Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 december 2014
gepubliceerd op 22 januari 2015

Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015027005
pub.
22/01/2015
prom.
23/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/23/2015027005/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen


De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, Gelet op het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen, inzonderheid op de artikelen 34, § 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen, artikel 48, tweede en derde lid, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2014 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen;

Gelet op het advies nr. 56.855/4 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2014, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen wordt bij dit besluit gedeeltelijk omgezet.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 48, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen, staan de gegevens ander dan de energieklasse die in de openbaarmakingen vermeld moeten worden, met inachtneming van de vorm waarin en de wijze waarop de openbaarmaking verspreid wordt, vermeld in bijlage bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 48, derde lid van hetzelfde besluit, worden de vorm en de modaliteiten van de opneming van de vermeldingen bedoeld in artikel 48, eerste en tweede lid, bepaald in de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 december 2014.

Namen, 23 december 2014.

P. FURLAN

Bijlage HOOFDSTUK I. - Vorm van de vermeldingen 1. Vermeldingen in tekstformaat 1.1. De vermelding van de energieklasse wordt voorafgegaan door het kengetal "EPB :", Wanneer een advertentie verschillende EPB-eenheden betreft, kan de advertentie de energieklasse van de eenheid met de laagste prestaties vermelden, gevolgd door de eenheid met de hoogste prestaties. 1.2. De vermelding van de enige code, bestaande uit veertien cijfers, wordt voorafgegaan door het kengetal "EPB Nr.". 1.3. De vermelding van het specifieke primaire energieverbruik wordt voorafgegaan door het kengetal "Espec :" en gevolgd door de bewoordingen "kWh/m|F2.per jaar". 1.4. De vermelding van het totale theoretische primaire energieverbruik, m.a.w. het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik wordt voorafgegaan door het kengetal "Etotale :" en gevolgd door de bewoordingen "kWh/per jaar". 2. Gegevens in de vorm van grafieken 2.1. De grafische vorm van de energieklasse wordt door de administratie ter beschikking gesteld op haar website. 2.2. De afmetingen van elke grafische vorm worden nageleefd. 2.3. De kleuren i.v.m. elke energieklasse neemt, voor elke grafische vorm, de volgende kleurcodes in acht :

Energieklasse

CMGZ

RGB

Spot (PMS)

A++

C : 100 % M : 0 % G : 0 % Z : 0 %

R :R 0 G : 156 B : 221

PMS CYAN

A+

C : 83 % M : 0 % G : 96 % Z : 25 %

R :RR 70 G : 130 B : 58

PMS 364C

A

C : 81 % M : 0 % G : 93 % Z : 0 %

R : 91 G : 160 B : 72

PMS 354C

B

C : 61 % M : 0 % G : 90 % Z : 0 %

R :R 138 G : 179 B : 74

PMS 7489C

C

C : 27 % M : 0 % G : 93 % Z : 0 %

R : 208 G : 212 B : 57

PMS 381C

D

C : 14 % M : 0 % G : 91 % Z : 0 %

R : 231 G : 227 B : 58

PMS 396C

E

C : 0 % M : 23 % G : 96 % Z : 0 %

R : 239 G : 198 B : 35

PMS 7408C

F

C : 0 % M : 46 % G : 88 % Z : 0 %

R : 223 G : 156 B : 57

PMS 716C

G

C : 0 % M : 100 % G : 100 % Z : 0 %

R : 193 G : 0 B : 31

PMS 1797C


2.4. Wanneer de grafische vorm op een witte achtergrond wordt aangebracht, wordt hij overeenkomstig de volgende modellen weergegeven :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.5. Wanneer de grafische vorm niet op een witte achtergrond wordt aangebracht, wordt hij overeenkomstig de volgende modellen weergegeven, de witte rand wordt bewaard :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.6. Wanneer de grafische vorm op een zwart-witformaat wordt aangebracht, wordt hij overeenkomstig de volgende modellen weergegeven :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Wijze waarop de openbaarmaking verspreid wordt 1. Advertenties gedrukt in de kranten en tijdschriften. 1.1. De advertenties die in de printmedia (kranten, tijdschriften) voorkomen en de plakbrieven die geen grafische of fotografische afbeeldingen bevatten, moeten aan de volgende eisen voldoen :

Vermelding

Energieklasse en enige code

Formaat

Voornamelijke letterpolis (of voor de particulieren, grafie) van de advertentie

Plaats

In het gedeelte van de advertentie die eigen is aan de energetische aspecten van het goed Bij gebreke daarvan in het gedeelte dat de technische eigenschappen van het goed omvat (afmetingen, verwarming,...) In voorkomend geval in de hoofdlijn van de tekst die de algemene beschrijving van het goed omvat

Kleur

Voor de beschrijving van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Voor de beschrijving van het goed gebruikte letterpolis


1.2. De advertenties die in de printmedia (kranten, tijdschriften) voorkomen en de plakbrieven die grafische of fotografische afbeeldingen van het goed bevatten, moeten aan de volgende eisen voldoen :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code

Formaat

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding in de advertentie in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed

In het gedeelte van de advertentie die eigen is aan de energetische aspecten van het goed Bij gebreke daarvan in het gedeelte dat de technische eigenschappen van het goed omvat (afmetingen, verwarming,...) In voorkomend geval in de hoofdlijn van de tekst die de algemene beschrijving van het goed omvat

