Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 23 april 2009
gepubliceerd op 10 juni 2009

Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de belegging van de beschikbare middelen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en voor de bestemming van de netto-opbrengst van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202465
pub.
10/06/2009
prom.
23/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/23/2009202465/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de belegging van de beschikbare middelen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en voor de bestemming van de netto-opbrengst van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 135, § 1, derde lid en 174, § 1, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, van de beheersregelen en van de modaliteiten inzake controle van publiekrechtelijke bouwmaatschappijen zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 november 1993 tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, van de beheersregelen en van de modaliteiten inzake controle van publiekrechtelijke bouwmaatschappijen;

Gelet op de voordracht van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) van 17 november 2008, overeenkomstig artikel 174, § 1, 3°, van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het advies van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij), gegeven op 19 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2008;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 december 2008;

Gelet op het advies 46.028/4 de Raad van State, gegeven op 9 maart 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° de Code : de Waalse Huisvestingscode;2° maatschappij : de openbare huisvestingsmaatschappij;3° Waalse Maatschappij : De Waalse Huisvestingsmaatschappij;4° lopende rekening : de bij de Waalse Huisvestingsmaatschappij op naam van de maatschappij geopende rekening;5° begroting : de begrotingsraming van de maatschappij;6° netto-opbrengst van de overdracht : de prijs van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed dat in het bezit is van een maatschappij, toegestaan door de Waalse Huisvestingsmaatschappij overeenkomstig artikel 163, § 1, 3°, van de Code of in het kader van een verkoopprogramma, na aftrek van het saldo van de desbetreffende voorschotten;7° eigen thesaurie : de middelen waarover een maatschappij beschikt met uitzondering van de op haar lopende rekening die bij de Waalse Huisvestingsmaatschappij wordt geopend, gestorte middelen overeenkomstig artikel 135, § 3, van de Code, met uitsluiting van bedragen die overeenkomen met de netto-opbrengst van de overdracht en van de investeringstoelagen die rechtstreeks worden ontvangen;8° Minister : de Minister bevoegd voor Huisvesting. HOOFDSTUK II. - Algemene principes Afdeling 1. - Begroting van de maatschappij

Art. 2.De maatschappij stelt jaarlijks een begroting op voor het jaar T en maakt die aan de Waalse Maatschappij over voor uiterlijk 31 december van het jaar T-1.

De begroting wordt opgesteld volgens het model bepaald door de Minister op voorstel van de Waalse Maatschappij en op basis van de rekeningen van de boekjaren van de vorige jaren en van de uitvoering van het lopende jaar. Afdeling 2. - Lopende rekening van de maatschappij bij de Waalse

Maatschappij

Art. 3.§ 1. De maatschappij moet een rekening aanhouden bij de Waalse Maatschappij. § 2. Het "reglement van de lopende rekeningen van de openbare huisvestingsmaatschappijen" wordt bepaald door de Minister.

Het bevat : - de verplichtingen van de Waalse Maatschappij; - afleveringsmodaliteiten van de rekeninguittreksels; - de debet- en creditintrestvoeten; - valutadatum van de bankverrichtingen; - de berekening en het boeken van intresten; - de berekening van de debetintresten; - de aanrekening van de kosten, rechten, heffingen en belastingen; - de vorm en de uitvoeringsmodaliteiten van de betalingsopdrachten.

Het reglement wordt meegedeeld aan de maatschappij.

Art. 4.§ 1. Behoudens toepassing van artikel 5 van dit besluit, spijst de maatschappij tijdens het jaar T haar lopende rekening met een minimaal jaarlijks bedrag om het bedrag van de lopende uitgaven te dekken : - de annuïteit van het jaar T; - de onroerende voorheffing van het jaar T-1, na aftrek van de aan de huurders vermeld op het aanslagbiljet van de maatschappij terugbetaalbare vermindering van onroerende voorheffing; - de forfaitaire bijdrage, voor het jaar T-1, met het oog op de dekking van de werkingskosten van de Waalse Maatschappij, overeenkomstig artikel 135, § 3, van de Code; - het aandeel van de maatschappij, voor het jaar T-1, aan het in artikel 172 van de Code bedoeld Solidariteitsfonds waarvan het bedrag van de solidariteitstoelage, voor het jaar T-1, gestort aan de maatschappij overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen, wordt ingehouden; - elke andere uitgave, gerechtvaardigd door factuur, betaald via de lopende rekening op verzoek van de maatschappij.

