Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 juni 2017
gepubliceerd op 11 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204142
pub.
11/08/2017
prom.
29/06/2017
ELI
eli/besluit/2017/06/29/2017204142/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen


De Waalse Regering, Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikel D.222 bis/1, ingevoegd bij het decreet van 19 januari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/01/2017 pub. 31/01/2017 numac 2017200512 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek I en Boek II van het Milieuwetboek sluiten;

Gelet op Boek II, regelgevend deel, Deel III, Titel I, Hoofdstuk IX van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het advies van de "Commission consultative de l'eau" (Wateradviescommissie), gegeven op 10 oktober 2016;

Gelet op het advies 61376/4 van de Raad van State, gegeven op 22 mei 2017 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het rapport van 22 september 2016 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van "AQUAWAL" ontvangen op 27 oktober 2016;

Gelet op het advies van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van dossiers inzake de erkenning van de individuele zuiveringssystemen ontvangen op 8 november 2016;

Gelet op het advies van de « Société publique de gestion de l'eau » (Openbare waterbeheersmaatschappij), ontvangen op 15 november 2016;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In Boek II, regelgevend deel, Deel III, Titel I, Hoofdstuk IX, van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wordt een afdeling 1bis ingevoegd, houdende de artikelen R.304-1 tot en met R.304-13, luidend als volgt: "Afdeling 1 bis. Certificering van de installateurs van individuele zuiveringsystemen Onderafdeling 1. - Begripsomschrijvingen en algemeenheden Art. R.304-1. Voor de toepassing van deze afdeling, dient te worden verstaan onder: 1° het handvest : het handvest van de installatie van individuele zuiveringssystemen in het Waalse Gewest;2° de exploitant : de exploitant van het individueel zuiveringssysteem, of het nu de opdrachtgever, de eigenaar of de huurder van het goed betreft waar het individueel zuiveringssysteem is geplaatst;3° de Minister : de Minister die voor Leefmilieu bevoegd is; 4° de opdrachtgever : eenieder die de opdracht geeft werken i.v.m. de installatie van een individueel zuiveringssysteem uit te voeren of te laten uitvoeren mits betaling van deze werken.

Art. R. 304-2. De certificering heeft betrekking op de verschillende stappen van de installatie van een individueel zuiveringssysteem, namelijk het ontwerp van het project, de uitvoering en de inbedrijfname van een individueel zuiveringssysteem, alsook de vaststelling van het installatieverslag zoals bedoeld in artikel R.304.

Art. R.304-3. De volgende wijzen van mededeling gebruikt voor de toepassing van deze afdeling zijn: 1° het aangetekend schrijven met ontvangstbericht;2° het gebruik van elke gelijksoortige formule die de verzend- en de ontvangstdatum van de akte waarborgen, ongeacht de dienst die de gebruikte post verdeelt;3° de neerlegging tegen ontvangstbewijs;4° het elektronisch schrijven als de procedure gedematerialiseerd wordt. Onderafdeling 2. - Certificeringsvoorwaarden Art. R. 304-4. § 1. Om gecertificeerd te worden voldoet de installateur van individuele zuiveringsystemen aan de volgende voorwaarden : 1° onder de bestuurders of personen die de vennootschap kunnen binden, geen enkele persoon tellen die veroordeeld is bij een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden wegens bepaalde feiten i.v.m. de installatie van individuele zuiveringssystemen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking van certificering binnen de drie jaar voorafgaand aan de certificeringsaanvraag; 3° opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;4° voldoen aan de fiscale en sociale verplichtingen op het ogenblik van de certificeringsaanvraag en meer bepaald voldoen aan de verplichtingen opgelegd aan de aannemers van werken in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de sociale zekerheid der arbeiders;5° een verzekeringscontract aangegaan hebben die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt die voortvloeit uit de activiteiten van opbouwwerken en het jaarlijks hernieuwen; 6° een attest van het volgen van een opleiding georganiseerd door de "S.P.G.E." overleggen over de administratieve en technische aspecten van de installatie van individuele zuiveringsystemen.

