Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015009504 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015003339 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduidingen Bij koninklijk besluit van 16 september 2015 wordt de heer Jacquij, Philippe M.A., met ingang van 1 oktober 2015, aangeduid in de hoedanigheid van titularis van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van Bij koninklijk besluit van 16 september 2015 wordt de heer Vandersmissen Marc, met ingang van 1(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015203900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdragen voor het scheppen van onderzoeksmandaten type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204530 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de wijze van inning en verdeling van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd door de door beroepsziekten getroffenen die gerechtigd zijn op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanstelling van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 01/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015022295 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijst, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 24/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204505 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de gebieden met natuurlijke beperkingen overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 24 september 2015 betreffende de toekenning van de tegemoetkomingen voor gebieden met natuurlijke beperkingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015036185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende vaststelling van het ledenaantal en de samenstelling van de raad van bestuur van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft het ledenaantal

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204504 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van tegemoetkomingen aan gebieden met natuurlijke beperkingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, bijlage XI en XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra, wat betreft de verlenging van de tijdelijke opschorting van het verlenen van voorafgaande vergunningen voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra

erkenning

type erkenning prom. 28/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015018336 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015008049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten - applicatie architecten (niveau A2) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG15114) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015204572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0428.726.340 IMMO-DRAMAIX intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 16(...) type lijst prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015204573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0400.589.412 HAUTE COUTURE SUZET Ond. Nr. 0406.091.587 JANINE SCHIETTECATTE On(...)

document

type document prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015008048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige agenten van de diplomatieke carrière (niveau A6) voor "Wallonie-Bruxelles Internationale" (AFG14177) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die vijf jaar geldig (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. 03/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204401 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 09/09/2015 pub. 09/10/2015 numac 2015204526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2010 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type document prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015204591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerker voor de cel Sociale Acties (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (AFE15011) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blij(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : . Bache(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/10/2015 numac 2015204598 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een effectief lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van de koninklijk besluit van 16 september 2015 houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Beheers
^