Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 oktober 2010
gepubliceerd op 16 november 2010

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205837
pub.
16/11/2010
prom.
21/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/21/2010205837/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 OKTOBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers"


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 2 en § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest, voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, inzonderheid op artikel 39/1;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2000 pub. 09/01/2001 numac 2000002114 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen sluiten tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode, zoals gewijzigd;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Gewestelijk psychiatrisch centrum, uitgebracht op 10 juni 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 juli 2010;

Gelet op de notulen van het Hoger Overlegcomité, opgesteld op 16 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren, inzonderheid op artikel 1, § 2;

Gelet op de nieuwe bepalingen van de Ambtenarencode die opgenomen zijn in het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën sluiten inzake personeelsformatie en organogram;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers" is vastgelegd als volgt : Directeur-generaal 1 Adjunct-directeur-generaal 1 Directoraat-generaal Eerste attaché 1 (personeelsformatie I) Eerste gegradueerde - Adviseur preventie 1 (personeelsformatie I) Eerste gegradueerde - Directiesecretaris 2 (personeelsformatie I) Hoofd maatschappelijk assistent (personeelsformatie II) Verantwoordelijke RPM 1 (personeelsformatie II) Departement verpleegkundige zorgen (personeelsformatie II) Directeur verpleegkundig departement 1 Verpleger diensthoofd 8 Hoofdverpleger 26 Coördinator opvoeder 2 Paramedisch en psychosociaal departement (personeelsformatie II) Paramedisch en psychosociaal directeur 1 Doctor in de psychologie 1 Psycholoog diensthoofd 2 Fysiotherapeut diensthoofd 1 Coördinator traject zorgverlening jongeren 1 Coördinator traject interne zorgverlening 1 Maatschappelijk assistent diensthoofd 2 Ergotherapeut diensthoofd 1 Departement apotheek (personeelsformatie II) Hoofdziekenhuisapotheekster 1 Ziekenhuisapotheekster 2 Departement boekhouding en financiën (personeelsformatie I) Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 3 Eerste assistent 2 Eerste adjunct 2 Departement administratie en menselijke hulpkrachten (personeelsformatie I) Directeur 1 Eerste gegradueerde 2 Eerste assistent 2 Eerste adjunct 1 Departement veiligheid - logistiek - informatica (personeelsformatie I) Directeur 1 Dienst Logistiek Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 2 Eerste assistent 2 Keukenhoofd C1 1 Dienst Informatica Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 1 Eerste adjunct 3 Departement infrastructuren en technische diensten (personeelsformatie I) Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste gegradueerde 3 Eerste assistent - Brigadier 6 Eerste adjunct 3 Departement huis psychiatrische zorgverlening Directeur 1 (personeelsformatie I) Eerste attaché 1 (personeelsformatie I) Eerste assistent 1 (personeelsformatie I) Eerste adjunct 2 (personeelsformatie I) Coördinator 1 (personeelsformatie II) Verpleger-diensthoofd 1 (personeelsformatie II) Hoofdverpleger 4 (personeelsformatie II).

Art. 2.Het personeelslid dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit een betrekking met een begeleidingsfunctie bekleedt, blijft in die betrekking aangesteld op zijn minst totdat het voldoet aan de voorwaarden bepaald bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode om naar die betrekking te solliciteren.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het psychiatrische ziekenhuis "Les Marronniers" wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 oktober 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX

^