De Minister kan, op voorstel van de "S.P.G.E." de voorwaarden van het verzekeringscontract bedoeld in 5° bepalen.

De inhoud van de opleiding bedoeld in 6° heeft betrekking : a) voor de administratieve aspecten, op : - de wetgeving betreffende de autonome sanering; - de inhoud van de installatierapporten; - de verbintenissen opgenomen in het handvest; - de rapportageprocedures naar de "S.P.G.E.", de "OAA", de gemeente, de opdrachtgever; a) voor de technische aspecten, op : - de basis van de biologische zuivering toegepast op de autonome sanering; - de regels van goede praktijk die moeten nageleefd worden voor de vestiging van het individueel zuiveringssysteem; - de afvoer en de verspreiding van het gezuiverde water. § 2. Om gecertificeerd te worden, moet de installateur bovendien : - zorgen voor de correcte aansluiting van de toevoer van afvalwater en voor de scheiding van het regenwater aan de ingang van het individueel zuiveringssysteem - de meest geschikte middelen onderzoeken en uitvoeren voor de afvoer van het regenwater; - de geschikte middelen onderzoeken en uitvoeren voor de afvoer van het gezuiverd afvalwater overeenkomstig het Waterwetboek; - de werken alleen met eigen personeel uitvoeren, of alleen een onder- of gezamenlijk aanbesteding met andere gecertificeerde installateurs, en ervoor zorgen dat goede praktijken van het beroep worden nageleefd; - aan de exploitant een volledig technisch-administratief dossier verstrekken met de volgende elementen: exploitatie- en onderhoudshandboek van het geïnstalleerd systeem, inplantingsschema en fotografische drager uitgevoerd tijdens de installatie; - de gegevens en de garantievoorwaarden van de fabrikant verstrekken i.v.m het uitgevoerde individueel zuiveringssysteem; - zich ervan vergewissen dat men onder zijn personeel permanent over een personeelslid beschikt dat een opleiding heeft gevolgd bij de fabricant; - de toegang tot het systeem alsook tot zijn aansluitingen mogelijk maken en vergemakkelijken voor controledoeleinden; - de exploitant op de hoogte brengen van de werking en de verplichting en modaliteiten inzake onderhoud van het individueel zuiveringssysteem; - aan de "S.P.G.E." het installatieverslag overmaken bedoeld in artikel R.304 binnen 15 dagen van de technische oplevering van de werken; - in het geval van gebrekkig werk, onverwijld zijn verantwoordelijkheid opnemen of die van elke eventuele onderaannemer; - ondertekenaar zijn van het handvest omschreven in artikel 304-5 en waarin voor de installateurs de bovenvermelde voorwaarden zijn opgenomen.

Onderafdeling 3. - Handvest van de installatie van individuele zuiveringssystemen Art. R.304-5. § 1. Een handvest om de kwaliteit van de installatie van individuele zuiveringsystemen in Wallonië te verhogen, wordt opgesteld door het Gewest, vertegenwoordigd door de Minister van Leefmilieu, AQUAWAL, de "S.P.G.E.", de erkende saneringsinstellingen, de Confederatie Bouw, de federatie van de ondernemingen van de technologische industrie (AGORIA).

Het handvest kan worden uitgebreid tot andere partners die streven naar de verbetering van de kwaliteit van de installatie en het voortbestaan en de werking van de individuele zuiveringssystemen.

De installateur van individuele zuiveringssystemen toont zijn instemming met de voorwaarden bepaald in artikel R.304-4, § 2, door de ondertekening van het handvest.

Het handvest ondertekend door de installateur wordt overgemaakt aan de "S.P.G.E." Onderafdeling 4. - Toekenningsprocedure van de certificering.

