Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2013-2014 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036929 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015027006 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de uitvoering van en de controle op de goede uitvoering van de spreidingscontracten en van de opvolgingsdocumenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2015035076 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een dotatie voor 2014 in het kader van het VIA-akkoord aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor collectieve verzekering als aanzet tot latere tweede pensioenpijler type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 09/02/2015 numac 2015200553 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 08, 09, 11 en 21 van de organisatieafdelingen 09, 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015027005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van artikel 48 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

document

type document prom. 23/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2015003016 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën houdende toekenning van bijkomende bevoegdheden aan het Controlecentrum Grote Ondernemingen en het Controlecentrum Eupen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën
^