Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017030805 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****(...) type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040442 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040465 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten type wet prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040493 bron federale overheidsdienst financien Wet tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers. type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020612 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2017 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030915 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de beheergebieden voor akkervogelsoorten en weidevogelsoorten type ministerieel besluit prom. 20/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 14/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030963 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 24, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 type ministerieel besluit prom. 08/08/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030983 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea type ministerieel besluit prom. 20/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040549 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot algemeenverbindendverklaring voor niet-aangeslotenen van de heffing op het aanbieden van rog sortering 4 die binnen de producentenorganisatie Rederscentrale werd overeengekomen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020588 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tweede verlenging van de proefprojecten over flexibel kortverblijf in erkende groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020591 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van statutaire en contractuele personeelsleden aan het agentschap Facilitair Bedrijf door de overname van de gebouwverantwoordelijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017020610 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende positionering en aansturing van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij de diensten van de Vlaamse overheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030939 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie GPBHO, genomen met toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES - "Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030937 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van het « Institut de la Formation en cours de carrière » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030955 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en van de formule voor de berekening van het socio-economische indexcijfer van elke statistische sector met toepassing van artikel 3 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040501 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van kwalificatie- en registratieverplichtingen voor zorg- en bijstandsverleners die persoonlijke assistentie verlenen aan personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende plastic draagtassen type besluit van de waalse regering prom. 29/06/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het regelgevend deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, voor wat betreft de certificering van installateurs van individuele zuiveringsystemen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017030985 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW ANTWERPSE ONTSPANNINGSSTICHTING, de BVBA LIMAGO, de VZW RADIO BROUWER, de VZW RADIO SINT-JOB(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017070154 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7, § 3, van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen type lijst prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017204144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0421.790.246 ALLO - TV intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 17/07(...)

erratum

type erratum prom. 23/03/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040468 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Marche-La Roche met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding en in de nabijheid van de steengroeve van Préalle en, bij wijze van planologische compensaties, van landbouwgebieden, bosgebieden en groengebieden op het grondgebied van de gemeente Durbuy . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017204156 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Financiën - BNG16113 - Attaché A2 - Expert Geschillen K.M.O. (m/v/x) voor de A.A. Fiscaliteit (DFI058). Er zijn 57 laureaten. - BN(...) - BNG16115 - Attaché A2 - Adjunct-Teamchef K.M.O.-GO (m/v/x) voor de A.A. Fiscaliteit (DFI557). Er (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2017 numac 2017204168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Beheerscomité Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 dat in werking treedt op 1 september 2017, wordt de heer Alain CLAUWAERT benoemd tot voorzitter van het beheerscomité va
^