Art. R.304-6. § 1. De inachtneming van de voorwaarden opgenomen in artikel R.304-4 laat toe, voor de installateur die erom verzoekt, om een certificering met een geldigheid van één jaar toe te kennen.

De certificeringsaanvraag wordt gericht aan de "S.P.G.E." volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3. § 2. De certificeringsaanvraag bevat minstens : 1° de identiteit, de rechtstoestand, de woonplaats of het adres van de maatschappelijke zetel, het inschrijvingsnummer bij de Kruisbank van ondernemingen en het BTW-nummer van de aanvrager 2° de elementen op grond waarvan er kan worden vastgesteld dat de voorwaarden bedoeld in artikel R.304-4 en betreffende de aangevraagde certificering zijn vervuld, met inbegrip van het handvest behoorlijk getekend door de installateur; 3° het bewijs van de betaling aan de "S.P.G.E." van de dossierkosten bepaald in artikel R.304-11.

De Minister bepaalt de vorm en de inhoud van de certificeringsaanvraag.

Art. R.304-7. § 1. De certificeringsaanvraag is onvolledig als er vereiste inlichtingen of documenten ontbreken bedoeld in artikel 304-4.

De aanvraag is onontvankelijk: 1° als ze is ingediend in strijd met artikel R.304-3; 2° als ze twee keer onvolledig wordt geacht; 3° als de aanvrager de gevorderde gegevens of documenten niet verstrekt binnen de termijn bepaald bij artikel R.304-8, § 1.

Art. R.304-8. § 1.. De "S.P.G.E." stuurt naar de aanvrager, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, haar beslissing over het volledige en ontvankelijke karakter van de certificeringsaanvraag binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

Als de aanvraag onvolledig is, wijst de " S.P.G.E." de aanvrager op de ontbrekende documenten. De aanvrager stuurt de gevraagde bijkomende stukken naar de "S.P.G.E.", volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in het eerste lid.

Als de aanvraag onontvankelijk is, moet de "S.P.G.E.", binnen de termijn bedoeld in het eerste lid, de onontvankelijkheidsgronden aan de aanvrager meedelen.

Binnen dertig dagen na ontvangst van de bijkomende stukken, stuurt de "S.P.G.E." naar de aanvrager, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, zijn beslissing over het volledige en ontvankelijke karakter van de aanvraag. Indien zij een tweede maal acht dat de aanvraag onvolledig is, verklaart zij die aanvraag onontvankelijk.

Indien de "S.P.G.E." haar beslissing niet aan de aanvrager heeft gestuurd onder de voorwaarden en binnen de termijnen bedoeld in de vorige leden, wordt de aanvraag als ontvankelijk beschouwd en wordt het onderzoek voortgezet. § 2. De "S.P.G.E." richt de bevestiging van de certificering van de aanvrager voor de duur van één jaar binnen een termijn van dertig dagen, met ingang op de datum van verzending van haar beslissing m.b.t. de ontvankelijkheid van de aanvraag, aan de aanvrager op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3.

Samen met het opsturen van de beslissing van de "S.P.G.E." bedoeld in het eerste lid, deelt ze schriftelijk, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, het dossier van certificeringsaanvraag en haar beslissing mee aan het Comité van deskundigen voor de autonome sanering. § 3. De beslissing die de certificering voor één jaar verleent, vermeldt: 1° het precieze doel van de certificering;2° de bijgewerkte elementen waarmee de houder geïdentificeerd kan worden; 3° de voorwaarden van de certificering bedoeld in artikel R.304-4. § 4. Binnen het jaar van het verkrijgen van de certificering voor een duur van één jaar, laat het verstrekken van drie grondige en bevredigende controleverslagen, zoals omschreven in artikel R.304-10, § 3, toe om de certificering voor een onbepaalde duur te verlengen.

De bevoegde saneringsinrichting belast met de controles van de individuele zuiveringssystemen maakt een verslag op na afloop van deze drie grondige controles.

