Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 21 april 2022
gepubliceerd op 01 juni 2022

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022041348
pub.
01/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 9 december 1993 betreffende de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën, gewijzigd bij het decreet van 26 mei 2016, inzonderheid op de artikelen 1, 2°, en 2 tot 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik;

Gelet op het rapport van 25 juni 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 21 april 2022;

Gelet op advies 149 van de Gegevensbeschermingsautoriteit gegeven op 10 september 2021;

Gelet op advies nr. 70.969/4 van de Raad van State, gegeven op 7 maart 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 3) wordt vervangen als volgt: "3) inkomens : geheel van de maandelijkse bestaansmiddelen waarover een gezin beschikt, berekend overeenkomstig artikel 16 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de artikelen 23 tot 35 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van gerechtigden op maatschappelijke integratie die bij overeenkomst worden tewerkgesteld bij een privé-onderneming sluiten houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie; Bij de berekening van de inkomens wordt geen rekening gehouden met : a) de bestaansmiddelen vrijgesteld op grond van artikel 22 van voornoemd koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022561 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022564 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000594 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022567 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de omkadering en opleiding van gerechtigden op maatschappelijke integratie die bij overeenkomst worden tewerkgesteld bij een privé-onderneming sluiten;b) de specifieke steun voor de betaling van het onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of van bijdragen voor pleegkinderen, ontvangen op grond van artikel 68 quinquies van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;c) bedragen boven op het leefloon, ontvangen in toepassing van de artikelen 60, § 7, of 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;d) voor gehandicapten, het bedrag van de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming of de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, ontvangen overeenkomstig de wet van 27 februari 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten Duitse vertaling sluiten betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Indien de aanvrager geen specifieke steun ontvangt voor de betaling van het in lid 2, onder b), bedoelde onderhoudsgeld of bijdragen, wordt 50% van het bedrag van het betaalde onderhoudsgeld of van de bijdragen, met een maximum van 1100 euro per jaar, in mindering gebracht op de middelen van de aanvrager. " ; 2° in 4) worden de woorden "met inbegrip van de aankopen die daarmee gepaard gaan" vervangen door de woorden "met inbegrip van de bijbehorende accessoires;" 3° in 5) wordt de definitie van bestuur vervangen als volgt: "de Waalse Overheidsdienst Gebiedsontwikkeling, Huisvesting, Erfgoed en Energie".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "van de uitkeringen die elk van de gezinsleden als bestaansminimum ontvangt" vervangen door de woorden "van het leefloon dat elk van de gezinsleden als bestaansminimum ontvangt";2° de woorden "20 %" worden vervangen door de woorden "dertig procent".

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1) worden de termen "B.2.1. f)" ingevoegd tussen de termen "B.1" en "B.2.2.)"; 2° in punt 5) worden de termen " B.2.1.f) " ingevoegd tussen de termen "B.1" en 'B.2.2.)"; 3° artikel 4 wordt aangevuld met een nieuw lid 2, luidend als volgt: "De samenvoeging van de toelage ingevoerd bij dit besluit met andere subsidies of premies is enkel mogelijk op voorwaarde dat de totale som van de toegekende toelagen 100 percent van het totaalbedrag van de in dit besluit in aanmerking genomen kosten niet overschrijdt.".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002, wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.§ 1. Het maximumbedrag van de toelage wordt vastgelegd op 2000 euro, inclusief btw, per gezin.

Voor de in punt B.1 en punt B.2.2, a), van bijlage I bedoelde werken kan het maximumbedrag van de in het eerste lid bedoelde toelage op verzoek van de begunstigde worden verdubbeld.

Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag van de toelage kan op verzoek van de begunstigde worden verdubbeld wanneer de toelage betrekking heeft op werken als bedoeld in punt B.2.1, a), van bijlage I, met uitzondering van kolenkachels, voor zover deze noodzakelijk zijn in verband met de verandering van brandstof, wanneer het vervangen verwarmingstoestel een kolenkachel was.

Het bedrag van de in het kader van dit besluit toegekende toelage mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de factuur betreffende de in aanmerking komende werken. § 2. De opgelegde termijn tussen twee aanvragen om toelage is vijf jaar, te rekenen van de datum van de controle van de werken door het Energieloket.

In afwijking van het eerste lid bedraagt in geval van verdubbeling van de toelage overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, de termijn tussen twee aanvragen om toelage voor dezelfde woning tien jaar, ingaande op de datum van oplevering van de uitgevoerde werken.

