Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 januari 2022
gepubliceerd op 02 februari 2022

Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsformule voor de toegekende groene certificaten bedoeld in artikel 15, § 1bis/2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022200409
pub.
02/02/2022
prom.
19/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe berekeningsformule voor de toegekende groene certificaten bedoeld in artikel 15, § 1bis/2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 37, § 1, gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2019;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 november 2021;

Gelet op het rapport van 5 oktober 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 3 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten type decreet prom. 03/04/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de risicopreventie voor gezondheid op sportgebied type decreet prom. 03/04/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014029606 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 11 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op de adviesaanvraag binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 10 december 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het artikel 3, 16°, van het besluit van de Waalse Regering van 11 april 2019 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, een nieuwe formule ingevoegd heeft bij artikel 15, § 1bis/2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, hierna het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten genoemd, voor de berekening van het aantal toegekende groene certificaten op basis van een methodologie die rekening houdt met de geactualiseerde gemiddelde productiekosten;

Overwegende dat het aantal toegekende groene certificaten, overeenkomstig deze nieuwe formule, afhangt van de productie van groene elektriciteit en van het toekenningspercentage van de installatie;

Overwegende dat het artikel 15, § 1bis/2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten bepaalt dat de Minister een methodologie aan de Regering voorlegt voor de berekening van het toekenningspercentage, die daarover een besluit neemt;

Overwegende dat deze nieuwe methodologie nog niet klaar is en dat de inwerkingtreding ervan, die op 1 januari 2022 gepland is, zo dichtbij is dat het onmogelijk is de belanghebbenden te raadplegen, de Commissie op de hoogte te stellen, een sereen regelgevingsproces voort te zetten en bijgevolg de rechtszekerheid te waarborgen;

Overwegende dat, ondanks het ontbreken van een methodologie, de nieuwe formule voor de berekening van het aantal toegekende groene certificaten, overeenkomstig artikel 15, § § 1bis/1 en 1bis/2, op 1 januari 2021 de huidige formule moet vervangen;

Gelet op de behoefte aan voorspelbaarheid van de norm;

Overwegende dat, geen groen certificaat, om redenen van rechtszekerheid, tot de inwerkingtreding van de nieuwe door de Regering vastgestelde methodologie, vanaf 1 januari 2022 mag worden toegekend aan nieuwe projecten voor de productie van groene energie;

Overwegende dat een ondersteuningsmechanisme voor de productie van groene energie noodzakelijk is om de door het Waals Gewest goedgekeurde doelstellingen inzake productie van hernieuwbare energie te bereiken;

Overwegende dat de nieuwe methodologie voor de berekening van het toekenningspercentage een wijziging van een bestaande steun inhoudt in de zin van artikel 1, c), van Verordening (EU) nr. 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna Verordening (EU) 2015/1589 genoemd;

Overwegende dat elk ontwerp tot wijziging van een bestaande steun tijdig aan de Europese Commissie meegedeeld wordt, overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1589;

Overwegende dat de duur van de procedures voor prenotificatie en kennisgeving niet bekend is en dat het derhalve niet mogelijk is een definitieve datum van inwerkingtreding van de nieuwe formule voor de berekening van het aantal toegekende groene certificaten te bepalen;

Overwegende dat het om redenen van rechtszekerheid de voorkeur lijkt te verdienen de inwerkingtreding van de nieuwe formule te koppelen aan de inwerkingtreding van de nieuwe de nieuwe methodologie voor de berekening van het toekenningspercentage;

Overwegende dat in artikel 15quater, lid 9, de data voor de toepassing van de berekeningsmethodologieën worden overgenomen en dat daardoor een risico van verwarring ontstaat;

Overwegende dat de in artikel 15quater, lid 9, bedoelde certificeringsverplichtingen moeten worden gehandhaafd;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 15, § 1bis/1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 30/11/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006204237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bevordering van de groene elektriciteit sluiten tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 december 2020, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1bis/1, eerste lid, worden de woorden "tot en met 31 december 2021" vervangen door de woorden "tot en met 31 december 2022 of een door de Minister bepaalde vroegere datum";2° in paragraaf 1bis/2, eerste lid, worden de woorden "vanaf 1 januari 2022" vervangen door de woorden "vanaf 1 januari 2023 of een door de minister bepaalde vroegere datum".

Art. 2.In artikel 15quater van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 04/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt, het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 betreffende de certificaten en labels van garantie van oorsprong voor gassen uit hernieuwbare bronnen sluiten, wordt lid 9 vervangen als volgt : "Onverminderd artikel 15 worden, om groene certificaten te verkrijgen, de panelen van fotovoltaïsche installaties met een vermogen van hoger dan 10 kW waarvoor de in artikel 15quater, lid 3, bedoelde datum na 31 december 2014 valt, gecertificeerd volgens de IEC 61215-norm voor kristallijnen modules en de IEC 61646-norm voor dunne lagen, alsook de IEC 61730-norm wanneer de panelen in een gebouw worden opgenomen of er bovenop worden gelegd. De certificering wordt verricht door een proeflaboratorium, geaccrediteerd volgens de norm ISO 17025 door BELAC of een ander nationale accreditatie-instelling die een wederzijdse erkenning met BELAC geniet.".

Art. 3.De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen 19 januari 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, P. HENRY

^