Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 september 2015
gepubliceerd op 09 oktober 2015

Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204504
pub.
09/10/2015
prom.
24/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/24/2015204504/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun aan plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;

Gelet op Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad;

Gelet op de gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 641/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden;

Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikelen D.4, D. 31, D.61, D.241, D.242, D.243 eN D. 249;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2015;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 april 2015;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid d.d. 23 april 2015 en 18 juni 2015;

Gelet op het rapport van 23 april 2015 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies 57.821/2/V van de Raad van State, gegeven op 7 september 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten : besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers;2° subsidiabele hectare : een subsidiabele hectare in de zin van artikel 32, § 2, van verordening nr.1307/2013, zoals uitgevoerd bij de artikelen 37 tot 42 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten; 3° Verordening nr.1305/2013 : Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun aan plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad; 4° Verordening nr.1306/2013 : Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1200/2005 en nr. 485/2008 van de Raad; 5° Verordening nr.640/2014 : gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.

Overeenkomstig artikel 31, § 2, van Verordening nr. 1305/2013 wordt er een tegemoetkoming verleend aan de landbouwer die minstens twee subsidiabele hectaren van zijn bedrijf uitbaat, gelegen in gebieden met natuurlijke beperkingen.

Die tegemoetkoming bestaat uit een jaarlijkse compenserende vergoeding tegen de voorwaarden van artikel 4. HOOFDSTUK II. - Bepaling van de gebieden met natuurlijke beperkingen Overeenkomstig artikel 31, § 5, van Verordening nr. 1305/2013 bepaalt de Minister de gebieden met natuurlijke beperkingen in overeenstemming met het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

HOOFDSTUK III. - Toelatingsvoorwaarden Om in aanmerking te komen voor de compenserende vergoeding moet de landbouwer naast de voorwaarden bedoeld in artikel 2 : 1° opgenomen zijn in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem;2° zijn activiteit als hoofdberoep uitoefenen;3° actief landbouwer zijn in de zin van artikel 9 van Verordening nr. 1307/2013, zoals uitgevoerd in de artikelen 10 tot 11 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten; 4° een bedrijf beheren waarvan het landbouwareaal, aangegeven in het formulier voor de verzamelaanvraag en gelegen in gebieden met natuurlijke beperkingen, minstens 40 p.c. bedragen van het totale, op het nationale grondgebied gelegen, landbouwareaal, aangegeven in het formulier voor de verzamelaanvraag.

Om te bewijzen dat de voorwaarde verwoord in lid 1, 2°, vervuld is, toont de landbouwer aan dat hij overeenkomstig artikel 5, § 3, aangesloten is bij een sociale verzekeringskas.

Als het bewijs van aansluiting onvoldoende blijkt om aan te tonen dat de voorwaarde, verwoord in lid 1, 2°, vervuld is, kan het betaalorgaan bijkomende stukken of gegevens van de aanvrager vragen.

HOOFDSTUK IV. - Procedure voor de tegemoetkomingsaanvraag en verdeling van de compenserende vergoeding § 1. De tegemoetkomingsaanvraag wordt jaarlijks ingediend via de verzamelaanvraag bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten en overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit. § 2. De tegemoetkomingsaanvraag, bedoeld in paragraaf 1, wordt samen met alle nodige stukken ingediend.

Indien de ingediende aanvraag onvolledig is, deelt het betaalorgaan aan de landbouwer mee welk stuk (welke stukken) onvolledig is (zijn) of ontbreekt (ontbreken).

De stukken bedoeld in lid 1 moeten bij het betaalorgaan toekomen binnen de termijn bedoeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten. § 3. Uit het certificaat van aansluiting bij een kas voor sociale verzekeringen voor zelfstandige beroepen blijkt dat de landbouwer : 1° zelfstandige in hoofdberoep is in de hoedanigheid van landbouwer, tuinbouwer of fokker;2° in orde is met zijn bijdragen of uitstel van betaling van zijn bijdragen verkregen heeft. Dat certificaat heeft betrekking op het jaar voorafgaand aan het jaar van de betrokken aanvraag. § 4. In het geval van een groepering van landbouwers voegt één van de natuurlijke personen die lid is van de groepering en voor de groepering het recht opent op de vergoeding het bewijs van aansluiting bedoeld in paragraaf 3 bij de aanvraag. Als de aanvrager een rechtspersoon is, voegt één van de afgevaardigd-bestuurders, beheerders of beheerders-vennoten die verantwoordelijk is voor het beheer van betrokken bedrijf, het aansluitingsbewijs bedoeld in paragraaf 3 bij de aanvraag. § 5. In afwijking van paragraaf 2, lid 2, kan hij, indien dat bewijs niet aan de landbouwer was uitgereikt binnen de termijn bedoeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 10/03/2015 numac 2015201125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers sluiten, dat bewijs tot en met 31 december van het jaar van de aanvraag bij het betaalorgaan indienen. § 5. In afwijking van paragraaf 2, lid 2, kan de landbouwer, indien hij het betaalorgaan een document voorlegt waaruit blijkt dat hij uitstel van betaling of het spreiden van de betaling van zijn bijdrage heeft gekregen voor 31 december van het jaar van de aanvraag, dat bewijs tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag bij het betaalorgaan indienen.

Overeenkomstig artikel 13, § 1, lid 2, van Verordening nr. 640/2014 wordt, in de gevallen bedoeld in de leden 1 en 2, een korting toegepast op het als tegemoetkoming uit te betalen bedrag in geval van overschrijding van de in die leden vastgestelde termijnen bij het overmaken van de stukken.

Het bedrag van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, dat toegekend wordt rekening houdend met het aantal subsidiabele hectaren gelegen in gebieden met natuurlijke beperkingen die de landbouwer uitbaat, bedraagt per subsidiabele hectare : 1° tweeënveertig euro voor de twintig eerste hectaren;2° daarna, vijfentwintig euro. Het bedrag van de tegemoetkoming bedoeld in lid 1 is beperkt tot de eerste 75 subsidiabele hectaren. HOOFDSTUK V. - Omzeilingsclausule en strafrechtelijke bepalingen Overeenkomstig artikel 60 van Verordening nr. 1306/2013 wordt geen enkele betaling voor gebieden met natuurlijke beperkingen toegekend aan landbouwers en natuurlijke personen of rechtspersonen van wie is komen vast te staan dat zij kunstmatig de voorwaarden hebben gecreëerd om voor dergelijke betalingen in aanmerking te komen en dus een voordeel zouden genieten dat niet in overeenstemming is met de doelstellingen van dit besluit.

De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig titel 13 van het Waals Landbouwwetboek.

HOOFDSTUK VI. - Overgangs- en slotbepalingen De artikelen 68 tot 75 van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/12/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering voor de investeringen in de landbouwsector sluiten voor de investeringen in de landbouwsector worden opgeheven.

Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 31 december 201 7.

De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 24 september 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R COLLIN

^