In afwijking van lid 1 bedraagt de termijn tussen twee aanvragen om toelage voor dezelfde investering : 1) tien jaar voor de in de punten B.2.1), B.2.3) en B.2.4) van bijlage I bedoelde werken ; 2) vijftien jaar voor de in de punten B.1.1) en B.2.2) van bijlage I bedoelde werken ; 3) twintig jaar voor de werken bedoeld in de punten B.1.1), met betrekking tot ramen, en B.1.2) van bijlage I . § 3. In geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aanvrager kan de Minister, wanneer de gesubsidieerde werken zijn getroffen door gebeurtenissen die door de Regering als een openbare ramp zijn erkend, voorzien in termijnen die afwijken van die bedoeld in de vorige paragraaf, met inachtneming van de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° de afwijkingen hebben een beperkte duur en duren in elk geval niet langer dan vijf jaar;2° de afwijkingen zijn strikt gericht op het publiek dat getroffen is door de door de Regering vastgestelde crisisomstandigheden;3° de afwijkingen zijn gerechtvaardigd en proportioneel in het licht van de door de Regering vastgestelde crisisomstandigheden.".

Art. 5.In artikel 7 wordt paragraaf 1 vervangen als volgt: " § 1. De in dit besluit bedoelde aanvraag om toelage wordt op initiatief van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bij het Bestuur ingediend.

Het door het Bestuur verstrekte formulier voor de aanvraag om toelage bevat de in bijlage II bedoelde informatie.

Het Bestuur analyseert of de aanvraag in aanmerking komt en stelt de aanvrager binnen 30 dagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier in kennis van zijn beslissing.

De beslissing over het in aanmerking komen van de aanvraag om toelage wordt, in voorkomend geval, aan het Energieloket toegezonden.

De Minister kan de indiening van de aanvraag om toelage door de openbare huisvestingsmaatschappijen, de verenigingen voor de bevordering van de huisvesting of de sociale vastgoedagentschappen toestaan. Hij bepaalt de wijze van indiening van deze aanvragen en de informatieprocedure die daarop van toepassing is. ".

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt het volgende lid tussen het eerste en het tweede lid ingevoegd: "De Minister bepaalt de modaliteiten van dit advies en de criteria voor de volgorde van belangrijkheid van de werken. De toekenning van de toelage kan afhankelijk worden gesteld van wijzigingen van werken die op basis van deze criteria de door de aanvrager worden gepland. ".

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "van controle van de werken" ingevoegd tussen de woorden "proces-verbaal" en de woorden "aan het bestuur";2° in het tweede lid worden de woorden ", na ontvangst van het in het eerste lid bedoelde proces-verbaal" ingevoegd na de woorden "het maximumbedrag bedoeld in artikel 5".

Art. 8.Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 10.De in bijlage I bedoelde werken met betrekking tot rationeel energiegebruik worden uitgevoerd door aannemers die door het Bestuur of het Energieloket worden aangewezen op grond van een overheidsopdracht. ».

Art. 9.Artikel 12 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In bijlage I bij hetzelfde besluit wordt punt A,1) vervangen door wat volgt: "1) Thermische isolatie van elementen die in contact staan met de buitenomgeving, een onverwarmde ruimte of een ruimte die niet beschermd is tegen vorst, op voorwaarde dat de muur geïsoleerd is met een isolatiemateriaal dat toelaat een thermische transmissiecoëfficiënt van de wand, (de U-waarde) te bereiken, bedoeld in artikel 15 van het ministerieel besluit van 27 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning.

De timmerwerken en de andere elementen die het voorwerp uitmaken van een premie in het kader van het ministerieel besluit van 27 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning sluiten tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning, voldoen aan de in dit besluit bepaalde prestatie-eisen, met inbegrip van de in artikel 16 bepaalde Uw-waarden en thermische transmissiecoëfficiënt.

De andere bouwelementen of timmerwerken die niet onderworpen zijn aan een premie krachtens het voormelde ministerieel besluit van 27 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 02/09/2019 numac 2019203883 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 tot invoering van een premieregeling voor de uitvoering van een audit, van de rapporten over de opvolging van de werken ervan en van de investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning type ministerieel besluit prom. 27/05/2019 pub. 07/08/2019 numac 2019203627 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de verschillende categorieën energie-audit bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019 betreffende de audit van een woning sluiten en die beantwoorden aan de waarden bepaald in bijlage C1 van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen. ".