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs van het goed In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 4 mm of, voor de plakbrieven, 8 mm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte letterpolis


2. Lijsten van onroerende goederen. 2.1. De lijsten van onroerende goederen die geen grafische of fotografische afbeeldingen bevatten, moeten aan de volgende eisen voldoen :

Vermelding

Energieklasse

Formaat

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

In een specifiek gedeelte of kolom, volgens dezelfde voorstelling als de andere bijzonderheden van het goed

Kleur

Voor de listing en andere bijzonderheden van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Voor de andere bijzonderheden van het goed gebruikte letterpolis


2.2. De lijsten van onroerende goederen die grafische of fotografische afbeeldingen bevatten, moeten aan de volgende eisen voldoen :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code

Formaat

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding in de listing in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de algemene beschrijving van het goed In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed

In het gedeelte van de advertentie die eigen is aan de energetische aspecten van het goed Bij gebreke daarvan in het gedeelte dat de technische eigenschappen van de eenheid omvat (afmetingen, verwarming,...) In voorkomend geval in de hoofdlijn van de tekst die de algemene beschrijving van het goed omvat.

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voor de listing en andere bijzonderheden van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs van de eenheid In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 4 mm

Voor de andere bijzonderheden van het goed gebruikte letterpolis


3. Brochures en folders De brochures en folders met gedetailleerde inlichtingen over een gebouw, een partij eenheden of een appartementsgebouw leven de volgende eisen na :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code, specifiek primair energieverbruik (kWh/m|F2.jaar) en totaal theoretisch primair energieverbruik (kWh/jaar)

Voorstelling

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding op de eerste bladzijde van de brochure of de folder in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed

In het gedeelte van de advertentie die eigen is aan de energetische aspecten van het goed Bij gebreke daarvan in het gedeelte dat de technische eigenschappen van het goed omvat (afmetingen, verwarming,...) In voorkomend geval in de hoofdlijn van de tekst die de algemene beschrijving van het goed omvat

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 4 mm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte letterpolis


Wanneer de drager verschillende eenheden betreft die niet in een partij begrepen zijn, gelden de in 1 bedoelde regels. 4. Internet 4.1. De internetpagina's met lijsten van goederen betreffende de resultaten van onderzoeken met inbegrip van mobiele applicaties leven de volgende eisen na :

Vermelding

Energieklasse

Voorstelling

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Plaats

Duidelijke vermelding in de advertentie in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de hoofdlijn van de tekst die de algemene beschrijving van het goed omvat In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed of in de onmiddellijke nabijheid ervan

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs van het goed In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 20 pixels


4.2. De gedetailleerde internetpagina's (met inbegrip van de d.m.v. mobiele applicaties geraadpleegde pagina's) betreffende de goederen leven de volgende eisen na :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code, specifiek primair energieverbruik (kWh/m|F2.jaar) en totaal theoretisch primair energieverbruik (kWh/jaar)

Voorstelling

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding in de advertentie in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed

In een gedeelte dat eigen is aan de energetische aspecten Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs van de eenheid In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 20 pixels

Voor de beschrijving van het goed gebruikte letterpolis


5. Directe marketing De gedrukte of elektronisch verspreide brieven (met inbegrip van de belangrijke gelijktijdige zending van e-mails aan verschillende ontvangers, informatiebrieven) leven de volgende eisen na :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code, specifiek primair energieverbruik (kWh/m|F2.jaar) en totaal theoretisch primair energieverbruik (kWh/jaar)

Voorstelling

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding op de eerste bladzijde van de drager in de onmiddellijke nabijheid van de prijs Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed In voorkomend geval in de grafische of fotografische afbeelding van het goed

In een gedeelte dat eigen is aan de energetische aspecten Bij gebreke daarvan in de onmiddellijke nabijheid van de beschrijving van het goed

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Voor de beschrijving van het goed gebruikte kleur

Minimale maat

Maat van de lijnhoogte van het adres of van de prijs In voorkomend geval, maat van de lijnhoogte van de beschrijving van het goed Minimale hoogte : 4 mm of 20 pixels voor de elektronisch verspreide dragers

Voor de beschrijving van het goed gebruikte letterpolis


6. Telivisiereclames De reclames die op televisie of met een videoformaat op internet verspreid worden, leven de volgende eisen na :

Vermeldingen

Energieklasse

Enige code

Voorstelling

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Dezelfde letterpolis als de voornamelijke letterpolis van de advertentie

Plaats

Duidelijke vermelding in de reclame om leesbaar te zijn

In de nabijheid van de grafische vermelding van de energieklasse, voldoende lang om leesbaar te zijn

Kleur

In de door het bestuur ter beschikking gestelde grafische vorm

Kleur gebruikt voor de andere schriftelijke informatie op het scherm Bij gebreke daarvan in een kleur waarmee de vermelding van de enige code leesbaar kan zijn

Minimale maat

Maat van de andere details van het goed die tegelijkertijd op het scherm te voorschijn komen

Maat van de andere details van het goed die tegelijkertijd op het scherm te voorschijn komen


7.Radio De uitsluitend audioreclames die op radio, televisie of internet verspreid worden, maken mondeling gewag van de energieklasse van de EPG-eenheid die het voorwerp uitmaakt van de advertentie.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 december 2014 betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen sluiten tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen.

Namen, 23 december 2014.

De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, P. FURLAN

^