Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 maart 2009
gepubliceerd op 17 april 2009

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201669
pub.
17/04/2009
prom.
27/03/2009
ELI
eli/besluit/2009/03/27/2009201669/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MAART 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, inzonderheid op de artikelen 6, § 2, 8 en 10, § 4;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 137, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën;

Gelet op advies 46.005/2 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 127, § 1, van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 138 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën worden de volgende wijzigingen aangebracht : - punt 3° wordt vervangen als volgt : "Bestuur" : de Directie Beroepsopleiding van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst; - 4° wordt vervangen als volgt : de Commissie "P.M.T.I.C." opgericht krachtens artikel 7 van het decreet.

Art. 3.In artikel 3, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "na advies van het Comité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie".

Art. 4.In artikel 7 van hetzelfde besluit : - wordt § 2 vervangen als volgt : "Het Bestuur maakt, in voorkomend geval, de erkenningsaanvraag aan de Commissie over binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag."; - wordt § 3 vervangen als volgt : "De Commissie maakt een met redenen omkleed voorstel tot toekenning of weigering van de erkenning over binnen een termijn van vijfendertig dagen na ontvangst van het volledige dossier betreffende de adviesaanvraag. Die termijn kan teruggebracht worden tot tien dagen of, als de aanvraag bijzonder belangrijk of complex is, verlengd worden door de Minister. Bij gebrek aan advies binnen de gestelde termijn, wordt aan de adviesvereiste voorbijgegaan. Bij gebrek aan aanhangigmaking bij de Commissie maakt het Bestuur een met redenen omkleed voorstel tot toekenning of weigering van de erkenning aan de Minister over binnen zestig dagen na ontvangst van de adviesverlening door de pedagogische deskundige.

Het Bestuur of, in voorkomend geval, de Commissie hoort de vertegenwoordigers van de vormingsoperator die daarom verzoekt en kan eveneens de vertegenwoordigers van de vormingsoperator ertoe uitnodigen om te worden gehoord.

In ieder geval worden ze pas gehoord na het versturen van een oproeping waarbij, indien nodig, de aangelegenheden waarover het Bestuur, of in voorkomend geval, de Commissie het standpunt van de vormingsoperator wenst te kennen, nauwkeurig vermeld worden."

Art. 5.In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt § 1 vervangen als volgt : "De Commissie stelt de opschorting of de intrekking van de erkenning aan de Minister vóór na de vormingsoperator te hebben gehoord.

Zij worden pas gehoord na het versturen van een oproeping waarbij de aangelegenheden waarover het Bestuur of, in voorkomend geval, de Commissie het standpunt van de vormingsoperator wenst te kennen, nauwkeurig vermeld worden."

Art. 6.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : - in het eerste lid worden de woorden "van het advies of van het voorstel van het Comité" vervangen door de woorden "van het gemotiveerde voorstel van het Bestuur of van de Commissie", het woord "werkdagen" wordt vervangen door het woord "dagen"; - in het derde lid worden de woorden "in voorkomend geval" ingevoegd tussen de woorden "er wordt" en de woorden "een afschrift ter informatie" - in het derde lid worden de woorden "aan het Comité" vervangen door de woorden "aan de Commissie" en wordt het woord "werkdagen" vervangen door het woord "dagen".

Art. 7.Het opschrift van Hoofdstuk IV van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : Hoofdstuk IV - De Commissie "P.M.T.I.C."

Art. 8.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Er wordt een Commissie opgericht die bestaat uit : 1° één vertegenwoordiger van de Minister van Vorming;2° twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;3° twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;4° twee vertegenwoordigers van de deskundige bedoeld in artikel 7, § 1;5° twee vertegenwoordigers van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);6° één vertegenwoordiger van het "Agence wallonne des Télécommunications" (Waals Agentschap voor Telecommunicatie);7° één vertegenwoordiger van het Bestuur. De Minister wijst de leden van de Commissie aan. De in § 1, 2° en 3°, bedoelde vertegenwoordigers worden uit dubbeltallen aan de Minister voorgedragen door de representatieve organisaties. § 2. Het mandaat van de leden loopt vijf jaar en is hernieuwbaar. § 3. De Commissie vergadert minstens drie keer per jaar. Ze kan werkgroepen samenstellen waarvan ze de samenstelling bepaalt en stelt de hun toevertrouwde opdrachten vast. De resultaten van de werkgroepen worden ter beslissing aan de Commissie medegedeeld.

Art. 9.In artikel 12, derde lid, van hetzelfde besluit vervallen de woorden "op voorstel van het Comité".

Art. 10.In artikel 14, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "na advies van het Comité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie".

Art. 11.Artikel 14bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij een besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2008, wordt gewijzigd als volgt : - in § 1, tweede lid, worden de woorden "na advies van het opvolgingscomité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie"; - in § 2, derde lid, worden de woorden "na advies van het comité" vervangen door de woorden "na advies van de Commissie".

Art. 12.In artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 worden de woorden "aan het Comité" vervangen door de woorden "aan de Commissie".

Art. 13.Wat betreft de Commissie "P.M.T.I.C." treedt het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet in werking op de 10e dag volgend op de dag van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de artikelen 17, 2° en 23, die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2008.

Art. 14.De Minister van Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Vorming, M. TARABELLA

^