Ze stuurt haar verslag naar de "S.P.G.E.". § 5. De "S.P.G.E." richt de beslissing tot toekenning van de certificering geldig voor onbepaalde duur aan de aanvrager, op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, binnen een termijn van dertig dagen, met ingang op de datum van ontvangst van het verslag van de betrokken saneringsinrichting voor zover het verslag van de bevoegde saneringsinrichting wel degelijk vermeldt dat de aanvrager aan de drie grondige controles heeft voldaan.

In het tegenovergestelde geval, namelijk als het verslag van de bevoegde saneringsinrichting gewag maakt van één of meerdere grondige en niet-bevredigende controleverslagen, richt de "S.P.G.E." de beslissing tot weigering van de certificering geldig voor onbepaalde duur aan de aanvrager, op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, binnen een termijn van dertig dagen te rekenen van de datum van ontvangst van het verslag van de betrokken saneringsinrichting.

Samen met het opsturen van de beslissing van de "S.P.G.E." bedoeld in het eerste lid, deelt ze schriftelijk, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, haar beslissing mee aan het Comité van deskundigen voor de autonome sanering.

Onderafdeling 5. - Beroep Art. R.304-9. § 1. De aanvrager van de certificering kan een beroep indienen bij de Minister, tegen een beslissing waarbij de certificering wordt geweigerd..

Het beroep wordt, op straffe van onontvankelijkheid, op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, aan de Minister gericht binnen een termijn van twintig dagen, met ingang op de datum van ontvangst van de beslissing.

De Minister stuurt een bericht van ontvangst naar de verzoeker. § 2. De Minister stuurt, na advies van het Comité van deskundigen voor de autonome sanering, zijn beslissing binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen van de ontvangst van het beroep, op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3.

Onderafdeling 6. - Wijziging, opschorting of intrekking van de certificering Art. R.304-10. § 1. In geval van een aanzienlijke wijziging van een gegeven in de certificeringsaanvraag overeenkomstig artikel R.304-6, verwittigt de houder van de certificering onmiddellijk de "S.P.G.E." op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3 om een wijziging van de certificering te verkrijgen. § 2. De certificering kan opgeschort of ingetrokken worden: 3° wanneer de houder van de certificering zich verzet tegen de controle van zijn activiteiten door de ambtenaren belast met de controles; 2° wanneer de ambtenaren belast met de controles bedoeld in artikel R.304.bis, § 1, vaststellen hetzij: a) storingen van het individueel zuiveringssysteem;b) de niet-naleving van de voorwaarden bepaald bij de besluiten genomen ter uitvoering van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999027439 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de milieuvergunning sluiten betreffende de milieuvergunning die de integrale en sectorale voorwaarden bevatten betreffende de individuele zuiveringssystemen;c) de niet-naleving van de technische bijlage opgenomen in het ministerieel besluit met betrekking tot de erkenning van het geïnstalleerde individuele zuiveringssysteem;d) de uitvoering van het individueel zuiveringssysteem dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van de fabrikant; 3° wanneer de "S.P.G.E." tekortkomingen vaststelt in het verslag bedoeld in artikel R.304 dat de installateur aan de "S.P.G.E." meedeelt; 4° wanneer de houder van de certificering de bepalingen van deze afdeling overtreedt; 5° wanneer de houder van de certificering zijn verbintenissen opgenomen in artikel R.304-4 niet meer naleeft Alvorens een procedure voor de opschorting of de intrekking van de certificering te beginnen, brengt de "S.P.G.E." schriftelijk, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, het comité van deskundigen voor de autonome sanering op de hoogte die over zestig dagen beschikt om zijn advies over te maken.