Art. 11.In dezelfde bijlage, in punt A,2), worden de woorden "overeenkomstig de Belgische NBN-normen van reeks B62 en/of de specifieke Belgische normen of technische erkenningen" opgeheven.

Art. 12.In dezelfde bijlage, in punt A, 4), worden de woorden "voorschriften van het bestek voor bouwwerken technische clausules : aflevering 20 : buitentimmerwerken, en de " STS " (metalen timmerwerken; glazenwerk; buitentimmerwerken (drie bestekken); deuren)" opgeheven.

Art. 13.In dezelfde bijlage, wordt punt A. 6) vervangen door wat volgt: "6) in geval van vervanging van warmteproductietoestellen moet de uitrusting voldoen aan één van de volgende normen : - de gas- of oliegestookte toestellen voldoen aan de eisen van het koninklijk besluit van 8 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004022051 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de stikstofoxides en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW sluiten tot regeling van de emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor de olie- en gasgestookte verwarmingstoestellen, met een nominaal thermisch vermogen gelijk aan of lager dan 400 kW; - de toestellen gestookt met vaste brandstof voldoen aan de eisen van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 24/11/2010 numac 2010024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen sluiten Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen; - De elektrische toestellen zijn voorzien van het gelijkvormigheidsmerk " CEBEC ".

In geval van toe-eigening van de elektrische installatie en/of de gasinstallatie, met uitzondering van de vervanging van de toestellen voor verwarming of warmwaterproductie, wordt door de erkende aannemer een bewijs van overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeleverd. ".

Art. 14.In dezelfde bijlage, in punt B.1.1, a), worden, in het tweede lid, de woorden "(gebroken, enkele door dubbele)" geschrapt.

Art. 15.In dezelfde bijlage wordt in punt B. 1.2 "Isolatie", in fine, het woord "bodems" toegevoegd.

Art. 16.In dezelfde bijlage, in punt B.2.1), punt a) vervalt het 4de streepje "kolenkachels" .

Art. 17.In dezelfde bijlage, in punt B.2.1) wordt punt a) aangevuld met een nieuw streepje, luidend als volgt: "- pelletkachels".

Art. 18.In dezelfde bijlage, in punt B.2.1), punt b, worden de woorden "kolen- of houtkachels" vervangen door de woorden "kolen-, hout- of pelletkachels".

Art. 19.In dezelfde bijlage worden in punt B.2.2, c), in fine, de woorden "klimaatregeling" toegevoegd.

Art. 20.In dezelfde bijlage, in punt B.2.4, wordt een punt c) toegevoegd, luidend als volgt : "c) installatie, reparatie van een ventilatiesysteem voor gebouwen. "

Art. 21.In dezelfde bijlage, in punt B.3, worden de woorden "of een voorafgaand deel" ingevoegd tussen de door de woorden "een onderdeel" en de woorden "van de hierboven bedoelde voornaamste werken".

Art. 22.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 23.De minimumtermijnen tussen twee aanvragen om toelage bedoeld in artikel 5, § 2, zijn ook van toepassing op aanvragers die een toelage hebben ontvangen in het kader van het besluit van de Waalse regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking 10 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van lid 1 treedt artikel 16 in werking op 1 januari 2023.

Art. 25.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 21 april 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY

Bijlage bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik Bijlage 2 Minimuminhoud en -gegevens van de aanvraag om toelage

Artikel 1.De aanvraag om toelage bevat de in artikel 7, § 1, lid 2, van het besluit genoemde elementen, alsmede de volgende elementen : 1. Gegevens van de aanvrager en de personen die deel uitmaken van het gezin van de aanvrager: Naam; Voornaam;

Adres ;

Geboortedatum;

Rijksregisternummer of uniek identificatienummer bij de Belgische sociale zekerheid.

Onder gezin wordt verstaan hetzij de alleenwonende persoon, hetzij alle al dan niet aanverwante personen die op dezelfde plaats wonen en die gezamenlijk instaan voor het geldelijk beheer of de voedselconsumptie. 2. Gegevens over het gebouw waarvoor de toelage wordt aangevraagd: Adres van het gebouw; Indien van toepassing, identificatie van de eenheid waarop de aanvraag betrekking heeft;

Indien van toepassing, identificatie van de eigenaar van het gebouw en zijn contactgegevens; 3. identificatie van de referenties van het dossier van het OCMW, identificatie van de dossierbeheerder en zijn contactgegevens. Het operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, erfgoed en energie (hierna "het bestuur" genoemd) is de belangrijkste verantwoordelijke voor de verwerking van de in de punten 1, 2 en 3 bedoelde gegevens.

