Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009011244 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2008204760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, houdende verdeling van de dotatie Sociale Maribel van het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 januari 2004 houdende het statuut van de derivatenspecialisten en tot wijziging van artikel 49 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009007112 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7517 van 25 maart 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bek Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7512 van 20 maart 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren van de **** **** **** op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar het kader der ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009007114 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 7518 van 25 maart 2009, wordt kolonel **** ****. **** tot het **** toegelaten op 1 januari 2010 in toepassing der samengeordende wetten op de **** type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009388 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009390 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Aarlen type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009389 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009009408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 30 april 2009, is Mevr. Van de Velde, B., kamervoorzitter in het arbeidshof te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten g Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanvullende inspanningen voor de vorming type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2007 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en de inningswijze van de bijdrage voor opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende de toekenning van het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009201364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die metaalbouw, karretjes, mechanisch gelaste stukken en structuren, supports, reservoirs en trechters, omhulsels en plaatstukken vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Erquelinnes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die reservoirs voor machines van burgerlijke bouwkunde vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Paliseul en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009201857 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 52/2009 van 19 maart 2009 Rolnummer 4443 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 37, § 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en M. Melchior, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 10/06/2009 numac 2009009409 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Bergen Bij beschikking van 13 maart 2009 werd de heer François, O., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Bergen aangewezen, vanaf 1 juli 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelszaken

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009027112 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne"

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009031322 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het aandeel voor het jaar 2009 van ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn en van de modaliteiten van de betaling

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de belegging van de beschikbare middelen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en voor de bestemming van de netto-opbrengst van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202467 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van de externe loopbaan van "Wallonnie-Bruxelles International"

erkenning

type erkenning prom. 26/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009018218 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^