Binnen die termijn kan het comité van deskundigen voor de autonome sanering de houder van de certificering horen. § 3. In geval van tekortkoming opgenomen in paragraaf 2, 2° en 3°, bestaat de maatregel uit een schorsing van de certificering met de verplichting voor de houder van de certificering: 1° om deel te nemen aan een nieuwe opleiding georganiseerd door de "S.P.G.E." overeenkomstig artikel R.304-4, § 1, 6°; 2° om onderworpen te worden aan twee grondige en bevredigende controles uitgevoerd door de bevoegde saneringsinrichting tijdens zijn volgende werven voor de installatie van een individueel zuiveringssysteem. Een grondige controle houdt in dat de werf wordt opgevolgd zowel op administratief als op technisch vlak met minstens: 1° een controle vóór de opvulling;2° een controle wanneer de installatie onder water is, leidingen aangesloten en elektrische verbindingen gereed. De opheffing van de schorsing wordt door de "S.P.G.E." meegedeeld, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, binnen dertig dagen nadat de installateur aan zijn verplichtingen heeft voldaan. § 4. In de gevallen bedoeld in paragraaf 2, brengt de "S.P.G.E.", na het advies van het Comité van deskundigen voor de autonome sanering te hebben ingewonnen, de houder van de certificering op de hoogte, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, van de mogelijkheid om de toegekende certificering op te schorten of in te trekken.

De "SPGE" bepaalt: 1° de motieven die de overwogen maatregel rechtvaardigen; 2° dat de houder van de certificering de mogelijkheid heeft om, op één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R.304-3, zijn verweermiddelen op te sturen, binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen van de ontvangst van deze opleiding. § 5. De beslissing tot intrekking of opschorting van de certificering wordt gezonden, binnen zestig dagen te rekenen van het verstrijken van de termijn bedoeld in paragraaf 4, 2°, naar de houder van de certificering, volgens één van de communicatiewijzen bedoeld in artikel R. 304-3. § 6. De houder van de ingetrokken of opgeschorte certificering kan een beroep instellen tegen de beslissing bedoeld in paragraaf 5. Dat beroep wordt verstuurd en onderzocht overeenkomstig artikel R.304-9.

Het is niet opschortend. § 7. De "S.P.G.E." oefent de bij dit artikel bepaalde bevoegdheden uit, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek of initiatief van de bevoegde saneringsinrichting belast met de controles van de individuele zuiveringssystemen.

Onderafdeling 7. Dossierkosten Art. R.304-11. § 1. De behandelingskosten van de certificeringsaanvraag en van de opvolging ervan hebben dossierkosten tot gevolg die worden overgenomen door de installateur van individuele zuiveringssystemen. § 2. De Minister bepaalt, op voorstel van de "S.P.G.E.", het bedrag van de dossierkosten voor elke certificeringsaanvraag die jaarlijks geïndexeerd wordt volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Dit bedrag omvat de administratieve lasten i.v.m. de analyse van de certificeringsaanvraag en de opleidingslasten bepaald in artikel R.304-4, § 1, 6°.

De grondige controles uitgevoerd door de bevoegde saneringsinrichting voorzien in overeenstemming met artikel R.304-8, § 4, worden gedragen door de "S.P.G.E." in het kader van het openbare beheer van de autonome sanering. § 3. De installateur getroffen door een schorsing van de certificering betaalt een kost van 250 euro exclusief BTW, voor de uitvoering van een grondige controle bedoeld in artikel R.304-10, § 3. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari, op basis van de evolutie van het indexcijfer, t.o.v. het op 1 januari 2018 vigerende indexcijfer van de consumptieprijzen.

Onderafdeling 8. - Bekendmaking van de gecertificeerde installateurs Art. R. 304-12. § 1. De "S.P.G.E." maakt de lijst van de gecertificeerde installateurs bekend en houdt ze bij op haar site bestemd voor het openbare beheer van de autonome sanering.".

Art. 2.Artikel R.410-1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202639 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten, wordt aangevuld met een punt 3°, luidend als volgt: "3° adviezen uitbrengen in het kader van de kennisgeving, het beroep, de wijziging, de intrekking of de schorsing van de certificering van de installateurs van individuele zuiveringssystemen.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 juni 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^