotingsjaar toegekende bedrag jaarlijks aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar, alsook aan 55 % van de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar, op de wijze als bepaald in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. § 4. De jaarlijkse dotatie wordt uiterlijk op de eerste werkdag van de maand mei van het betreffende jaar overgeschreven, namelijk de eerste kalenderdag van de maand mei van het betreffende jaar met uitzondering van een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. § 5. Indien de in paragraaf 4 vastgelegde termijn overschreden wordt, heeft de Duitstalige Gemeenschap, na melding van dit feit aan het Waals Gewest, het recht om een lening op te nemen bij een kredietinstelling die voordien in overleg met het Waals Gewest is aangeduid.

Die lening wordt van rechtswege door het Waals Gewest gewaarborgd. De financiële modaliteiten van die lening maken het voorwerp uit van een algemene overeenkomst die op voorhand tussen de Regeringen en de betrokken kredietinstelling afgesloten wordt.

De financiële dienst van die lening wordt rechtstreeks gedragen door het Waals Gewest.

Art. 5.§ 1. Onverminderd artikel 6 neemt de Duitstalige Gemeenschap het werkelijke deel van de financiële verplichtingen in rente en in hoofdsom op zich die de 'Société wallonne du Logement' heeft aangegaan met het oog op de financiering van de vastgoedverrichtingen van de openbare huisvestingsmaatschappijen die in het Duitse taalgebied gevestigd zijn. § 2. Voordat de bevoegdheid effectief overgedragen wordt, bepalen de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap samen de nadere regels voor de uitvoering van dit artikel.

Elke vervroegde terugbetaling of herstructurering van het geheel of een deel van de schuld bedoeld in paragraaf 1 is onderworpen aan de instemming van de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap omtrent de modaliteiten ervan en omtrent de berekening van de actuele waarde ervan.

Art. 6.De rechten en plichten van het Waals Gewest en van de 'Société wallonne du Logement' betreffende de aangelegenheid bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten en plichten die voortvloeien uit lopende en toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.

De verplichtingen waarvan de betaling of de uitvoering opeisbaar was vóór de eigendomsoverdracht van de goederen bedoeld in artikel 2, blijven evenwel ten laste van het Waals Gewest.

In geval van geschil kan, naargelang van het geval, het Waals Gewest, de 'Société wallonne du Logement' (Waalse Huisvestingsmaatschappij), de 'Société wallonne du crédit social' (Waalse Sociale Kredietmaatschappij), het 'Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie' (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië), het 'Centre régional d'aide aux communes' (Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten) of de Duitstalige Gemeenschap in het geding tussenkomen of de overheid die zijn/haar rechtsopvolger of rechtsvoorganger is, in het geding roepen.

Art. 7.Tot een datum die door de Waalse Regering en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in onderlinge overeenstemming wordt bepaald, vervullen de 'Société wallonne du Logement', de 'Société wallonne du Crédit social', het 'Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie' en de door de Waalse Regering aangewezen dienst belast met Huisvesting, bij wijze van overgangsregeling en tegen betaling, hun taken op het grondgebied van het Duitse taalgebied in opdracht van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 8.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020, voor zover een eensluidend decreet aangenomen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap ook op die datum in werking treedt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement, 1354 (2018-2019) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.

^