Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009003167 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2003 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

arrest

type arrest prom. 23/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit houdende goedkeuring van de overeenkomst bedoeld in artikel 4, § 10, van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, gesloten tussen de « Université de Liège » en de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2009-2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de « Haute Ecole provinciale du Hainaut - Condorcet » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de « Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en voor subsidies in aanmerking worden genomen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2003 tot organisatie van de aggregatie voor hoger secundair onderwijs in de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opening voor benoeming in vast verband van de ambten van begeleider en leraar op het Koninklijk Conservatorium Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opening voor benoeming in vast verband van de ambten van leraar op de « Ecole supérieure des Arts plastiques et visuels - ESAPV » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld bij artikel 54 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, en voor de toekenning van toelagen aan deze diensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het uitreiken van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de categorie pedagogie van het niet-universitair hoger onderwijs van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009029734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hervorming van de instellingen voor Onderwijs voor Sociale Promotie van de Franse Gemeenschap van Braine-l'Alleud-Rixensart en van Court-Saint-Etienne-Jodoigne

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering, via een bijzonder bestemmingsplan, van het gebied van gewestelijk belang nr. 6 - Thurn & Taxis

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 14.832.172,56 euro aan 18 Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid, voor het jaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009201940 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende oprichting van de "Caisse d'Investissement de Wallonie" en tot invoering van een vermindering van de personenbelasting bij inschrijving op aandelen of obligaties van de kas type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009201942 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de statuten van de "Caisse d'Investissement de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009201986 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202043 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non profit sector type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009202104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de intercommunale ALG als aardgasdistributienetbeheerder voor het grondgebied van de gemeente Waimes aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202102 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2008 betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" , afgekort : "S.A.A.C.E." type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202115 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 september 2008 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202126 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 houdende oprichting van een fiscale cel van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202155 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne du Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van de hulp die het Gewest verleent aan de scholen die een schoolreis over het thema van de wetenschappelijke sensibilisering en de wetenschappelijke ontwikkeling organiseren type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, onthaal en huisvesting van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 juni 2008 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor individuele integratiehulp van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 april 1997 betreffende de ambtenaren van het bosbeheer type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202296 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de beheersmodaliteiten van de inzameling van huishoudelijk textielafval type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202319 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inwerkingtreding van het 2e en van het 3e lid van artikel 85 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en betreffende het uitstel van de exploitatietermijn van de tijdens de zomer en de herfst 2007 verkochte kappingen in bossen onder bosregeling type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de modaliteiten voor de belegging van de beschikbare middelen van de openbare huisvestingsmaatschappijen en voor de bestemming van de netto-opbrengst van de overdracht van zakelijke rechten van een onroerend goed type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 betreffende de Hoge Huisvestingsraad type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202661 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009202746 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de sanctionerende personeelsleden die ertoe gemachtigd worden om de administratieve geldboetes op te leggen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 20/01/2010 numac 2010031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van boekhouders in de autonome bestuursinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 05/03/2010 numac 2010031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen en van de boekhouder in de autonome bestuursinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202108 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende het gebruik van milieuvriendelijke smeermiddelen in de hydraulische installaties van de waterlopen in het Waalse Gewest type omzendbrief prom. 23/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202288 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de invasieve exotische soorten

erratum

type erratum prom. 23/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009031406 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. - Erratum type erratum prom. 23/04/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009031407 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten. - Erratum
^