Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 27 januari 2020

Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de steenkoolmijnconcessie van Cockerill ingetrokken . Bij b(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 22 augustus 2019, dat in werking treedt op de datum van (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020200336
pub.
27/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019204876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014944 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Les Vanneaux" te Colfontaine type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019204966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de steenkoolmijnconcessie van Cockerill ingetrokken (nr. 195).

Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019204876 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008 tot toekenning van subsidies voor afvalpreventie en -beheer aan de plaatselijke besturen type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014944 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Les Vanneaux" te Colfontaine type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 11/12/2019 numac 2019015657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen in langdurige moeilijkheden in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep "Energie" in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019204966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 09/12/2019 numac 2019205628 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, teneinde het CertIBEau-stelsel in te voeren, en diverse bepalingen betreffende het algemeen reglement voor waterzuivering sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de mangaanmijnconcessie van Meuville-Bierleux-Werbomont ingetrokken (nr. 244).

Bij besluit van de Waalse Regering van 22 augustus 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019205602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 3bis van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 20/02/2020 numac 2020200785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2017 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Leefmilieu" type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203892 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 oktober 2017 tot benoeming van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor de beroepen type besluit van de waalse regering prom. 22/08/2019 pub. 26/09/2019 numac 2019204281 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende beëindiging van de ruilverkavelingsverrichtingen "Jamagne" sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de metaalmijnconcessie van Jamioulx ingetrokken (nr. 036).

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013722 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 26/08/2019 numac 2019203820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 09/08/2019 numac 2019013793 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod op de pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone sluiten, wordt de bvba Rendac Udes Transport vanaf 19 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2019 pub. 06/08/2019 numac 2019013613 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/07/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019014439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2007 houdende benoeming van de voorzitter en aanwijzing van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en van het niet-confessioneel gesubsidieerd onderwijs bij het Overlegcomité voor het niet-confessioneel secundair onderwijs sluiten, wordt de "n.v. Campine Recycling" vanaf 26 juli 2019 voor die jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de door de "s.r.o.

Quehenberger Transport & Logistics CZE" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de door de "s.a.s.

Volume France Régional" aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "GmbH Schönmackers Umweltdienste & Co" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de bvba Van Den Brouck-de-Sutter vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a.s.

Trans-Inter" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, dat in werking treedt op 29 juli 2019, wordt artikel 2, van het ministerieel besluit van 25 juli 2016 tot erkenning van de heer Yves Vanhaele ter vervanging van de heer Eric Waeyenbergh als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering en voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen, pcb/pct's en afgewerkte oliën uitgevoerd door de "s.a. Geocycle".

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a. Brussels Recycling Metal" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "sprl Entreprises J-Ph. Massart" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "n.v. Cimmins Belgium" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a. Société coopérative de transport par route"" vanaf 29 juli 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, dat in werking treedt op 29 juli 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 25 maart 2019 aan de "sprl Freddy Sacré & Fils" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, dat in werking treedt op 29 juli 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 12 maart 2019 aan de "b.v. J. Hondert & Zonen" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de b.v. Reym vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "sprl Peteau" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a. Ecoterres" vanaf 29 juli 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de b.v. Reym vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en pcb/pct's.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a.s. Bariau Leclerc" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a. Sotragi" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de bvba Verougstraete vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt mevr. Brigitte Stal vanaf 29 juli 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de bvba Van Laer-Massagé vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, dat in werking treedt op 29 juli 2019, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 9 mei 2019 gewijzigd, waarbij de "b.v. Metalchemic Recycling International" erkend werd als ophaler van dierlijke afval.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "s.a.s. Transports Metot" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014277 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 augustus 2018 tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor jongeren type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019041562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Pleziervaart type ministerieel besluit prom. 29/07/2019 pub. 31/07/2019 numac 2019013639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten, wordt de "n.v. Aclagro" vanaf 29 juli 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019014254 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014278 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014279 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid type ministerieel besluit prom. 30/07/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019014256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 12 april 2019 aan de "a.b. Börjes Logistik & Spedition" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 26/11/2019 numac 2019015341 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/03/2020 numac 2020201262 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van de organisatieafdelingen 13 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/03/2020 numac 2020201260 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 16/03/2020 numac 2020201261 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 17/03/2020 numac 2020201263 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 05 en 07 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 18/03/2020 numac 2020201264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 29/08/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014387 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een verbod op het inzetten van honden voor de drijfjacht en op de jacht met drijfhond in een deel van het versterkt observatiegebied sluiten, wordt de "scrl Hygea" vanaf 29 augustus 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 september 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2019 pub. 12/09/2019 numac 2019014428 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3, van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 05/09/2019 pub. 13/09/2019 numac 2019041947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, dat in werking treedt op 5 september 2019, wordt de "n.v. Yaro" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, pcb/pct's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2, opgeschort.

Bij beslissing van 5 september 2019, wordt de "GmbH Spedition Bäumle Dormagen" vanaf 5 september 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 17 juli 2019, wordt de "scrl Euro Débouchage" vanaf 17 juli 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 19 juli 2019, wordt de heer Henri Vervaecke vanaf 19 juli 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 20 augustus 2019, wordt de door de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ATL Niessen aangevraagde erkenning als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen, geweigerd.

Bij beslissing van 20 augustus 2019, wordt het Gemeentebestuur van Froidchapelle vanaf 20 augustus 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 12 september 2019, dat in werking treedt op 12 september 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 20 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018203195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012651 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012943 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vereniging in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018031401 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten aan de "GmbH Spedition Uwe Ludwig" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, op zijn verzoek ingetrokken.

Bij beslissing van 17 september 2019, wordt de heer Camille Warzée vanaf 17 september 2019 tot 22 november 2019 erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 17 september 2019, wordt de "sprl Gilles Fastre" vanaf 17 september 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

^