Het bestuur heeft toegang tot de gegevens van de kruispuntbank van de belastingadministratie om het inkomen van het gezin vast te stellen op basis van de aanslagbiljetten van de leden van het huishouden.

De aanvraag om toelage wordt ingediend aan de hand van het door het bestuur verstrekte formulier. Het formulier vermeldt de lijst van verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de periode gedurende welke zij worden bewaard, alsmede de procedures voor toegang tot en correctie van deze gegevens.

Art. 2.Het verzamelen en verwerken van de in artikel 1 bedoelde persoonsgegevens geschiedt voor de volgende doeleinden: 1. Beheer en verwerking van door aanvragers ingediende of in te dienen aanvragen om toelage;2. Controle op de naleving van de in de artikelen 3 tot en met 6 van het besluit bedoelde voorwaarden;3. Het opstellen van statistieken of analyses voor de evaluatie van dit subsidiemechanisme, de evaluatie van de uitgevoerde werken of de evolutie van de prestaties van het gebouw;4. Bijstand en advies aan de personen waarop deze toelage of enig ander gewestelijk steunmechanisme betrekking heeft, om hen in staat te stellen de toelage of het andere steunmechanisme te genieten, of hun verplichtingen na te komen 5.Follow-up en bijstand aan aanvragers, informatie over het resultaat van de MEBAR-aanvraag om toelage

Art. 3.Het bestuur organiseert en is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevensbank die de volgende documenten en informatie bevat: 1° de informatie bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 van het besluit, de documenten bedoeld in artikel 7 van het besluit en het formulier bedoeld in punt 1 van deze bijlage;2° de informatie met betrekking tot de uitgevoerde werken 3° de informatie met betrekking tot de overeenkomstig artikel 10 van het besluit aangewezen ondernemingen; De databank kan informatie bevatten met betrekking tot de aanbevelingen van het Energieloket en de prioritering van werken die overeenkomstig artikel 7 van het besluit zijn vastgesteld.

Art. 4.§ 1. Het Energieloket heeft toegang tot de in artikel 3 bedoelde databank bij de uitoefening van zijn opdrachten inzake adviesverlening, indiening van de aanvragen en beheer van de dossiers.

Deze toegang geldt niet voor gegevens over de financiële middelen van het gezin.

Deze toegang is beperkt tot personen die strikt gemachtigd zijn om advies te verstrekken, aanvragen voor MEBAR-toelagen in te dienen en deze te beheren § 2. Het OCMW krijgt toegang tot de gegevensbank in de mate die nodig is voor de uitoefening van zijn taak met betrekking tot de indiening van aanvragen en de opvolging van de voortgang ervan, met inachtneming van het in artikel 2, 5 bedoelde doel, overeenkomstig de door de Minister vastgestelde modaliteiten. § 3. Het Loket en het OCMW zijn elk verantwoordelijk voor de verwerkingen die op grond van §§ 1 en 2 worden uitgevoerd.

Art. 5.De in artikel 7, § 2, van het besluit en in artikel 1, punt 1, bedoelde gegevens worden bewaard gedurende een periode die gelijk is aan de in artikel 5, § 2, van het besluit bedoelde perioden.

De in artikel 1, lid 1, punt 3, en artikel 3, lid 1, punt 3, bedoelde gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de behandeling en de opvolging van de aanvraag om toelage, met inbegrip van de garantieperiode die op de werken van toepassing is.

De in artikel 1, punt 2, bedoelde gegevens betreffende de identificatie van de eigenaar van het gebouw worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de behandeling en de opvolging van de aanvraag, en voor de verificatie van de in artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering bedoelde verplichtingen.

Aan het einde van deze perioden worden de in de vorige leden bedoelde gegevens gewist.

De identificatiegegevens van het gebouw en de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 2° en tweede lid, worden bewaard gedurende een periode gelijkwaardig aan de termijnen bedoeld in artikel 5, § 2 van het besluit, met het oog op het vervullen van het doel bedoeld in artikel 2, punt 2.

Na afloop van deze periode worden zij anoniem gemaakt of, indien dit niet mogelijk is, gepseudonimiseerd, met het oog op de verwezenlijking van het in artikel 2, punt 3, genoemde doel.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999027052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik sluiten waarbij toelagen worden verleend aan gezinnen met een bescheiden inkomen ter bevordering van rationeel en efficiënt energiegebruik.

Namen, 21 april 2022.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY

^