Dit bedrag wordt verminderd : - met het op de lopende rekening gestort bedrag van de "kinderaftrek"; - met het op de lopende rekening gestort bedrag van de "aankooppremies"; - met het op de lopende rekening gestort bedrag van de "verhuis- en huurtoelagen"; - met het op de lopende rekening gestort bedrag van de netto-opbrengsten van de overdracht van zakelijke rechten. § 2. Op verzoek van de Waalse Maatschappij, deelt de maatschappij haar de aanslagbiljetten mee van de onroerende voorheffing dat zij voor het jaar T-1 heeft betaald.

Art. 5.§ 1. Vóór 31 december 2001 van het jaar T-1, kan de maatschappij die financiële problemen vertoont, een gemotiveerde aanvraag indienen bij de Waalse Maatschappij om een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van stijving van haar rekening ter hoogte van de in artikel 4 van dit besluit bedoelde bedragen. De aanvraag is gebaseerd op de door de commissaris van de Waalse Huisvestingsmaatschappij geviseerde begroting van de maatschappij.

De maatschappij kan worden gehoord. § 2. De raad van bestuur van de Waalse Maatschappij kan de in § 1 bedoelde vrijstelling verlenen.

Art. 6.Uiterlijk op 31 maart van het jaar T deelt de Waalse Maatschappij haar beslissing mee aan de maatschappij betreffende het op de lopende rekening te storten maximaal bedrag. Het in artikel 5 bedoeld bedrag kan worden herzien op basis van de uitvoering van de begroting binnen de termijn vermeld in artikel 13 van dit besluit, uiterlijk op 31 mei van het jaar T + 1. Afdeling 3. - Eigen thesaurie van de maatschappij

Art. 7.Tijdens het jaar T, mag de eigen thesaurie van een maatschappij, op de laatste dag van elke maand, niet meer dan twee keer tijdens het boekjaar 7,5 % overschrijden van de omzet van : - het jaar T-2 voor de maanden januari tot juni van het jaar T; - het jaar T-1 voor de maanden juli tot december van het jaar T. Afdeling 4. - Bestemming van de netto-opbrengsten van de overdracht

van zakelijke rechten.

Art. 8.De storting van de netto-opbrengsten van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed kan worden uitgevoerd op een rekening van de maatschappij bij een bankinstelling.

Onverminderd de toepassing van artikel 9, tweede lid van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van sociale woningen en van artikel 12, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van middelgrote woningen, wordt de netto-opbrengst van de overdracht volgens de volgende volgorde bestemd, overeenkomstig een programma van de door de maatschappij uit te voeren werken : - tot de bestendiging van het verhuurpark; - tot de verbetering van het comfort van de huurders; - tot de oprichting van woningen; - tot de verbetering van de omgeving van de woningen waarvan ze eigenaar is. HOOFDSTUK III. - Controles

Art. 9.Uiterlijk op de laatste dag van de maand na de betrokken maand deelt de maatschappij de maandelijke thesaurietoestand van de vorige maand mee aan de Waalse Maatschappij overeenkomstig het formulier "Maandelijke thesaurietoestand" bepaald door de Waalse Maatschappij en goedgekeurd door de Minister.

De Waalse Huisvestingsmaatschappij bepaalt het bedrag van de administratieve kosten in geval van herinneringsbrief bij gebrek aan verzending binnen de voorgeschreven termijnen. Dit bedrag wordt door de Waalse Maatschappij ambtshalve voorafgenomen op de lopende rekening van de maatschappij. HOOFDSTUK IV. - Straffen

Art. 10.§ 1. Indien de maatschappij over een eigen thesaurie beschikt die, meer dan twee keer tijdens het jaar-T, 7,5 % van de in artikel 7 van dit besluit bedoelde omzet overschrijdt, worden die middelen onverminderd artikel 174 van de Codeuiterlijk op 31 maart van het jaar T+1 door de Waalse Maatschappij van de lopende rekening van de maatschappij afgenomen. § 2. Het bedrag van de afgenomen middelen komt overeen met het totaal van de bedragen van de in artikel 7 van dit besluit bedoelde overschrijdingen, vermeerderd met een rentevoet.

De rentevoet stemt overeen met de "prime rate" van de Belgische banken op 1 jaar die van kracht is op 1 januari van het jaar T+1, verhoogd met 300 basispunten. HOOFDSTUK V. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 11.Artikel 2 van bijlage I van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 8 september 1988 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, van de beheersregelen en van de modaliteiten inzake controle van publiekrechtelijke bouwmaatschappijen wordt opgeheven.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 13.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

^